7 decembrie 2023
Chisinau
Social

„Examen” în fața ONU la capitolul respectarea drepturilor omului

Loading
Social „Examen” în fața ONU la capitolul respectarea drepturilor omului
„Examen” în fața ONU la capitolul respectarea drepturilor omului

seminar

 

Combaterea tuturor formelor de discriminare, în special, discriminarea rasială, dis­criminarea împotriva fetelor și femeilor, combaterea tor­turii, a relelor tratamente în instituțiile penitenciare și în instituțiile psihoneurologice – recomandări la subiectele enumerate au fost date auto-rităților Republicii Moldova de către membrii Grupului de lucru al Consiliului ONU pen­tru Drepturile Omului.

 

Situația drepturilor omului din Republica Moldova a fost exami­nată recent în cadrul Grupului de lucru pentru Evaluarea periodică universală (EPU) al Consiliului ONU pentru Drepturile Omului de la Geneva.

Procesul a fost urmărit în direct și la Chișinău, în cadrul unui eveni­ment public organizat de către Ofi­ciul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR), în colaborare cu Oficiul Avocatului Poporului și Consiliul pentru pre­venirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității.

„Evaluarea periodică universală a Republicii Moldovei este pentru noi toți o nouă etapă în care se face un bilanț al situației privind drep­turile omului din țară. Totodată, deliberările ne arată principalele direcții pentru acțiunile de viitor. Această evaluare are potențial de a schimba spre bine viața mai multor grupuri de persoane din Moldova: femei, persoane cu dizabilități, persoane de etnie romă, alte mino-rități etnice, lingvistice și religioa­se”, a menționat Veaceslav Balan, coordonator național al Oficiului ONU pentru Drepturile Omului în Moldova.

 

Recomandările de bază

 

În urma prezentării de către Guvernul Republicii Moldova a rezultatelor înregistrate până la ora actuală în baza recomandărilor EPU din 2011, cele mai multe reco­mandări ale membrilor Grupului de lucru al Consiliului ONU pentru Drepturile Omului s-au referit la intensificarea eforturilor de ratifi­care a convențiilor internaționale și regionale în domeniu, în special, acceptarea procedurilor de plân­geri individuale, asigurarea libertății de exprimare, de asociere, a libertății confesionale, a plura­lismului presei și implementarea efectivă a strategiei privind asigu­rarea egalității de gen și alte stra­tegii naționale existente. ,,Majori­tatea recomandărilor care au fost înaintate de statele participante au fost de ordin legislativ, de re­glementare. Recomandările țineau de îmbunătățirea protejării prin perfecționarea legislației. O să in­sistăm ca țara noastră să îndepli­nească în primul rând recoman­dările care țin de promovarea și recunoașterea drepturilor omului și elaborarea măsurilor pentru re­alizarea lor”, a spus avocatul popo­rului Mihai Cotorobai.

Raportul cu Recomandările fi­nale va fi adoptat de către 

Consiliul ONU pentru Drepturile Omului în martie 2017. Ulterior, statul, în co­laborare cu donatorii externi, cu societatea civilă și cu alte instituții, va fi responsabil de implementa­rea acestor  recomandări.

EPU este un mecanism unic de revizuire a progresului în dome­niul drepturilor omului în toate cele 193 de state membre ONU, in­stituit în anul 2006 de către Consi­liul ONU pentru Drepturile Omu­lui, și se întrunește o dată la patru ani și jumătate.

Prima examinare a Republi­cii Moldova în cadrul EPU a avut loc în anul 2011, când a primit 123 de recomandări în vederea îmbunătățirii drepturilor omului

la nivel național. Acestea s-au re­ferit la îmbunătățirea situației privind drepturile femeilor,  drep­turile copilului, traficul de ființe umane, drepturile minorităților etnice, drepturile persoanelor cu dizabilități, egalitatea de gen și orientarea sexuală, tortura și re­lele tratamente și  discriminarea rasială.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand