4 decembrie 2023
Chisinau
Social

Sfatul economistului: Garanţii şi compensaţii pentru salariaţi

Loading
Social Sfatul economistului: Garanţii şi compensaţii pentru salariaţi
Sfatul economistului: Garanţii şi compensaţii pentru salariaţi
bani

Foto: bani.md

 

Sunt angajat în câmpul muncii şi în anul curent m-am înmatriculat la o instituţie de învăţământ su­perior, la secţia cu frecvenţă redusă. Aş vrea să cu­nosc dacă pot beneficia de concediu plătit pe durata sesiunilor.

 

Gheorghe Pruteanu, Chișinău

 

Conform prevederilor Regu­lamentului cu privire la acorda­rea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile, aprobat prin Hotă­rârea Guvernului nr. 435 din  23.04.2007, salariaţilor care învaţă cu succes, fără retragere din activitate, în instituţiile de învăţământ superior la secţii­le serale şi fără frecvenţă, li se acordă un şir de garanţii şi com­pensaţii, inclusiv la capitolul ce ţine de acordarea concediilor suplimentare plătite.

Astfel, pct. 10 al Regulamen­tului prevede acordarea conce­diilor suplimentare plătite, cu păstrarea a 75 la sută din sala­riul mediu la locul de muncă de bază:

a) pentru sesiunea de reper, executarea lucrărilor de labora­tor şi susţinerea colocviilor şi a examenelor – până la 30 de zile calendaristice anual;

b) în perioada susţinerii exa­menelor de licenţă sau a exa­menelor de absolvire – până la 30 de zile calendaristice;

c) pentru elaborarea şi sus­ţinerea proiectului (tezei) de licenţă, a tezei de master sau a lucrării (proiectului) de diplo­mă – până la 90 de zile calenda­ristice.

Suplimentar la dreptul respectiv, Regulamentul menţio­nat mai prevede și 

acordarea altor garanţii şi compensaţii:

1) stabilirea duratei reduse a timpului de muncă de 35 de ore pe săptămână pentru salariaţii care îmbină munca cu studiile în instituţiile de învăţământ su­perior.

2) salariaţii înscrişi la exame­nul de admitere în instituţiile de învăţământ superior beneficia­ză de un concediu neplătit, cu o durată de până la 15 zile calen­daristice.

3) suportarea, în mărime de­plină, de către unitatea în care sunt angajați, a cheltuielilor de deplasare tur-retur, o dată pe an (la prezentarea documen-telor de călătorie), cu trans-portul feroviar şi transportul auto public (cu excepţia taxi-metrelor), suportate de salari­aţi la instituţia de învăţământ în care îşi fac studiile pentru susţinerea sesiunii de reper, executarea lucrărilor de labo­rator, susţinerea colocviilor şi a examenelor, precum şi în ca­zul deplasării pentru susţinerea proiectului (tezei) de licenţă şi a examenelor de licenţă, pen­tru susţinerea tezei de master sau a lucrării (proiectului) de diplomă şi examenelor de ab­solvire.

Pentru a beneficia de garan­ţiile şi compensaţiile respecti­ve, salariaţii trimişi la studii de către angajator, precum şi cei înmatriculaţi din proprie iniţi­ativă, vor prezenta adeverinţe (invitaţii) eliberate de institu­ţia respectivă de învăţământ, în modul stabilit de Ministerul Educaţiei.

Însă de garanţiile şi compen­saţiile menţionate beneficiază doar salariaţii care studiază în instituţiile de învăţământ din Republica Moldova, acreditate în condiţiile legii şi doar la ob­ţinerea pentru prima dată a stu­diilor de nivelul respectiv.

Totodată, este de menţionat faptul că, prin contractele colec­tive de muncă sau cele individu­ale de muncă, pot fi prevăzute garanții şi compensații supli­mentare din mijloacele unităţii, inclusiv pentru salariați care își fac studiile la o instituție de învățământ, pentru a obține a doua sau a treia specialitate (profesie).

 

Polina FISTICANU,

șefa Departamentului protecție social-economică al CNSM

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand