7 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Promovarea standardelor OIM – cheia de boltă în activitatea sindicală

Loading
Без рубрики Promovarea standardelor OIM – cheia de boltă în activitatea sindicală
Promovarea standardelor OIM – cheia de boltă în activitatea sindicală

oim-seminar

 

Tot mai mulţi tineri sunt dezamăgiţi de oportunită­ţile de pe piaţa muncii din Republica Moldova şi aleg să plece în străinătate. Ni­velul salariului nu oferă celor mai mulți cetăţeni posibilitatea de a-și asigura prin propria muncă mini­mul necesar pentru viaţă; securitatea în muncă, plata salariilor „în plic”, protec-ția socială sunt încă pro­bleme spinoase. Munca de­centă este esențială pentru reducerea sărăciei și pentru asigurarea unei dezvoltări durabile, incluzive și echi­tabile.

 

Despre acestea s-a dis­cutat în cadrul unei mese rotunde prilejuită de Ziua Mondială a Muncii Decen­te, organizată de CNSM, la care au participat par­tenerii sociali din țară. În anul acesta, CNSM se solidarizează sub egida sloganului „Stop lăcomiei corporațiilor”.

Potrivit lui Petru Chiriac, vicepreședinte al CNSM, Republica Moldova nu este ocolită de globalizare şi de impactul negativ al compa­niilor transnaționale. „Sun­tem  „convenabili” pentru acestea atât timp cât avem cele mai reduse cheltuieli pentru forţa de muncă, nu impunem respectarea cu stricteţe a condiţiilor de muncă, admitem plata salariilor „în plic”, scutim de orice responsabilitate angajatorii în relaţia cu sa­lariatul și liberalizăm la ne­sfârşit relaţiile de muncă. Da, avem nevoie de investi­ţii pentru a dezvolta econo­mia şi a crea noi locuri de muncă și un mediu de afa­ceri propice, dar nu trebuie să facem abuz de drepturile salariaţilor şi acţiuni în de­trimentul acestora”, a de­clarat Petru Chiriac.

„Trebuie să promovăm şi să susţinem ace­le companii care respectă principiile muncii decente şi să nu admitem în ţară pe cei care au interesul de a exploata resursele şi lucră­torii noştri, urmărind doar propriul profit, subminând viitorul generaţiilor tinere şi pri­vând naţiunile de o dezvoltare durabilă”, a subliniat vicepreședintele CNSM.

Ion Pîrgaru, preşedintele Federaţiei Sin­dicatelor din Comunicaţii, a declarat însă că în companiile internaționale ai căror angajați au aderat la sindicatul nostru sunt respectate drepturile salariaților: „Dacă e să vorbim despre companiile noastre, autoh­tone, iată acelea nu respectă, într-adevăr, drepturile la o muncă decentă, acolo se în­tâlnesc mai frecvent plata salariilor în plic, nerespectarea condiţiilor de muncă, a cerin­ţelor de securitate și sănătate în muncă”.

 

Salariile noastre, cele mai mici din zonă

 

În cadrul evenimentului s-a discutat, evi­dent, și despre mărimea salariilor. Avem un salariu minim pe ţară de 1000 de lei sau circa 45 de euro, în timp ce în ţările din ve­cinătate salariul minim este de câteva ori mai mare: în România – de 276 de euro, în Bulgaria – de 215 euro, în Ucraina – de circa 50 de euro. Conform datelor statisticii ofi­ciale, salariul mediu în luna iunie a fost de 5169,7 lei.

Petru Chiriac a vorbit și despre plata sa­lariilor „în plic”. Circa 20 de miliarde de lei pierde anual bugetul de stat din cauza achi­tării salariului „în plic”. Sindicatele cer ca conceptul de „muncă decentă”, introdus de către OIM în anul 1999, să fie implementat şi respectat, indiferent de forma de organi­zare a întreprinderii.

Doar un mediu de afaceri propice va duce la dezvoltare Prezentă la eveniment, Raisa Scai, vice-ministru al Muncii, Protecției Sociale și Familiei, a subliniat că

, „în context glo­bal, Agenda pentru Muncă Decentă are ca obiectiv reducerea sărăciei prin dezvoltarea locurilor de muncă, promovarea dialogului social și sporirea nivelului de respectare a drepturilor salariaților la o muncă decentă. Aceste obiective au stat și la baza programe­lor de țară privind munca decentă, care au constituit, începând cu 2006, cadrul de co­operare între Republica Moldova și OIM”, a menţionat ea.

Leonid Cerescu, președintele Confede-rației Naționale a Patronatului din Moldo­va, a invocat necesitatea creării unei piețe a muncii adaptabilă la provocările ulterioare. „Avem nevoie de condiții atractive pentru activitatea oamenilor de afaceri și nu in­vers, cum se întâmplă în ultimii ani. Se ma­jorează ponderea economiei informale și se reduc locurile de muncă, iar noi tot discu­tăm și nimic nu întreprindem. Concurența neloială trebuie eliminată”, a accentuat Cerescu.

 

Avem nevoie

de investiţii pentru

a dezvolta economia, dar nu în detrimentul angajaților

 

La rândul său, Igor Ciloci, director ad­junct al Inspectoratului de Stat al Muncii, a precizat că instituția pe care o reprezintă efectuează anual peste 6000 de controale la unități.

„Cele mai frecvente nereguli se produc acolo unde relațiile de muncă nu sunt pro­tejate, acestea constituie 70% din încălcări, ce țin preponderent de nivelul de salarizare și de plata salariilor. Mai complicată rămâ­ne situația privind securitatea și sănătatea în muncă, unde întâlnim o ignoranță totală a angajatorilor”, a explicat el.

„Cu suportul Organizaţiei Internaţio­nale a Muncii, în cadrul Programului de Ţară privind Munca Decentă pentru anii 2016-2020, sperăm că vom avea progrese şi ne vom apropia de standardele „muncii decente”. Dacă e să reiterăm sloganul Zilei Muncii Decente, chemarea sindicatelor ar fi: drepturi decente salariaţilor din ţară în cadrul companiilor multinaţionale”, a con­chis Petru Chiriac.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand