8 decembrie 2023
Chisinau
Social

Dreptul lucrătorilor de a fi informaţi şi consultaţi, asigurat prin lege

Loading
Social Dreptul lucrătorilor de a fi informaţi şi consultaţi, asigurat prin lege
Dreptul lucrătorilor de a fi informaţi şi consultaţi, asigurat prin lege

drepturi

 

Lucrătorii moldoveni vor dispu­ne de dreptul de a fi informaţi şi consultaţi cu privire la o serie de aspecte referitoare la activitatea economică a întreprinderilor la care muncesc, la stabilitatea fi­nanciară a acestora şi la planuri­le de dezvoltare ulterioară. Acest drept este prevăzut de un şir de directive europene, ce urmează a fi transpuse în legislaţia naţională prin intermediul unui proiect de modificare şi completare a Codu­lui muncii.

 

Normele europene legate de implica­rea angajaţilor au scopul de a contribui la realizarea obiectivelor fundamentale ale politicii sociale comunitare în ceea ce pri­veşte îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă, protecţia socială a salariaţilor, creşterea ratei de ocupare a forţei de mun­că şi combaterea excluziunii fiscale.

Dreptul lucrătorilor la informare şi consultare se referă şi la dispoziţiile unor directive europene privind munca pe du­rată determinată, cu fracţiune de normă sau privind sănătatea şi siguranţa la locul de muncă.

 

Opinia sindicatelor

 

Cu referire la proiectul respectiv, repre­zentanţii sindicatelor consideră că pentru cazurile specificate în document trebuie să fie stabilite termene concrete de in­formare şi consultare a reprezentanţilor salariaţilor. Or, formularea de genul „în timp util, suficient” este una generalizată sau chiar interpretabilă. Mai mult, Legea privind actele legislative prevede că una dintre condiţiile de bază ce urmează a fi respectate la elaborarea acestor documen­te este caracterul lor de a fi precise.

Totodată, unele reglementări din pro­iectul sus-menţionat referitoare la infor­marea reprezentanţilor salariaţilor sunt deja stabilite în Codul muncii, cu terme­ne concrete ce urmează a fi respectate de către angajator. Acestea ţin de informarea structurilor sindicale de la unităţi şi a ce­lor de ramură, cu cel puţin trei luni îna­inte, despre reducerea în masă a locurilor de muncă.

În acelaşi timp, potrivit proiectului, termenul „util, suficient” pentru informa­rea şi consultarea salariaţilor despre situ­aţia economică a unităţii, a ocupării forţei de muncă, în special, atunci când există o ameninţare la adresa locurilor de muncă, inclusiv despre deciziile legate de concedi­erile colective etc., rămâne a fi stabilit de angajator. Cu alte cuvinte, asemenea pre­vederi nu ţin de 

calitatea legii, de vreme ce angajatorului i se oferă posibilitatea să abuzeze de asemenea reglementări legale.

 

Concedierile collective

 

Reprezentanţii sindicatelor mai consta­tă că sintagma „concedierile colective” nu este cunoscută de Codul muncii. În acelaşi timp, noţiunea „reducerea în masă a locu­rilor de muncă” este determinată prin cri­teriile statuate în convenţiile colective. În consecinţă, introducerea în Codul muncii a noţiunii „concedieri colective” ar putea genera anumite dificultăţi în aplicarea acesteia în practică.

În scopul asigurării calităţii reglemen­tărilor legale ale raporturilor de muncă, reprezentanţii Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova propun să fie stabilite termene concrete, cum ar fi – o lună sau şi mai mult, pentru informarea şi consultarea reprezentanţilor salariaţi­lor. Totodată, aceştia afirmă că sintagma „concedieri colective” ar putea fi substi­tuită cu „reducerea în masă a locurilor de muncă”.

Conform aceluiaşi proiect, angajatorul este obligat să informeze în scris reprezen­tanţii salariaţilor, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea trecerii dreptului de proprietate sau declanşării procedurii de reorganizare a unităţii, referitor la mai multe aspecte. Acestea ţin de data înce­perii reorganizării sau a trecerii dreptului de proprietate, motivele pentru iniţierea acestor proceduri, consecinţele juridice, economice şi sociale, precum şi măsurile preconizate cu privire la salariaţi.

 

CNSM susţine

armonizarea

legislaţiei naţionale

cu prevederile

directivelor europene

 

În opinia sindicatelor, stabilirea obli­gativităţii succesorului de a oferi „în timp util” informaţia transmisă deja de anga­jator cu 30 de zile calendaristice înaintea reorganizării sau a transmiterii dreptului de proprietate este irelevantă sau chiar lipsită de sens.

În concluzie, reprezentanţii CNSM afir­mă că susţin în întregime necesitatea pri­vind armonizarea legislaţiei naţionale cu prevederile directivelor europene. Aceasta înseamnă însă transpunerea raţionamen­tului acestora prin definiţii, formulări, expresii adecvate şi cunoscute de cadrul legal naţional în domeniu.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand