7 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Comitetul Confederal al CNSM se raliază acțiunilor sindicaliștilor din ramura educației

Loading
Без рубрики Comitetul Confederal al CNSM se raliază acțiunilor sindicaliștilor din ramura educației
Comitetul Confederal al CNSM se raliază acțiunilor sindicaliștilor din ramura educației

protest-cnsm

 

Declarația Comitetului Confederal al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova privind solidarizarea cu acțiunile de protest ale Federației Sindicale a Educației și Științei

Membrii Comitetului Confederal al CNSM se declară solidari și susțin acțiunile de pichetare care urmează să fie declanșate în pe­rioada 17-20 ianuarie curent, în baza deciziei Biroului Executiv al Consiliului General al Federației Sindicale a Educației și Științei din Republica Moldova.

 

Este revoltător faptul că autoritatea legislativă și cea executivă nu țin cont de nenumăratele adresări și apeluri ale sin­dicatelor de a asigura un nivel decent de viață oamenilor muncii prin măsuri con­crete de majorare a salariilor, care, pen­tru majoritatea salariaților și familiilor lor, sunt singurele surse de venit.

Constatăm că, pe parcursul ultimilor ani, autoritățile nu își respectă obligațiile stabilite de cadrul legal de a reexamina salariul minim pe țară, cel puțin o dată pe an, ținându-se cont de modificarea indi­celui prețurilor de consum și de evoluția salariului mediu pe economia națională, de volumul produsului intern brut, de productivitatea muncii, precum și de mărimea valorică a minimului de exi-stență.

Or, salariul minim pe țară nu a fost modificat din 01.10.2014, fiind stabilit la acea dată în mărime de 1000 de lei.

În același timp, din anul 2014 până în prezent, evoluția socială și economică a avut repercusiuni negative asupra nive­lului de trai și a puterii de cumpărare a veniturilor salariaților: a crescut indice­le prețurilor de consum cu circa 119%, a sporit minimul de existență cu 8,8%, sa­lariul minim pe țară acoperind doar 55% din acesta.

În acest sens, reiterăm că este o nece­sitate necondiționată majorarea salariu­lui minim pe țară, fapt ce ar conduce la sporirea motivației muncii a peste 113,6 de mii de angajați din sectorul bugetar, salarizați în baza Rețelei tarifare unice.

Majoritatea dintre acești salariați, pe parcursul a trei ani de zile, nu au benefi­ciat de majorări salariale, iar salariile de funcție ale acestora constituie de la 1000 de lei până la 1500 de lei.

Referindu-ne la situaţia din învăţă­mânt, putem constata că, conform datelor oficiale statistice pentru septembrie 2016, peste 12,7 de mii de salariați din ramura respectivă au primit un salariu de la 1000 de lei până la 1500 de lei, iar peste 11 mii – de la 1500 de lei până la 2000 de lei.

Cu toate că pe parcursul anului 2016 au fost întreprinse unele acțiuni ce au avut ca scop creșterea salariilor în sectorul bu­getar (stabilirea sporului la salariu pentru vechime în muncă personalului auxiliar, indexarea salariilor cadrelor didactice cu 8,6% din 1 septembrie 2016 ș. a.), acestea rămân a fi mult inferioare salariului me­diu pe economie. În luna octombrie 2016, salariul din învățământ a constituit doar 77,8 la sută din salariul mediu pe econo­mie, iar salariul mediu al lucrătorilor din cultură, doar 60,8 la sută. Într-o situație similară se află și salariaţii din alte dome­nii de activitate finanțate din bugetul de stat, precum: funcționarii publici, cadrele medicale, lucrătorii din asistenţa socială, militarii ș. a.

Comparând salariul minim în Republi­ca Moldova cu cel din țările din regiune, constatăm că este cel mai mic – de doar circa 46 de euro. În același timp, în Ro­mânia, salariul minim brut este de circa 277 de euro, urmând să fie majorat din februarie 2017 până la peste 315 euro, în Rusia – circa 117 euro, în Ucraina – 58 de euro și urmează a fi dublat de la începutul anului 2017.

Menționăm că recomandările Uniunii Europene adresate tuturor țărilor care se confruntă cu creșterea șomajului și a să­răciei este cea de sporire a nivelului sala­riului minim până la nivelul de 60% din salariul mediu pe economie.

În context, cerem cu insistență Parla­mentului și Guvernului Republicii Mol­dova să majoreze salariul minim pe țară până la nivelul minimului de existență și o ulterioară stabilire a acestuia în raport de 50 la sută din salariul mediu pe eco­nomie, precum și majorarea salariilor de funcție a cadrelor didactice cu 50 la sută. Concomitent, solicităm elaborarea unei noi legi a salarizării unitare pentru angajații din sectorul bugetar.

 

În numele Comitetului Confederal al CNSM,

Oleg BUDZA,

președintele CNSM

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand