11 decembrie 2023
Chisinau
Social

Majorările salariale: stimularea meritocraţiei vs. remunerare egală pentru toţi

Loading
Social Majorările salariale: stimularea meritocraţiei vs. remunerare egală pentru toţi
Majorările salariale: stimularea meritocraţiei vs. remunerare egală pentru toţi
mita

Foto: tv7.md

 

În condiţiile în care creşte­rea semnificativă a salarii­lor în unele domenii nu s-a soldat cu îmbunătăţirea pal­pabilă a situaţiei, reprezen­tanţii sindicatelor sunt de părere că acest tip de recom­pensare trebuie aplicat doar în cazul profesioniştilor cu merite deosebite, nu al tutu­ror în măsură egală.

 

Această opinie a fost expusă de Petru Chiriac, vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale a Sindi­catelor din Moldova (CNSM), în contextul solicitării recente a pre­mierului Pavel Filip privind ma­jorarea lefurilor pentru lucrătorii vamali şi fiscali, precum şi pentru poliţiştii care aduc venituri la bu­get.

În prezent, salariile lucrători­lor din multiple domenii din ţara noastră sunt considerate a fi ex­trem de mici. Printre cei cu remu­nerare insuficientă se numără şi angajaţii din instituţiile abilitate cu efectuarea controlului de stat. Argumentul forte în favoarea aces­tei stări de lucruri este că avem dreptul să cheltuim exact atât cât producem.

 

Prerogativa instituţiilor de control

 

„În funcţiile unor instituţii de control şi de inspecţie intră şi pre­rogativa de a aduce cât mai mulţi bani în bugetul statului. Nu in­tră însă şi folosirea atribuţiilor de serviciu în scopul asigurării nece­sităţilor proprii. Pe de altă parte, practica de majorare a salariilor a fost deja studiată şi în cazul jude­cătorilor, al procurorilor, cărora salariile le-au crescut de două ori, de două ori şi jumătate şi situaţia nu s-a îmbunătăţit”, a constatat Petru Chiriac.

În opinia vicepreşedintelui CNSM, este necesar să se lucreze în direcţia schimbării atitudinii şi a comportamentului acestor cate­gorii de profesionişti faţă de oame­nii de rând, faţă de lucrători, de cei care se adresează în aceste instan­ţe. În acest fel, lumea va ajunge să se convingă că funcţia structurilor de control nu este doar de a îm­părţi amenzi, ci şi de a-i ajuta pe lucrători şi a-i proteja.

În acelaşi timp, majorarea în lanţ a salariilor pentru unele ca­tegorii de profesionişti, într-un fel sau altul, ar putea să

le provoace acestora conflicte în raport cu ce­lelalte categorii. Or, aceiaşi medici, pedagogi sau lucrători din cultură aşteaptă din lună în lună, din an în an, majorări salariale, cel puţin, la nivelul indicelui mediu pe econo­mie. Şi mai gravă este situaţia lu­crătorilor din unele domenii care primesc salarii sub nivelul mini­mului de subzistenţă.

 

Echitate în domeniul salarizării

 

„Părerea noastră este că trebuie să fie asigurat un nivel mai înalt de echitate socială în domeniul salari­zării. Este important să nu fie pri­vilegiaţi unii, în timp ce alţii ridică salarii ce nu ating nici nivelul mi­nimului de existenţă”, a remarcat Petru Chiriac.

De mai multă vreme, există forţe care se străduiesc să creeze dezechilibre în societate prin di­vizarea angajaţilor şi a oamenilor în general după anumite privi­legii, după importanţă. Şi asta în timp ce, în mod incontestabil, şi medicii, şi învăţătorii, şi lucră­torii din cultură sunt foarte im­portanţi pentru societate. De ace­ea, pentru ca lucrătorii din ţara noastră să poată depune o muncă decentă şi să le fie asigurată şi o re­munerare pe potrivă, ar trebui să fie o politică nouă de salarizare a angajaţilor din economia naţiona­lă. Cu alte cuvinte, este necesar să fie implementat un cadru norma­tiv care să facă posibilă salarizarea echitabilă în funcţie de munca de­pusă.

 

Divizarea

angajaţilor

după privilegii

şi importanţă

creează dezechilibre

 

Premierul Pavel Filip a solicitat recent să fie asigurată o remunera­re privilegiată pentru cei care aduc venituri la bugetul statului. Prim-ministrul a făcut această solicitare cu referire la unele acțiuni de com­batere a corupției în rândul lucră­torilor vamali. Oficialul a declarat în context că lupta cu acest flagel este una dintre prioritățile progra­mului de guvernare.

„Corupția este cea mai mare constrângere a ţării noastre, atunci când vorbim despre faptul că nu avem suficienți bani în bugetul statului”, a punctat Pavel Filip.

În acest context, premierul a solicitat Ministerului Finanțelor și

Ministerului Muncii, Protecției So-ciale și Familiei să analizeze posi­bilitatea ca legislația în domeniul salarizării să fie modificată. Prin aceasta se urmăreşte efectuarea unor optimizări în structurile gu­vernamentale, precum şi stimula­rea meritocrației.

„Cei care lucrează bine, sunt profesioniști și onești, trebuie să primească și salarii bune”, a speci­ficat Pavel Filip.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand