3 decembrie 2023
Chisinau
Dialoguri

Valeria Tricolici: „Acolo unde există un sindicat combativ, contractul colectiv de muncă e respectat”

Loading
Dialoguri Valeria Tricolici: „Acolo unde există un sindicat combativ, contractul colectiv de muncă e respectat”
Valeria Tricolici: „Acolo unde există un sindicat combativ, contractul colectiv de muncă e respectat”

tricolici

 

– Doamnă Valeria Tricolici, la 16 iulie 2015, a avut loc Congre­sul VI al Federaţiei „Moldsind­coopcomerţ”, la care dvs. aţi fost aleasă în funcția de preşedintă a Federaţiei Sindicatelor din do­meniile Cooperaţiei de Consum, Comerţului şi Antreprenoriatului. Ce aţi reuşit să realizaţi într-un an şi jumătate de activita­te, cu ce probleme vă confruntați şi cum încercați să le soluţionaţi?

 

– Într-adevăr, perioada respectivă a fost marcată de instabilitate politică. Creşterea economică a pierdut din ritm, au scăzut veniturile reale ale populaţiei, migraţia e în creştere. Aceste aspecte au afectat şi activitatea entităţilor economice în care muncesc membrii noştri de sindicat. De la bun început, am stabilit direcţiile de dezvoltare pe termen scurt și pe termen lung, a fost întocmit un plan de acțiuni al federației, a fost creată o echipă unită la nivelul organelor elective ale federației și organizațiilor  membre.  A fost ales un bi­rou executiv eficient, care este compus din membri foarte activi, inclusiv tineri. Am reuşit să ajustăm documentele interne, care reglementează activitatea organelor de conducere ale federaţiei la exigenţele zilei de astăzi. Am făcut primii paşi în efi­cientizarea structurii organizatorice, fiind eliminate unele segmente ineficiente, în urma cărora organizaţiile sindicale prima­re s-au afiliat direct la federaţie.

Federaţia „Moldsindcoopcomerţ” reu­neşte salariaţi de la 99 de întreprinderi, deci, pe parcursul anului 2016, am conti­nuat să conlucrăm intens cu toţi angajato­rii. Consider că a fost o cooperare eficientă, deoarece am reuşit să menținem garanțiile minime pentru salariați. În prezent, avem încheiate 112 contracte colective de mun­că la nivel de unitate. La acest capitol mai există rezerve, deoarece în unele entități se tergiversează negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă. De fapt, acolo şi apar probleme. În anul 2016, am examinat mai multe petiţii. O plângere a fost din partea unor salariaţi care activează la o întreprindere cu capital străin. Pentru că veniturile agentului economic respectiv au scăzut, angajatorul a decis să plăteas­că şi salarii mai mici, iar noua formă de remunerare nu a fost promovată potrivit legislaţiei muncii în vigoare. Nu suntem împotriva unor grile noi de salarizare, doar ca acestea să fie implementate con­form legii. Totodată, am intervenit într-un caz de încălcare a dreptului la angajare. La o instituţie, salariaţilor li se propunea să semneze contracte individuale de muncă pe o perioadă determinată, nu mai mare de un an. Am adus argumente angajato­rului, astfel încât în final au fost încheiate contracte pe o perioadă nedeterminată sau pe o perioadă nu mai mică de cinci ani. Acolo unde liderii sindicali se impli­că în soluţionarea conflictelor de muncă, problemele se rezolvă fără a se recurge la instanţele de judecată. În ultima perioa­dă se manifestă tendința de soluționare a celor mai multe probleme în domeniul relațiilor de muncă pe loc, la entitate, ceea ce denotă un dialog social constructiv. Poziția Federației „Moldsindcoopcomerț” este una fermă: dacă la întreprindere se realizează prevederile contractului colec­tiv de muncă, aceasta e o dovadă că acolo există o organizație sindicală combativă.

Au fost organizate un şir de 

seminare pentru instruirea liderilor sindicali nou aleși, în domeniul parteneriatului social, securitatea și sănătatea în muncă, pentru implicarea tinerilor în activitatea  sindica­lă, ce țin de siguranța alimentară. O prio­ritate a fost şi rămâne instruirea liderilor de sindicat, cărora nu le vine deloc uşor să activeze în condiţiile în care pe piaţă există o concurenţă acerbă, uneori nelo­ială. Sindicatele solicită patronilor salarii mai mari, dar când se aşează la masa de negocieri, înţeleg că nu e real acest lucru, de vreme ce unele entităţi economice au venituri modeste.

 

– În cadrul Consiliului federaţiei, care a avut loc în mai 2016, aţi pus în discuţie răspunsurile mai multor ministere la revendicările înaintate de către participanţii la ultimul congres…

 

– La forul suprem al federaţiei au fost solicitate unificarea mecanismului de sta­bilire a pensiilor pentru toţi beneficiarii şi elaborarea unei formule simplificate de calculare a pensiei întru egalarea în drep­turi a tuturor participanţilor din sistemul public de asigurări sociale. Totodată, am cerut recalcularea pensiei pentru limită de vârstă persoanelor care, după ieşire la pensie, continuă să lucreze, în mărime de un spor la pensie de 2% din venitul asigu­rat, pentru fiecare an de cotizare realizat după împlinirea vârstei standard de pen­sionare. Am cerut şi stabilirea unui singur salariu minim pe ţară pentru angajaţii din sfera bugetară şi pentru cei din sectorul real al economiei, majorarea salariului minim pe ţară, a pensiei minime şi a scu­tirilor personale până la nivelul minimu­lui de existenţă. De asemenea, am solicitat includerea examenului medical obligato­riu al salariaţilor din întreprinderile ali­mentare, instituţiile medicale, comunale şi cele pentru copii în Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medi­cală. Federaţia „Moldsindcoopcomerţ” consideră necesară micşorarea adaosului comercial la medicamente. De asemenea, am cerut neadmiterea privatizării între­prinderilor de importanţă vitală din sec­toarele energetică, apă şi canalizare, poştă şi telecomunicaţii, transport public etc.

 

– Tinerii sunt nemulţumiţi de sala­riile mici, motiv pentru care mul­ţi dintre ei pleacă în străinătate. Cum susţineţi tinerii specialişti, cum îi motivaţi ca să rămână în ţară?

 

– Într-adevăr, există problema cadre­lor, mai cu seamă a celor tinere. O bună parte a salariaţilor calificaţi au plecat pes­te hotare, iar specialiştii buni rămaşi în ţară migrează de la o întreprindere la alta în căutarea unui salariu mai bun. Vreau să remarc că, chiar dacă există problema fluctuaţiei cadrelor, la unele întreprinderi numărul membrilor de sindicat e în creş­tere. E şi cazul întreprinderii „Dalmors – Grup” SRL, care se ocupă cu procesarea şi comercializarea peştelui. La început, orga­nizaţia sindicală de la unitatea respectivă întrunea 18 persoane, dar a fost negociat contractul colectiv de muncă şi în prezent ea reuneşte 120 de persoane. Facem totul ca locul de muncă pentru tinerii specia­lişti să fie cât mai atractiv. Atragerea ti­nerilor în unităţi comerciale este uşoară, dar menţinerea lor în activitate este mai dificilă. Mulţi dintre ei vin, acumulează experienţă, îşi creează familii şi pleacă la salarii mai bune. Un angajat care are o ve­chime în muncă de mai mulți ani benefi­ciază şi de adaos la salariu, ceea ce nu se poate spune despre proaspătul absolvent de colegiu sau de universitate. În urma negocierilor cu sindicatele, unii patroni le acordă tinerilor la angajare un ajutor ma­terial în mărimea unui salariu de funcţie. Totodată, la unele întreprinderi tinerilor li se achită o parte din chiria spaţiului loca­tiv. Avem agenţi economici care angajează tineri, îi ajută să crească în plan profesi­onal, unora li se acordă ajutoare la plata taxei de studii în instituţii de învăţământ.

 

– Care vor fi activităţile priorita­re ale Federaţiei „Moldsindcoop-comerţ” în anul 2017?

 

– Aşteptările sunt mari, deoarece avem multe de făcut pentru îmbunătăţirea nive­lului de trai şi de activitate al salariaţilor. Vom continua implementarea obiective­lor reflectate în programul de activitate al federației, prin dezvoltarea la toate nive­lurile a unui sistem eficient de informare, pentru apărarea drepturilor salariaţilor. Sindicatul va insista ca la întreprinderi să se efectueze atestarea locurilor de muncă și să fie elaborată lista bolilor profesionale pentru vânzători, brutari, bucătari, pentru alte specialităţi. Vom insista ca salariile să fie indexate în funcţie de nivelul inflaţiei. Vom contribui la îmbunătăţirea activităţii organizaţiilor de tineret şi de femei din ca­drul federaţiei.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand