8 decembrie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului: Restabilirea echităţii

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului: Restabilirea echităţii
Sfatul avocatului: Restabilirea echităţii

politia

 

Am avut marele „noroc” să-mi fie instrumentat un dosar penal de către poliţie. Am avut parte de toate: şi reţinere, şi opt luni de deţinere în stare de arest, şi percheziţii la do­miciliu şi la locul de muncă, şi vizite nenumărate la poliţie, şedinţe de judecată… După mai bine de patru ani, totuşi, am reuşit să îmi demonstrez nevinovăţia, fiind achitat în final. Am suferit mult atât eu, cât şi familia mea, am fost umilit şi făcut de ruşine. Până în prezent sunt mereu în­trebat despre cazul dat de către toate rudele şi persoanele care mă cunosc şi sunt nevoit tot timpul să dau explicaţii, să mă justific pentru restabilirea reputaţiei pătate.Vă rog să mă sfătuiţi cum pot eu recupera prejudiciul material şi moral care mi-a fost cauzat? Mihai Vasilache, mun. Chişinău

 

Cu părere de rău restabilirea nu­melui pătat, a reputaţiei, a sănătăţii pierdute şi a tuturor cheltuielilor suportate este foarte dificilă, în unele cazuri, chiar imposibilă.

Urmează să acumulaţi probele care demonstrează faptul cauzării prejudiciului prin tragerea ilega­lă la răspundere penală şi justifică mărimea prejudiciului material şi moral pretins, or urmează un pro­ces de judecată foarte dificil şi în­delungat împotriva statului, care va lupta pentru fiecare bănuţ, pretin­zând, ca de obicei, aplicarea princi­piului prezumţiei nevinovăţiei. În contradictoriu, se va încerca să se demonstreze că nu meritaţi catego­ric să primiţi despăgubire în mări­mea solicitată.

Vă recomand să studiaţi atent materialele dosarului penal şi să faceţi copii autentificate la toate în­scrisurile care confirmă participa­rea dvs. în acţiuni procesuale: toate citările la poliţie, procuratură, şe­dinţe de judecată, durata acestora, percheziţiile, precum şi alte acţiuni ale organelor de drept. În special, urmează să enunţaţi perioada în care aţi fost în detenţie preventivă cu descrierea condiţiilor de deten­ţie şi cu descrierea detaliată a su­ferinţelor prin care aţi trecut, fiind ţinut şi departe de cei apropiaţi.

Dacă v-au fost aplicate şi alte măsuri preventive de limitare ne­justificată a drepturilor dvs., le in­dicaţi cu enumerarea consecinţelor negative care au survenit.

De asemenea, solicitaţi recupe­rarea tuturor cheltuielilor supor­tate de către dvs. în legătură cu examinarea acestui dosar, cheltu­ielile de deplasare, asistenţă juridi­că, venitul ratat, cheltuielile pentru tratament, determinat de aplicarea faţă de dvs. a unor acţiuni ilicite, precum şi alte prejudicii.

Cuantumul sumelor de compen­sare a prejudiciului se calculează pornindu-se de la 

câştigul mediu lunar al persoanei fizice la momen­tul cauzării prejudiciului, cu aplica­rea coeficientului de inflaţie.

Legislaţia Republicii Moldova prevede modul şi condiţiile de răs­pundere patrimonială a statului pentru prejudiciul cauzat prin ac­ţiunile ilicite comise în procesele penale şi contravenţionale de orga­nele de urmărire penală, de procu­ratură şi de instanţele judecătoreşti prin prevederile Legii Republicii Moldova nr. 1545 din 25.02.1998 cu modificările adoptate ulterior.

Potrivit prevederilor acestei legi este reparabil prejudiciul materi­al şi moral cauzat persoanei fizice sau juridice prin acţiuni ilicite ale organelor de ocrotire a norme­lor de drept în urma: reţinerii ile­gale, aplicării ilegale a măsurilor preventive sub formă de arest, de interdicție de a părăsi localitatea sau ţara, tragerii ilegale la răspun­dere penală; condamnării ilegale, confiscării ilegale a averii, supune­rii ilegale la muncă neremunerată în folosul comunităţii; efectuării ilegale, în cazul urmăririi penale ori judecării cauzei penale, a per­cheziţiei, ridicării, punerii ilegale sub sechestru a averii, eliberării sau suspendării ilegale din funcţie, precum şi în urma altor acţiuni de procedură care limitează drepturile persoanelor fizice sau juridice; su­punerii ilegale la arest contravenţi­onal, reţinerii contravenţionale ile­gale sau aplicării ilegale a amenzii contravenţionale de către instanţa de judecată; efectuării măsurilor speciale de investigaţii cu încăl­carea prevederilor legislaţiei şi în urma ridicării ilegale a documente­lor contabile, a altor documente, a banilor, a ştampilelor, precum şi în urma blocării conturilor bancare.

Se consideră acţiuni ilicite ale organelor de ocrotire a normelor de drept acţiunile sau inacţiunile or­ganului împuternicit să examineze cazurile cu privire la contravenţii ale organului de urmărire penală sau ale instanţei de judecată, care exclud vinovăţia acestora, al căror caracter ilegal se manifestă prin încălcarea principiului general, po­trivit căruia nici o persoană nevino­vată nu poate fi trasă la răspundere şi nu poate fi judecată (erori), fapte ale persoanelor cu funcţie de răs­pundere din organul de urmărire penală sau din instanţa de judeca­tă, manifestate prin încălcarea in­tenţionată a normelor procedurale şi materiale în timpul procedurii penale sau contravenţionale.

Prejudiciul cauzat se repară integral, indiferent de culpa per­soanelor cu funcţie de răspundere din organele de urmărire penală, din procuratură şi din instanţele judecătoreşti.

Ca excepţie, prejudiciul cauzat nu se repară de către stat în cazul împăcării bănuitului, învinuitu­lui, inculpatului cu partea vătă­mată, precum şi în cazul în care persoana, în procesul urmăririi penale sau al cercetării judecăto­reşti, împiedică, prin autodenunţ, stabilirea adevărului. Prezenţa în acţiunile persoanei fizice a au­tocalomniei, autodenunţului se stabileşte de către organele de urmărire penală, ale procuraturii sau de către instanţa judecăto­rească. Regula dată nu se aplică și cazurilor în care persoana fizică s-a autocalomniat, autodenunţat în urma unui tratament violent, a aplicării ameninţărilor şi a altor acţiuni ilicite.

Cauzele cu privire la repararea prejudiciului material şi moral se examinează în procedură civilă şi organul care reprezintă statul în instanţa de judecată este Ministe­rul Justiţiei.

Cererea de chemare în judecată privind repararea prejudiciului se depune în termen de trei ani de la data apariţiei dreptului la repara­rea prejudiciului.

Dreptul la repararea prejudi­ciului, în mărimea şi modul sta­bilit, apare în cazul devenirii de­finitive şi irevocabile a sentinţei de achitare; scoaterii persoanei de sub urmărire penală sau înce­tării urmăririi penale pe temeiuri de reabilitare; adoptării de către instanţa judecătorească a hotă­rârii cu privire la anularea ares­tului contravenţional în legătură cu reabilitarea persoanei fizice şi adoptării, de către judecătorul de instrucţie în privinţa persoanei achitate sau scoase de sub urmă­rire penală, a încheierii privind declararea nulităţii actelor sau acţiunilor organului de urmărire penală sau organului care exercită activitate specială de investigaţii.

Mărimea compensaţiei pentru repararea prejudiciului moral se stabileşte de instanţa de judeca­tă în modul prevăzut de prezenta lege. Mărimea concretă a compen­saţiei se determină luându-se în considerare gravitatea infracţiunii de a cărei săvârşire a fost învinui­tă persoana respectivă; caracterul şi gravitatea încălcărilor procesu­ale comise la urmărirea penală şi la examinarea cauzei penale în in­stanţa de judecată; rezonanţa pe care a avut-o în societate informa­ţia despre învinuirea persoanei; durata urmăririi penale, precum şi durata examinării cauzei pena­le în instanţa de judecată; natura dreptului personal lezat şi locul lui în sistemul de valori al persoa­nei; suferinţele fizice, caracterul şi gradul suferinţelor psihice; măsu­ra în care compensaţia bănească poate atenua suferinţele fizice şi psihice cauzate; durata aflării ne­legitime a persoanei în detenţie.

Instanţa de judecată va deter­mina mărimea compensaţiei şi în baza criteriilor specificate în lege. În toate cazurile, instanţa de jude­cată se va baza pe principiile com­pensării rezonabile şi echitabile a prejudiciului moral.

Procurorul care a condus sau a exercitat urmărirea penală ori procurorul ierarhic superior adu­ce scuze oficiale în numele statu­lui persoanei care a fost supusă neîntemeiat urmăririi penale.

Procurorul prezintă scuzele oficiale, în formă scrisă, victimei acţiunilor ilicite sau rudelor apro­piate ale acesteia, drept compen­sare parţială a prejudiciului moral cauzat. La solicitarea victimei, scuzele oficiale se difuzează prin aceleaşi mijloace de informare în masă prin care a fost difuzată informaţia despre învinuirea per­soanei. Scuzele oficiale sunt adu­se în termen de 15 zile de la data apariţiei dreptului la repararea prejudiciului.

Acestea sunt reguli generale pe care trebuie să le respectaţi pen­tru apărarea şi restabilirea drep­turilor încălcate.

 

Liubomir DUDULICA,

avocatmd@gmail.com

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand