8 decembrie 2023
Chisinau
Social

Proiectul politicii de impozitare, aprobat de partenerii sociali

Loading
Social Proiectul politicii de impozitare, aprobat de partenerii sociali
Proiectul politicii de impozitare, aprobat de partenerii sociali

parteneri-sociali

 

Un proiect de modificare şi completare a unor acte legisla­tive ce ţin de politica bugetar-fiscală şi vamală pentru 2017 a fost aprobat de partenerii sociali în cadrul celei mai re­cente şedinţe a Comisiei naţionale pentru consultări şi ne­gocieri colective. Potrivit reprezentanţilor Guvernului, do­cumentul a fost elaborat în baza propunerilor parvenite de la instituţiile statului, sindicate şi mediul de afaceri care au fost discutate pe parcurs cu toate părţile interesate.

 

În cadrul dezbaterilor pe mar­ginea acestui proiect, Oleg Budza, preşedintele Confederaţiei Naţio­nale a Sindicatelor din Moldova, a readus în discuţie subiectul legat de introducerea sistemului de ti­chete de masă pentru salariaţi.

„Zilele trecute, am avut discu­ţii cu preşedintele Parlamentului şi cu prim-ministrul pe marginea faptului că, în 2016, am întârzi­at cu aplicarea Legii cu privire la tichetele de masă. Am primit asi­gurări că deja săptămâna viitoare vor fi materialele necesare şi vom putea să discutăm această chestiu­ne”, a precizat Oleg Budza.

 

Tichete de masa

 

Cea mai importantă problemă care, pe parcursul anilor, nu a fost soluţionată ţine de Ministerul Finanţelor şi se referă la deducti­bilitatea surselor ce urmează a fi alocate de patroni pentru procura­rea tichetelor de masă, a specificat Oleg Budza. Patronii susţin această iniţiativă, cu condiţia ca mijloacele utilizate în aceste scopuri să fie de­ductibile, la fel ca şi în mai multe state, precum România, Ungaria sau Franţa.

Mai sunt încă cel puţin două luni pentru discuţii, timp în care ar urma să fie identificată o variantă de compromis, astfel încât legea respectivă să poată fi aplicată de la începutul anului viitor, a adăugat preşedintele CNSM.

În replică, reprezentanţii Minis­terului Finanţelor au accentuat că în prezent 

se lucrează la documen­tul în cauză şi că analizele de care au nevoie nu ar fi încă finalizate. Ei au adăugat că va fi necesar să fie organizate discuţii suplimentare pe marginea acestui subiect şi în cadrul lor va fi comunicată viziu­nea Ministerului Finanţelor.

 

Combaterea evaziunilor

 

În context, Oleg Budza s-a inte­resat şi despre capacitatea structu­rilor fiscale de a colecta impozite din activitatea de dare în locaţiune a apartamentelor de către persoa­nele fizice. Preşedintele CNSM a precizat că, în cadrul unei audi­enţe, o persoană l-a întrebat cum este posibil ca un vecin de-al său, care câştigă în medie câte 600 de euro lunar din darea în chirie a trei apartamente, să nu plătească im­pozite.

Cu referire la acest caz, repre­zentanţii Ministerului Finanţelor au concretizat că este vorba despre evaziune fiscală, iar cadrul legal stabileşte procedurile prin care trebuie declarate aceste venituri.

Structurile fiscale nu dispun însă pentru moment de capaci­tăţile necesare pentru a ajunge la fiecare dintre cei care dau locuinţe în chirie. Problema ar putea fi so­luţionată în viitorul apropiat, pe măsură ce va fi reformat Serviciul Fiscal de Stat şi vor fi consolidate capacităţile acestuia de a interveni, inclusiv în situaţii de acest gen.

 

Impozitarea salariaţilor

 

La rândul său, Sergiu Sainciuc, vicepreşedinte al CNSM, a remar­cat că sindicatele au înaintat un şir de propuneri pe marginea politicii de impozitare care au fost discuta­te cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor, iar o parte din ele au fost luate în consideraţie.

„Este bine că a fost majorată cu şapte la sută tranşa de venit im­pozabil. Era însă mai bine dacă se lua în calcul nu rata inflaţiei pre­conizate pentru 2017, dar şi cea de 9,7 la sută din 2015, precum şi cea din 2016, care va fi de peste şase la sută”, a specificat Sergiu Sainciuc.

Cât despre scutirile personale, care urmează a fi, de asemenea, majorate, în opinia sindicatelor, ar fi fost cazul ca ele să fie echiva­lente cu nivelul minimului de sub­zistenţă.

Sergiu Sainciuc a salutat şi fap­tul că în documentul respectiv se propune menţinerea celor două tranşe ale impozitului pe venit – de şapte şi de 18 la sută. Or, Pro­gramul de activitate al Guvernului prevede instituirea unei singure tranşe a impozitului pe venitul per­soanelor fizice.

În opinia sindicaliştilor, ar fi ne­cesar să existe şi o a treia tranşă a impozitului pe venit, direcţionată spre cei care primesc salarii foar­te mari. Reprezentanţii CNSM se arată însă conştienţi de faptul că efectul ar putea fi şi invers celui scontat şi, de aceea, pledează pen­tru aceea ca lucrurile să fie analiza­te minuţios înainte de a se lua vreo decizie în această privinţă.

 

Indemnizaţia de concediere

 

Sergiu Sainciuc s-a referit în context şi la propunerea anterioa­ră a sindicatelor ca indemnizaţia de concediere să nu mai fie impo­zitată, de vreme ce nici nu repre­zintă o plată salarială.

„Noi am discutat mult anul acesta, ni s-a promis că o să exami­năm totuşi care a fost impactul, ce venituri au fost acumulate la buget din impozitarea indemnizaţiei de concediere. Nu este normal ca din compensarea primită în legătură cu faptul că salariatul şi-a pierdut locul de muncă, a fost lichidată unitatea sau redusă unitatea de personal să fie perceput impozit pe venit”, a opinat Sergiu Sainciuc.

Totodată, de vreme ce din aceas­tă indemnizaţie nu sunt achitate şi alte impozite, sindicatele conside­ră că ar fi deja mai bine să fie re­ţinută şi contribuţia de asigurare socială de stat. În acest caz, suma indemnizaţiei ar figura în câştigul total din care va fi calculată ulteri­or pensia de vârstă sau alte drep­turi de asigurări sociale de stat.

Un alt aspect scos în evidenţă s-a axat pe solicitarea sindicatelor ca taxa pe valoarea adăugată la im­portul şi livrarea de îmbrăcăminte şi încălţăminte destinată copii­lor să fie micşorată de la 20 până la cinci la sută. Propunerea a fost argumentată prin faptul că în ţara noastră se doreşte să fie stimulată natalitatea, iar micşorarea cheltu­ielilor pentru produsele în cauză ar permite familiilor să nască şi să crească mai mulţi copii.

De asemenea, Segiu Sainciuc a remarcat că sindicatele nu sus­ţin intenţia ce ţine de eliminarea dreptului de care au beneficiat până acum agenţii economici de a efectua deduceri pentru donaţiile destinate organizaţiilor sindica­le, patronale şi profesionale. Re­prezentanţii salariaţilor au pledat pentru păstrarea în continuare a dreptului respectiv cel puţin pen­tru mijloacele alocate structurilor sindicale.

În context, Boris Babici, pre­şedintele Federaţiei Sindicale a Lucrătorilor din Industria Con­structoare de Automobile şi Ma­şini Agricole, s-a interesat despre modul în care va fi soluţionată pro­blema transporturilor ilicite de pa­sageri peste hotare. Or, operatorii acestora au recurs recent la acţiuni de protest, deşi de ani de zile nu achită nici un fel de taxe la stat. Ca urmare, reprezentanţii Gu­vernului au promis că vor încerca să găsească soluţii pentru această problemă.

 

Încercăm să ne încadrăm în termenul de examinare a politicii de impozitare

 

În cuvântul său de încheiere, Octavian Calmîc, ministrul Eco­nomiei, a concluzionat că, în anul viitor, regimul fiscal propus atât pentru salariaţi, cât şi pentru an­gajatori, este acelaşi ca şi în 2016, cu excepţia unor îmbunătăţiri din punct de vedere al administrării.

Totodată, reprezentanţii Mi­nisterului Finanţelor au reuşit să se încadreze în termenul prevăzut pentru examinarea instrumentelor de politici bugetar-fiscale pentru anul viitor. În acelaşi timp, sindi­catele, patronatele şi instituţiile publice de resort au avut posibili­tatea de a înainta propuneri şi de a se pronunța pe marginea politi­cilor elaborate, iar acest dialog va continua şi va fi unul permanent, a dat asigurări Octavian Calmîc.

În cadrul aceleiaşi ședințe, a mai fost aprobat un proiect de mo­dificare şi completare a Codului muncii.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand