8 decembrie 2023
Chisinau
Social

Circa 30 la sută dintre absolvenţi nu activează conform calificărilor obţinute

Loading
Social Circa 30 la sută dintre absolvenţi nu activează conform calificărilor obţinute
Circa 30 la sută dintre absolvenţi nu activează conform calificărilor obţinute
locuri-de-munca-pentru-tineri

Foto: vocea.md

 

Provocările pieței muncii din țară, relevanța politici­lor publice de ocupare, perspectivele ocupării tinerilor și abilitarea lor pentru o mai bună integrare pe piața muncii, importanța calificărilor și a competențelor, dar și influența fenomenului migrației asupra pieței forței de muncă, au fost discutate recent, la Chișinău, în ca­drul unei conferințe naționale, sub egida Organizației Internaționale a Muncii (OIM) și a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice centra­le, societății civile, sindicatelor și patronatelor, parte­neri de dezvoltare, experți locali și străini.

 

Provocările pentru Moldova în viziunea partenerilor de dezvoltare

 

Ala Lipciu, coordonator național OIM, a menționat că piața muncii din Republica Moldova a reacționat la tulburările econo­mice din ultimii ani cu o rată de ocupare și participare joasă și în continuă descreștere, cu un grad înalt de ocupare informală, pro­ductivitate joasă și salarii mici, condiții de muncă precare, inacti­vitate, migrație de muncă, studii și calificări neadecvate pieței și cu parteneriate la nivel local puțin funcționale sau inexistente.

„Anul 2016 a fost unul remarca­bil prin foarte multe inițiative lo­cale, regionale și globale, cu efecte așteptate asupra perspectivelor de creștere economică incluzivă, de ocupare și muncă decentă, politi­cilor ocupaționale oferindu-li-se spațiu și atenție plenară. Republi­ca Moldova s-a angajat în promo­varea Agendei globale de dezvolta­re durabilă 2030, iar la începutul anului a fost semnat un nou pro­gram de țară privind munca de­centă, în realizarea acestor obiec­tive țara fiind asistată de OIM”, a spus Ala Lipciu.

Stefan Liller, reprezentant re­zident adjunct al PNUD, a opinat că oferirea oportunităților de an­gajare este cheia pentru o creștere economică durabilă, țara noastră având o necesitate stringentă de a implementa politici care ar spori angajarea și ar elimina discrimina­rea sub orice formă a ei.

Mauricio Dierckxsens, specialist în ocupare, DWT/CO ILO Buda­pesta, a enumerat unele provocări pentru Moldova, cum ar fi: conti­nuarea eforturilor de diversificare a economiei, accelerarea creșterii pe piața muncii, reducerea exodu­lui de creiere, combaterea muncii informale, îmbunătățirea calității învățământului superior, dimi­nuarea ratei persoanelor care nu muncesc, sporirea productivită-ții muncii. „Politicile ocupaționale tradiționale ne demonstrează că nu trebuie să ne axăm doar pe ocu­pare, ci și pe educația profesiona­lă”, a spus el.

Nijole Mackeviciene, consilier UE pe politici de ocupare, consi­deră că Republica Moldova are nevoie de 

o strategie de ocupare pe termen lung, iar responsabilita­tea implementării acesteia trebuie să fie asumată de către toți actorii sociali.

„Guvernul și instituțiile subor­donate acestuia, sindicatele, patronatele și organizațiile nongu­vernamentale – toți sunt actori principali în acest proces și fiecare are de jucat rolul său. Însă un rol deosebit îl au serviciile de ocupare, reprezentate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și subdiviziunile sale teritoriale. Anume ele trebuie să-i implice pe toți în implementarea politicilor ocupaționale active, să acționeze în calitate de intermediar cheie între cererea și oferta de pe piața muncii, să sugereze care profesii sunt cerute în prezent în țară, dar și să consilieze persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Pen­tru aceasta, este nevoie de o cola­borare strânsă”, a subliniat Mack­eviciene.

 

Neconcordanța pregătirii profesionale cu cererea angajatorului

 

Circa 30% dintre absolvenţi nu activează conform calificărilor ob­ţinute în şcoli profesionale, colegii şi universități, fapt care denotă ire­levanţa studiilor şi incapacitatea de angajare. Mai mult decât atât, un studiu privind „Tranziția tine­relor și a tinerilor spre piața mun­cii în Republica Moldova”, elabo­rat de către Biroul Internațional al Muncii, arată că o treime dintre tinerii care lucrează în țară au o ca­lificare superioară muncii pe care o desfășoară.

Aceasta denotă că angajato­rii moldoveni tind să prefere ab-solvenți de studii superioare chiar și pentru posturi care nu necesită calificările respective, din cauza abundenței de forță de muncă cu acest nivel de studii, potențialul lor productiv nefiind pe deplin fo­losit.

Potrivit lui Oleg Budza, preșe-dintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), în țară lipsește un mecanism de orientare profesională a tinerilor, aceștia alegând specialităţi şi pro­fesii care abundă pe piaţa muncii.

„La inițiativa sindicatelor, Mi­nisterul Muncii, Protecției Sociale și a Familiei a definitivat un pro­iect de lege cu privire la comitetele sectoriale pentru formare profesio­nală, care sunt o verigă importantă între piața muncii și instituțiile de învățământ. Acestea au ca menire principală elaborarea și adoptarea standardelor ocupaționale, care trebuie să servească drept funda­ment pentru elaborarea curricu­lelor de instruire”, a spus liderul CNSM.

Implementarea unor noi metode de instruire, precum cea duală, va facilita soluționarea problemelor existente

Totodată, Budza a opinat că implementarea unor noi metode de instruire, precum cea duală, va facilita soluționarea problemelor existente.

Ana Gherganova, șefa secției politici ocupaționale de la Minis­terul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, a subliniat că la formarea comitetelor sectoriale inițiativa trebuie să vină în primul rând din partea partenerilor sociali, mai cu seamă a patronatelor. „Agenții eco­nomici trebuie să fie interesați de a participa direct în aceste comitete, pentru a schimba politica de for­mare profesională a cadrelor, cu pregătire la locul de muncă” .

 

Parteneriate între mediul de afaceri și sistemul de învățământ

 

La rândul său, Radu Drumea, șeful Direcției juridice și servicii de la Confederația Națională a Pa­tronatelor din Moldova (CNPM), a precizat că parteneriatele între mediul de afaceri și sistemul de învățământ ar fi o soluție pentru armonizarea cererii și ofertei pe piața forței de muncă. „Acestea abia încep să apară, dar ele sunt pentru businessul mare, care are investiții și este foarte eficient. Pentru aface­rile mici, mai ales din mediul rural, este foarte dificil să le inițiem. Ori­ce patron care dorește să-și dezvol­te afacerea investește în creșterea abilităților specialiștilor săi, însă cei cu posibilități financiare re­duse se mulțumesc cu specialiști care întrunesc cât de cât cerințele minime de calificare”, a conchis Drumea.

În urma dezbaterilor, partici-panții la conferință au constatat că măsurile primordiale necesare pentru asigurarea ocupării tineri­lor țin de îmbunătățirea politicilor publice privind ocuparea forței de muncă, corelarea cererii și ofertei de muncă și modernizarea servici­ilor Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă, îndeosebi pen­tru ocuparea tinerilor.

 

Departamentul mass-media și relații internaționale

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand