3 decembrie 2023
Chisinau
Social

Sfatul economistului: Toți angajații trebuie tratați egal, indiferent de contractul de muncă

Loading
Social Sfatul economistului: Toți angajații trebuie tratați egal, indiferent de contractul de muncă
Sfatul economistului: Toți angajații trebuie tratați egal, indiferent de contractul de muncă

muncitori

 

Sunt angajat cu contract de muncă pe o perioadă determinată, dar nu am beneficiat de perfecţionare profesională până în prezent. Îmi este mie asigurat dreptul respectiv sau nu?

 

Petru Paraschiv, Bălți

 

În conformitate cu prevede­rile art. 551 din Codul muncii, pentru salariaţii angajaţi pe o durată determinată, în raport cu salariaţii permanenţi, care pre­stează o muncă echivalentă la aceeaşi unitate, nu se admite un tratament mai puţin favorabil, dacă un asemenea tratament se bazează exclusiv pe durata raportului de muncă şi nu are o justificare obiectivă.

Interdicţia prevăzută la alin. (1) al articolului menţionat mai sus se va aplica cel puţin la reali­zarea următoarelor drepturi:

a) vechimea în muncă nece­sară pentru ocuparea anumitor funcţii;

b) oportunităţile de instrui­re;

c) posibilitatea de a ocupa o funcţie permanentă în cadrul unităţii.

Astfel, în vederea asigurării accesului egal la locurile de mun­că, vechimea în muncă stabilită pentru ocuparea unei funcţii va fi aceeaşi pentru salariaţii an­gajaţi pe durată nedeterminată şi cei angajaţi pe o durată determinată.

Totodată, conform prevede­rilor alin. (4) al art. 551 din Co­dul muncii, pentru a îmbunătăţi competenţele profesionale, dez­voltarea carierei şi mobilitatea profesională a salariaţilor an­gajaţi pe o durată determinată, angajatorul va facilita accesul acestora la oportunităţi adecva­te de formare profesională.

În mod concret, salariaţii an­gajaţi pe o perioadă determinată vor beneficia de 

toate drepturile ce ţin de formarea profesională expuse în Titlul VIII al Codului muncii.

În context, aceşti salariaţi beneficiază de orice proces de instruire în cadrul căruia, având deja o calificare ori o profesie, îşi completează cunoştinţele profesionale prin aprofundarea cunoştinţelor într-un anumit domeniu al specialităţii de bază sau prin deprinderea unor me­tode sau procedee noi aplicate în cadrul specialităţii respective.

Angajatorul este obligat să creeze condiţiile necesare şi să favorizeze formarea profesiona­lă şi tehnică a salariaţilor care urmează instruirea în produc­ţie, se perfecţionează sau studi­ază în instituţii de învăţământ, fără scoatere din activitate.

În cadrul fiecărei unităţi per­soană juridică, angajatorul, în comun cu reprezentanţii sala­riaţilor, întocmeşte şi aprobă anual planurile de formare pro­fesională.

În cazul în care participarea salariaţilor la cursurile sau sta­giile de formare profesională este iniţiată de angajator, toate cheltuielile aferente sunt supor­tate de către acesta.

În cazul scoaterii din activi­tate a salariatului pe o durată scurtă, în scopul formării pro­fesionale, acţiunea contractului individual de muncă al acestu­ia continuă cu menţinerea sa­lariului mediu. Dacă perioada respectivă depăşeşte 60 de zile calendaristice, contractul indi­vidual de muncă al salariatului se suspendă, acesta beneficiind de o indemnizaţie plătită de an­gajator conform prevederilor contractului colectiv de muncă.

De asemenea, salariatul are dreptul la formare profesională, inclusiv la obţinerea unei pro­fesii sau specialităţi noi. Acest drept poate fi realizat prin în­cheierea, în formă scrisă, a unor contracte de formare profesi­onală, adiţionale la contractul individual de muncă.

În cazul în care salariatul vine cu iniţiativa participării la o formă de formare profesio­nală cu scoatere din activitate, organizată în afara unităţii, an­gajatorul va examina solicitarea scrisă a salariatului împreună cu reprezentanţii angajaților.

În termen de 15 zile calen­daristice de la data înregistrării solicitării, angajatorul va deci­de în ce condiţii poate permite salariatului participarea la o formă de formare profesională şi dacă va suporta, integral sau parţial, costul acesteia.

Mai mult decât atât, angaja­torul va informa salariaţii an­gajaţi pe o durată determinată despre funcţiile vacante apărute în cadrul unităţii, în termen de cinci zile lucrătoare de la data apariţiei lor, astfel ca salaria­ţii respectivi să poată accede la funcţii permanente în condiţii egale cu ceilalţi salariaţi. Infor­maţia privind funcţiile vacante va fi adusă la cunoştinţa salari­aţilor, precum şi a reprezentan­ţilor acestora la nivel de unitate, printr-un anunţ public plasat pe un panou informativ cu acces general la sediul unităţii (inclu­siv la fiecare dintre filialele sau reprezentanţele unității), pre­cum şi pe pagina web a acesteia, după caz.

 

Ana MOLDOVANU,

șefa Departamentului protecție social-economică al CNSM

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand