4 martie 2024
Chisinau
Без рубрики

Sindicaliștii din structurile de forță contestă decizia de a li se stabili pensiile de către CNAS

Loading
Без рубрики Sindicaliștii din structurile de forță contestă decizia de a li se stabili pensiile de către CNAS
Sindicaliștii din structurile de forță contestă decizia de a li se stabili pensiile de către CNAS
sindlex

Foto: sindicate.md

 

Începând cu 1 ianuarie 2017, pen­siile angajaților structurilor de forță vor fi stabilite și achitate de către Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) şi nu de fiecare in­stituţie în parte, aşa cum era până acum.  Un proiect în acest sens a fost aprobat de Guvern, fiind însă dur criticat de Ministerul de In­terne, cel al Apărării, de angajații Serviciului de Informații și Secu­ritate, dar și de sindicate.

 

„Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei a elaborat proiectul respectiv şi a inclus aceste prevederi în concepţia de reformare a sistemului de pensii fără o consultare prealabilă şi o analiză a impac­tului de comun acord cu autorităţile de resort. Toate instituţiile vizate au prezen­tat aviz negativ pe marginea acestui pro­iect”, a spus Dorin Purice, viceministru al Afacerilor Interne.

În acelaşi timp, ministrul Muncii, Pro­tecţiei Sociale și Familiei (MMPSF), Stela Grigoraş, a menţionat că auditul de per­formanţă privind sistemul de pensii în Republica Moldova, realizat de Curtea de Conturi în 2015, a constatat că sistemul informaţional pentru stabilirea pensiilor angajaților din organele de forţă este unul învechit şi nu asigură procesarea eficientă a datelor.

„Acest proiect de lege prevede doar cre­area unei structuri unice pentru stabilirea şi achitarea pensiilor. La momentul actu­al, structurile de forţă au propriile unităţi, mandatate cu aceste funcţii. Nu va suferi nimeni”, a precizat Stela Grigoraș.

Implementarea amendamentelor pro­puse în proiect necesită cheltuieli finan­ciare suplimentare pentru elaborarea softului informaţional aplicativ pentru prestaţiile sociale respective. De aseme­nea, se va majora efectivul-limită al Casei Naţionale de Asigurări Sociale cu 18 uni­tăţi de personal, prin transferarea unită­ţilor responsabile de stabilirea pensiilor de la instituţiile de forţă. Proiectul de lege va fi transmis Parlamentului pentru exa­minare.

Comitetul Federal al Federației Sindi­catelor din Moldova „SINDLEX” îşi exprimă dezacordul cu 

această decizie și susține că este una pripită și inoportu­nă, care subminează direct securitatea națională.

Mihail Lașcu, președintele Federației „SINDLEX”, s-a arătat îngrijorat de do-rința CNAS și a MMPSF de a prelua atribuțiile de stabilire și plată a pensiilor angajaților structurilor de forță, deoare­ce ar putea avea efecte negative asupra angajaților care activează sub acoperire, iar unele dosare personale ale acestor funcționari sunt secretizate.

Potrivit sindicaliștilor, prim-ministrul a fost dezinformat în privința impactului adoptării unei astfel de legi de către gru­pul de lucru și autorii conceptului de re­formare a sistemului de pensii.

Liderul Federației „SINDLEX” este de părere că această inițiativă va înrăutăți condițiile de pensionare a funcționarilor cu statut special și solicită anularea Ho­tărârii privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 1544-XI din 23 iunie 1993, ca fiind una nefondată și antisocială la adresa angajaților respec­tivi.

Secretarul general al „Sindlex”, Angela Otean, a spus, la rândul său, că „dacă gu­vernarea crede că în sistemul de pensii al angajaţilor structurilor de forţă au loc es­crocherii, este suficient să fie desfăşurat un control, dar nu trebuie făcute astfel de modificări la lege, supunându-i riscului pe aceşti angajaţi”. „În orice ţară europea­nă sau post-sovietică, sistemul de pensii al angajaţilor structurilor de forţă este separat de sistemul de pensii al celorlalţi cetăţeni, astfel fiind asigurată securitatea colaboratorilor”, consideră ea.

La final, conducerea Federației „SIND-LEX” a menționat că, dacă solicitările înaintate nu vor fi auzite, sindicaliștii își rezervă dreptul de a protesta, conform prevederilor legislației, în vederea reven­dicării și apărării drepturilor de muncă ale funcționarilor cu statut special.

„SINDLEX își exprimă dezacordul total cu această inițiativă legislativă cu impact negativ asupra sistemului de asigurare a securității naționale, care va înrăutăți condițiile de pensionare a funcționarilor cu statut special, va duce la pierderea legă­turii autorităților publice centrale cu pen­sionarii săi, la destrămarea organizațiilor de veterani consolidați și pe criterii de unitate a sistemului de pensioare și soli­cită anularea acestei hotărâri.

„Chemăm la inițierea unui dialog soci­al în format mai lărgit pentru a prezenta factorilor de decizie punctul nostru de ve­dere”, se precizează în declarația „SIND-LEX”.

Sindicaliștii au remarcat, în context, că în România s-a făcut comasarea caselor de pensii ale structurilor de forţă în 2011, dar după cinci ani s-a renunţat şi s-a reve­nit la vechiul sistem.

În prezent, pentru achitarea pensiilor angajaţilor din structurile de forţă, pen­tru plata diferitelor îndemnizaţii acesto­ra, din bugetul de stat al Republicii Mol­dova se alocă anual mai bine de jumătate de miliard de lei.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand