3 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Revizii şi controale financiare multiple la entităţile gestionate de CNSM

Loading
Без рубрики Revizii şi controale financiare multiple la entităţile gestionate de CNSM
Revizii şi controale financiare multiple la entităţile gestionate de CNSM

cenzori-cnsm

 

Un raport asupra activităţii desfă­şurate pe parcursul acestui an de membrii Comisiei de cenzori a Con­federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova a fost examinat în ca­drul unei şedinţe recente. Conform planului de activitate, în perioada de referință, au fost efectuate 19 revizii, inclusiv 13 de documentare, trei te­matice şi alte trei – inopinate, a pre­cizat Anatolie Nistor, preşedintele Comisiei de cenzori a CNSM.

 

În consecinţă, s-a constatat că nu au fost comise abateri de la principiile de bază şi caracteristicile de calitate prevăzute în Stan­dardele Naţionale de Contabilitate. Toto­dată, conturile anuale au fost întocmite cu respectarea regulilor şi a metodelor contabi­le admise de lege.

De asemenea, operaţiunile au fost înre­gistrate în evidenţa contabilă cronologic şi sistematic şi au avut la bază documente justificative pentru fiecare tip de cheltuieli, drepturi, obligaţii de plată, evoluţii ale veni­turilor şi stabilire a rezultatelor.

Ca urmare a verificărilor, reprezentanţii Comisiei de cenzori nu au semnalat discor­danţe între evidenţele analitice şi sintetice şi au constatat că indicii sunt conformi cerin­ţelor conturilor şi sub-conturilor contabile elaborate în baza Standardelor Naţionale de Contabilitate.

În aceeaşi perioadă, a fost efectuată şi inventarierea anuală a bunurilor materiale ale CNSM, a adăugat Anatolie Nistor. Mem­brii Comisiei de cenzori au constatat înche­ierea de contracte cu privire la răspunderea materială individuală deplină cu toţi sala­riaţii în gestiunea cărora se află bunurile în cauză.

În acelaşi timp, Departamentul finanţe, contabilitate şi asigurări sociale al CNSM dispune de o structură organizatorică clară, există regulamente interne, ordine şi deci­zii, ce reprezintă instrumente de gestionare. Acestea sunt aduse la cunoştinţa centrelor sindicale naţional–ramurale ale sindicate­lor, care au legătură directă cu domeniul vizat de către fiecare regulament sau decizie în parte.

Cu toate acestea, în timpul controalelor efectuate la entităţile economice, reprezen­tanţii Comisiei de cenzori au 

preîntâmpinat şi stopat comiterea unor greşeli privind ţi­nerea evidenţei contabile, cu înlăturarea neajunsurilor depistate. Acestea se referă la perfectarea incorectă sau incompletă a documentelor, lipsa rechizitelor necesare, nerespectarea regulilor de întocmire a do­cumentelor şi înregistrărilor contabile.

Anatolie Nistor a mai precizat că la une­le entităţi, pe lângă reviziile documentare, au fost efectuate şi controale inopinate şi tematice. Astfel, în unele cazuri, aceeaşi en­titate a fost supusă la două şi chiar la mai multe verificări.

În context, Tatiana Oloi, şefa Departa­mentului finanţe, contabilitate şi asigurări sociale al CNSM, a propus ca, pentru pe­rioada următoare, activitatea Comisiei de cenzori să fie planificată pentru fiecare lună în parte.

În cadrul aceleiaşi şedinţe, a fost aprobat Planul de activitate al Comisiei de cenzori a CNSM pentru perioada ianuarie-mai 2017.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand