28 februarie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului: Păstrarea bunurilor

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului: Păstrarea bunurilor
servicii-de-depozitare

Foto: depozitaresigura.ro

 

Mi s-a ivit oportunitatea de a munci peste hotare un termen îndelungat. Nu am o casă a mea, stau cu chirie de mulţi ani. Toate lucrurile ce îmi aparţin se află în apartamentul închiriat.

Pentru moment nu am unde le pune la păstrare, de­oarece ocupă un spaţiu ceva mai mare, mai ales că este pentru o perioadă mai îndelungată.

Nu este raţional să achit în continuare chiria, deoa­rece e scumpă. Să le pun la păstrare într-un subsol tot nu este rezonabil, deoarece se pot degrada în condiţiile date. Am apelat la o persoană care prestează servicii de depozitare în condiţii bune şi la un preţ bun.

Vreau să perfectez un contract corespunzător de de­pozitare, dar nu cunosc nimic la capitolul dat şi vă rog să mă ajutaţi cu un sfat.

 

Boris Nemov, or. Călăraşi

 

Într-adevăr, chestiunile legate de raporturile juridice ce ţin de contractele de depozitare sunt mai puţin cunoscute, în special, în cazul persoanelor fizice, deoa­rece nu se prea practică încheie­rea unui contract la transmiterea bunurilor pentru păstrare.

Pentru evitarea unor probleme în viitor, trebuie să ţineţi cont de mai multe chestiuni. Prin contract de depozit, o parte (depozitar) se obligă să păstreze bunul mobil, predat de cealaltă parte (depo­nent), o perioadă determinată sau nedeterminată şi să-l restituie la cerere.

Depozitul are titlu gratuit dacă în contract nu este prevăzut altfel. În cazul în care depozitarul execu­tă depozitul în cadrul unei activi­tăţi profesionale, se consideră că asupra remunerării s-a convenit în mod tacit. Dacă asupra mări­mii remuneraţiei datorate nu s-a convenit, se consideră convenită, în cazul existenţei unui tarif sta­bilit, retribuţia tarifară, iar în lip­sa tarifului, retribuţia obişnuită. Deponentul este obligat să com­penseze depozitarului cheltuielile necesare păstrării bunului.

Potrivit legii, în cadrul depo­zitului cu titlu oneros, depozita­rul este obligat să se îngrijească de integritatea bunului primit cu prudenţa şi diligenţa unui bun profesionist. În cazul în care de­pozitul are titlu gratuit, depozita­rul este obligat să se îngrijească de integritatea bunului ca de pro­priul bun.

Depozitarul nu poate cere de­ponentului sau persoanei căreia trebuie să-i restituie bunul dovada faptului că este proprietarul lui. Acesta nu are dreptul, fără încuvi­inţarea deponentului, să transmi­tă unui terţ spre depozitare bunul primit. În cazul transmiterii, cu permisiunea deponentului, unui terţ a bunului primit, depozitarul poartă răspundere în continuare doar pentru alegerea terţului şi a locului de depozitare.

Dacă contractul nu prevede altfel, depozitarul nu are dreptul să folosească, fără permisiunea deponentului, bunul predat în depozit, cu excepţia cazului când faptul acesta este necesar conser­vării bunului.

Depozitarul are dreptul să modifice, după caz, condiţiile de 

depozitare numai după ce l-a în­ştiinţat pe deponent şi a obţinut încuviinţarea lui. De asemenea, depozitarul trebuie să-l informeze pe deponent despre confiscarea sau realizarea unor drepturi ale terţilor asupra bunului depozitat. În cazul în care modificarea con­diţiilor depozitului este strict ne­cesară pentru înlăturarea riscului de distrugere, pierdere sau deteri­orare a bunului, depozitarul este în drept să modifice modul, locul şi alte condiţii de păstrare, fără a cere deponentului încuviinţarea.

Apariţia unui pericol real de deteriorare sau degradare a bu­nului depozitat ori apariţia unor alte condiţii care ameninţă sigu­ranţa păstrării bunului dă depo­zitarului dreptul să vândă bunul la un preţ determinat de situaţia creată în cazul în care deponentul nu poate întreprinde vreo acţiu­ne. Dacă, în circumstanţele men­ţionate, au apărut anumite cauze pentru care depozitarul nu poartă răspundere, el are dreptul să reţi­nă cheltuielile de vindere a bunu­lui din preţul primit.

Depozitarul este obligat să restituie bunul în starea în care se află la momentul restituirii. Riscul pieirii sau al deteriorării fortuite rămâne în sarcina depo­nentului.

Este important să indicaţi ter­menul contractului sau modul de determinare a acestuia, or depozi­tarul poate cere oricând deponen­tului să-şi ridice bunul depozitat dacă în contract nu este stabilit un termen de depozitare.

Dacă este necesar, se specifică în contract caracteristicile bunu­lui şi, respectiv, condiţiile speciale de păstrare.

Ţineţi cont şi de faptul că depo­zitarul are dreptul să reţină bunul depozitat peste termenul prevă­zut în contract până la momentul retribuirii sale şi compensarea cheltuielilor de păstrare.

Acestea sunt condiţiile genera­le aplicabile situaţiei dvs.

 

Liubomir DUDULICA,

avocatmd@gmail.com

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand