11 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Dreptul la o remunerare decentă şi la asociere sindicală

Loading
Без рубрики Dreptul la o remunerare decentă şi la asociere sindicală
Dreptul la o remunerare decentă şi la asociere sindicală

sindicate

 

Un şir de măsuri orientate spre apărarea drepturilor şi promova­rea intereselor lucrătorilor mem­bri de sindicat au fost propuse în cadrul şedinţei de joi a Consiliului General al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova şi ur­mează a fi înaintate Guvernului şi Parlamentului. 

 

„Principala problemă care ne preocupă pe toţi este să le oferim oamenilor posibilitatea să câştige salarii decente, să dispună de lo­curi de muncă la baştină şi să nu fie îngrădiţi de nimeni în crearea de organizaţii sindicale”, a men­ţionat Oleg Budza, preşedintele CNSM.

În ultimul timp, apar ecouri privind îngrădirea, în majoritatea întreprinderilor cu capital străin din ţara noastră, a dreptului de asociere a salariaţilor în sindicate. S-a agravat şi problema datoriilor la plata salariilor, iar reprezen­tanţii sindicatelor au solicitat ca aceasta să fie discutată la şedinţa din decembrie a Comisiei naţio­nale pentru consultări şi negocieri colective.

„Acolo unde există organizaţii sindicale se fac eforturi şi sunt gă­site soluţii. În acelaşi timp, multe unităţi din sectorul privat ascund informaţiile cu privire la restan-ţele salariale”, a subliniat Oleg Budza.

O altă chestiune ţine de creş­terea salariilor în sectorul real, în medicină, educaţie sau cultură. În opinia preşedintelui CNSM, sin­dicatele de ramură trebuie să dea dovadă de solidaritate la aborda­rea acestei probleme, atunci când sunt organizate proteste sau greve, sunt căutate măsuri de protecţie a intereselor salariaţilor membri de sindicat.

Sindicaliştii îşi propun să aplice stra­tegii mai drastice legate de combaterea economiei informale şi garantarea drep­turilor social-economice ale salariaţilor-membri de sindicat.

În acest an, inspectorii fiscali au de­pistat cazuri de evaziune fiscală în va­loare de numai 1,7 mln. de lei, a remar­cat preşedintele CNSM. În acelaşi timp, economia informală se estimează la 14 mlrd. de lei, iar acest nivel insuficient al rezultatelor obţinute sunt justifica­te prin moratoriul asupra controlului de stat, impus de Guvern de la 1 aprilie până la 30 septembrie 2016.

Oleg Budza a opinat că, în aceste con­diţii, este necesar să fie realizată Reco­mandarea Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind tranziţia de la o econo­mie informală la una formală. Mai mult, sindicaliştii vor solicita reprezentanţilor Guvernului să elaboreze acţiuni concre­te pentru implementarea acestei reco­mandări. Reprezentanţii salariaţilor cer să fie înăsprite şi sancţiunile aplicate pa­tronilor care practică angajările la mun­că fără forme legale. Astfel, un şir de modificări urmează a fi operate la Codul contravenţional şi ele prevăd sancţiuni extrem de dure, până la intentarea de dosare penale pe numele angajatorilor care nu achită salariile şi încalcă dreptu­rile salariaţilor.

 

Practica pichetării

 

Un subiect sensibil pentru sindicate îl constituie şi recenta constituire a unui grup de lucru pentru a elabora un nou Cod al muncii. Aceasta va duce inevita­bil la limitarea nejustificată în drepturi a lucrătorilor. În consecinţă, sindicate­le nu exclud pichetarea Parlamentului şi a Guvernului, în condiţiile în care reprezentanții salariaților resping cate­goric revizuirea Codului muncii în între­gime şi optează pentru ajustarea doar a unor articole, inclusiv în corespundere cu normele europene.

Cu referire la reforma sistemului de pensii, Oleg Budza a apreciat că aceasta este 

pe cât de aşteptată, pe atât de dure­roasă. Preşedintele CNSM s-a pronunţat categoric împotriva modalităţii propuse de Guvern de majorare a vârstei de pen­sionare pentru bărbaţi şi femei. Drept argument a servit faptul că majoritatea organizaţiilor sindicale primare au votat împotriva acestei propuneri, în condiţi­ile unei speranţe de viaţă mai scăzute în ţara noastră decât în alte state.

Oleg Budza a dezvăluit un şir de alte probleme legate de această reformă, re­feritoare la sectorul agrar, serviciile pu­blice, dar şi la condiţiile grele şi nocive de muncă.

„Noi avem dubii că de la 1 ianuarie 2017 poate fi implementată o reformă atât de vastă şi de importantă şi care nu este pregătită în măsura cuvenită. Avem mai multe obiecţii pe marginea acestei reforme”, a specificat Oleg Budza.

 

Promovarea sindicalismului

 

În raport, preşedintele CNSM şi-a exprimat satisfacţia în legătură cu acti-vităţile desfăşurate de Consiliul de Fe-mei şi Comisia de Tineret din cadrul CNSM. Cu referire la cea de a doua struc­tură, Oleg Budza a propus ca în cadrul ei să fie creat un grup de tineri formatori sindicali care să activeze în instituţiile de învăţământ.

Cât despre Inspectoratul Sindical de Muncă, prioritară pentru activitatea sa din perioada următoare va fi evaluarea riscurilor profesionale în cadrul unită­ţilor la care muncesc salariaţi, membri de sindicat. Or, până în prezent, doar 20 la sută din întreprinderile autohto­ne au efectuat astfel de evaluări, iar în consecinţă, lucrătorii au condiţii grele şi nocive de muncă. „Avem forţe sănătoa­se şi toate şansele ca, în 2017, sindicate­le să-şi consolideze capacităţile şi să nu admită schimbări radicale în detrimen­tul acestor structuri şi al salariaţilor în întregime”, a concluzionat Oleg Budza.

 

Solidaritate sindicală

 

În luarea sa de cuvânt, Dumitru Iva­nov, preşedintele Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei, a afirmat că, în ultimii doi-trei ani, Guvernul este pre­ocupat doar de conservarea veniturilor existente ale angajaţilor din învăţământ. În acelaşi timp, promisiunile Ministeru­lui Educaţiei şi ale Guvernului privind majorarea salariilor pentru cadrele di­dactice an de an nu sunt onorate.

Astfel, actualmente, salariul cadrelor didactice constituie aproximativ 83 la sută din cel mediu pe economie. Sindi­caliştii propun însă ca, în regim de ur­genţă, să fie instituit un salariu minim pe ţară echivalent cu cel din sectorul real.

La rândul său, Maria Cotorobai, pre­şedinta Consiliului interramural al sin­dicatelor din raionul Cahul, a propus ca formula de calculare a pensiilor care este elaborată în prezent să fie aplicată doar în cazul funcţionarilor publici în­cadraţi în muncă după ce va fi adoptat noul sistem de pensii. În cel al funcţio­narilor care în momentul implementării noii formule aveau o vechime în muncă de peste 15 ani, vorbitoarea a propus să se facă uz de legislaţia actuală.

În ceea ce ţine de motivarea insufi­cientă a funcţionarilor publici, Maria Cotorobai a subliniat că aceasta favo­rizează în prezent corupţia, migrarea acestora în masă spre sectorul privat şi plecarea peste hotare. Totodată, fac­torul principal ce stimulează corupţia din acest domeniu îl constituie salariile mici. Or, un tânăr specialist ridică lunar un salariu de numai 2400 de lei.

 

Probleme şi soluţii

 

În contextul şcolarizării sindicale in­tense şi al preluării de bune practici din ţările europene, Boris Rojnevschi, pre­şedintele Federaţiei Transportatorilor şi Drumarilor, a sugerat ca acestea să fie transpuse în planuri de acţiuni hotărâ­te, cu care să se meargă la Guvern.

Angela Otean, vicepreşedintă a Con­siliului de Femei al CNSM, a menţionat că această structură a identificat o serie de probleme abordate de sindicalişti şi care necesită sistematizarea şi identifi­carea unor soluţii. În particular, mem­brii de sindicat sunt îngrijoraţi atât de situaţia generală la nivel de ţară, cât şi din domeniile concrete în care mun­cesc.

Situaţia respectivă ţine de pleca­rea ireversibilă peste hotare a forţei de muncă tinere, de extinderea economiei informale, de salariile care ajung doar pentru întreţinerea lunară, condiţiile de muncă neprotejate, pensiile care îi de­termină chiar și pe cei bolnavi să lucreze și după pensionare etc.

Sindicatele trebuie să se axeze strate­gic pe dezvoltarea durabilă şi sustena­bilă a tinerilor în calitatea acestora de capital uman sindical, a opinat Tatiana Marian, preşedinta Comisiei de Tineret a CNSM. Vorbitoarea a menţionat, între altele, că tinerii optează pentru sem­narea unei convenţii naţionale privind dezvoltarea social-economică a acestei categorii de lucrători, document ce ar oferi cadrul de cooperare necesar pen­tru protecţia lor.

 

Apel la acţiune

 

Dacă în cazul funcţionarilor publici va fi aplicat noul sistem de pensii, atunci va fi sacrificată o armată de peste 30 de mii de funcţionari şi angajaţi, care ulte­rior vor părăsi rândurile sindicatului, a opinat Vlad Cantîr, preşedintele Fede­raţiei „Sindasp”.

Vlad Canțîr a îndemnat sindicaliştii să dea mână cu mână şi să facă un cadou de Crăciun partenerilor sociali. Acesta ar consta în organizarea unui protest la care să se poată alătura toţi doritorii, atunci când va fi vorba de modificarea sistemului de pensii, a Codului muncii etc.

Celor care au luat cuvântul în cadrul şedinţei Consiliului General al CNSM s-a mai alăturat Vera Platon, preşedinta Consiliului interramural al sindicatelor din raionul Rezina, precum şi Igor Zub­cu, vicepreşedinte al Federaţiei „Sănă­tatea”.

Toate propunerile înaintate urmează a fi sistematizate şi vor face parte din planurile de acţiuni ale CNSM pentru următorii ani.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand