7 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Vlad CANŢÎR: Vom promova şi în continuare valorile sindicale autentice

Loading
Без рубрики Vlad CANŢÎR: Vom promova şi în continuare valorile sindicale autentice
Vlad CANŢÎR: Vom promova şi în continuare valorile sindicale autentice

sindasp

 

Reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice „Sindasp” au consemnat, zile­le trecute, în cadrul unei şedinţe festive, împlinirea a 70 de ani de la înființarea structurii în cauză. Con­form unor date statistice, acest sindicat de ramură a fost fondat pe 6 decembrie 1946 şi dispunea în acel moment de 360 de organizaţii primare, cu un număr de 8000 de membri.

 

În prezent, „Sindasp” se con­fruntă cu foarte multe provocări, la care se adaugă mai demult pre­conizata reformă a administraţiei publice centrale, cu evidente con­secinţe şi impact asupra membri­lor de sindicat, a menţionat Vlad Canţîr, preşedintele acestei fede­raţii.

„Reformele sunt foarte nece­sare, dar este important să se gă­sească contextul temporal adecvat şi, mai ales, ca aceste iniţiative să fie marcate de grija faţă de mem­brii colectivelor de muncă”, a opi­nat Vlad Canţîr.

Vorbitorul a afirmat că, în pre­zent, există forme total incorecte de a înţelege mişcarea sindicală. Pe de o parte, şi sindicaliştilor li se pare că nu sunt auziţi de parteneri, care, la rândul lor, sunt de părere că reprezentanţii salariaţilor cer imposibilul. Varianta compromi­sului rezidă însă în discuţiile de la masa de negocieri, care trebuie să fie culte şi civilizate şi care, dacă nu se soldează cu efectul scontat, pot fi înlocuite cu alte forme de manifestări sindicale.

Vlad Canţîr a subliniat că, în aceste condiţii, este necesar ca sindicatele să găsească o modalitate de a înţelege corect atât politicile economice ale conducerii statu­lui, cât şi adevăratele intenţii ale acestuia. Preşedintele „Sindasp”  a accentuat însă că, atunci când reprezentanţii acestui sindicat nu vor fi de acord cu acţiunile Guver­nului, vor face public în mod franc acest lucru.

În altă ordine de idei, Vlad Can­ţîr a declarat că reprezentanţii „Sindasp” vor fi cei care vor pro­mova şi în continuare valorile au­tentice ale sindicalismului.

Prezent la ceremonie, Oleg Budza, preşedintele Confedera­ţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, a apreciat că 

membrii „Sindasp” constituie o categorie elitară şi o locomotivă a mişcării sindicale. În opinia sa, este nece­sar să fie create condiţii pentru ca cei care nimeresc în funcţii de demnitate publică să fie asiguraţi cu salarii bune şi să aibă garanţii sociale.

Oleg Budza şi-a exprimat spe­ranţa că, după ce va fi realizată reforma, în acest domeniu de ac­tivitate va exista o luptă sănătoa­să între cei care doresc să devină funcţionari publici şi să exercite această funcţie cu demnitate. Re­formele sunt preconizate nu pen­tru a-i afecta pe cei care muncesc, ci spre binele oamenilor şi al soci­etăţii în general, iar pentru a fi re­uşite, ele trebuie demarate după ce au loc consultări cu sindicatele.

 

Conceptul

reformei a fost

elaborat, rămâne

să organizăm

consultări publice

 

În numele CNSM, Oleg Budza le-a urat reprezentanţilor „Sind-asp” sănătate, să se simtă bine în serviciile publice atât la aniversa­rea celor 70 de ani, cât şi în anii care vin. Preşedintele CNSM le-a mai dorit membrilor „Sindasp” să fie repuşi în drepturile ce li se cu­vin şi le-a mulţumit că mai conti­nuă să muncească în ţara noastră şi nu au plecat peste hotare.

Cuvintelor de felicitare s-a ală­turat şi Sergiu Sainciuc, vicepre­şedinte al CNSM, care le-a urat membrilor „Sindasp” sănătate, suc-cese mari în continuare şi multă răbdare. Sergiu Sainciuc a dat asi­gurări că sindicatele vor face tot posibilul ca funcţionarilor publici să le fie asigurată o protecţie adec­vată.

Valentin Guznac, secretar gene­ral adjunct al Cancelariei de Stat, a remarcat, la rândul său, că, fondat îndată după cel de Al Doilea Război Mondial, în 1946, acest sindicat a devenit una dintre cele mai impor­tante structuri neguvernamenta­le din ţara noastră. Conducătorii „Sindasp” au depus efortul necesar pentru ca sindicatul respectiv să influenţeze în mare măsură situa­ţia din ţară în dorința de schimba­re în bine a vieţii fiecărui om.

Valentin Guznac a precizat că mai trebuie să se muncească foarte mult pentru a fi finalizat şi defini­tivat un concept viabil de reformă în domeniu. El a adăugat că acest concept a fost deja elaborat şi ră­mâne doar să fie desfăşurate con­sultări publice ample, pe diferite platforme şi în toate regiunile ţă­rii.

În consultările publice pe margi­nea acestui proiect vor fi antrenate organizaţii ce fac parte din secto­rul neguvernamental, sindicatele, dar şi toţi cei interesaţi direct ca să fie protejate interesele fiecărui angajat din serviciile publice, a dat asigurări vorbitorul. Valentin Guz­nac a mai specificat că unul dintre obiectivele conceptului în cauză este să fie ridicată eficienţa activi­tăţii angajaţilor din administraţiile publice.

 

Teren pentru ilegalităţi

 

Acum, mai mult ca niciodată, societatea moldovenească are ne­voie de sindicate, a opinat Vasile Marandiuc, preşedintele raionului Sângerei. Vorbitorul s-a întrebat retoric cum a fost posibil ca lucră­torii din serviciile publice să ajun­gă să primească salarii de numai 1400 de lei lunar, pentru opt ore de muncă prestată zilnic. Asta în timp ce minimul de subzistenţă se ridică la 1800-2000 de lei.

Potrivit lui, conducătorii de gos­podării trebuie să tindă ca liderii sindicali să le devină cei mai buni  prieteni, în pofida luptei ce trebuie să existe între ei. În acelaşi timp, sindicaliştii trebuie să se bucure de autoritate în rândul lucrătorilor. În caz că cei doi găsesc limbaj comun, starea de lucruri de la unităţi nu poate fi decât cea dorită.

Vasile Marandiuc a criticat pre­vederile legislaţiei în vigoare, în corespundere cu care inspectorii de muncă trebuie să anunţe ad­ministraţiile întreprinderilor cu cinci zile înainte de a efectua con­troale. “Acest termen este suficient pentru ca angajatorii să înlăture orice urmă de ilegalitate sau an­gajare fără forme legale”, a con­cluzionat preşedintele raionului Sângerei.

 

Conlucrare eficientă

 

Federaţia „Sindasp” a demon­strat că este capabilă să facă faţă provocărilor, dar numai atunci când există conlucrare eficientă, respect şi ajutor reciproc din toate părţile, a apreciat Mihai Timofti, preşedintele Asociaţiei sindicale

Leova a Federaţiei „Sindasp”. Funcţionarii publici stau la baza elaborării actelor administrative şi legislative, dar, în mod surprinză­tor, atunci când este întocmit ca­drul juridic ce-i vizează, opinia lor nu este consultată.

„Susţinem reformele şi o vom face şi în continuare şi nu vrem ca salariile altor categorii de lucrători să fie micşorate, ci tindem spre majorarea tuturor lefurilor. Vrem doar ca, atunci când este elaborat vreun proiect de lege, să fie con­sultat şi sindicatul, să fie ascultată şi părerea angajaţilor din servicii-le publice”, a accentuat Mihai Timofti.

Nina Ţurcanu, fostă preşedintă a Federaţiei „Sindasp”, i-a sfătuit pe tinerii sindicalişti să folosească potenţialul veteranilor. În opinia sa, ei sunt acel tezaur prin inter­mediul căruia tinerii pot avea par­te de unele învăţăminte şi practici care erau aplicate pe vremuri.

La rândul său, Vera Schirliu, preşedinta Consiliului de Femei al Federaţiei „Sindasp”, şi-a îndem­nat colegii să dea dovadă de unire, pentru a fi depăşite problemele existente. Importantă, în viziunea sa, este şi abilitatea de a informa salariaţii despre ceea ce face sindi­catul, pentru a-i apăra şi a le asigu­ra garanţiile sociale.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand