27 februarie 2024
Chisinau
Social

În cinci ani, peste jumătate dintre profesori vor fi pensionari

Loading
Social În cinci ani, peste jumătate dintre profesori vor fi pensionari
În cinci ani, peste jumătate dintre profesori vor fi pensionari

profesor

 

Actualul sistem de remunerare a cadrelor didactice nu sti­mulează performanța, profesorii nu sunt motivați să își sporească nivelul de calificare, iar managerii instituțiilor de învățământ general au mai degrabă rolul de adminis­trator decât de director autonom. Acestea sunt concluzi­ile studiului preliminar realizat de o companie estoniană de consultanță, care a fost angajată de către Ministerul Educației pentru a elabora noua formulă de salarizare a ca­drelor didactice și manageriale.

 

Fără profesori proaspăt ieșiți de pe băncile facultății

 

„În prezent, doar 10% dintre absolvenții de la specializările pe­dagogice se angajează în calitate de profesor sau educator. Dacă nu veți acționa, în anul 2021, numărul de profesori cu vârsta de pensionare va constitui 50% din numărul total de cadre didactice care activează în sistemul educațional”, avertizează în studiu expertul Kęstutis Jova­išas, liderul de echipă al companiei estoniene „Civitta”.

„Remunerarea în funcție de nu­mărul de ore predate și numărul de ani lucrați în același loc nu este suficient de motivantă, deoarece nu se ține cont de performanța pe­dagogului și nici de evoluția profe­sională a acestuia. Obținerea gra­delor didactice nu schimbă prea mult situația, pentru că tehnicile de predare rămân aceleași, chiar dacă pedagogul a obținut un grad mai mare. De asemenea, benefi­ciul financiar este prea mic pentru a justifica efortul ce trebuie depus pentru a obține un grad didactic, ceea ce explică interesul scăzut al pedagogilor, în special, din me­diul rural. Totuși, scopul nu este de a avea cât mai mulți învățători cu grade, ci de a crea cât mai mul­te personalități-model pentru elevi. În acest context, trebuie să implementați soluții alternative, dar flexibile, care ar permite mo­tivarea profesorilor. Totodată, este necesar să continuați reforma în sistemul educațional, deoarece în școlile cu un număr mai mare de copii, performanța academică a elevilor este mai mare, iar cadrele didactice au o pregătire mai bună. Numărul cadrelor manageriale, la fel, trebuie optimizat, or, principiul „un director – o clădire” e costisitor și nu este eficient. O mare provo­care pentru sistemul educațional din Republica Moldova este trans­formarea directorilor în adevărați lideri ai comunităților școlare”, sunt recomandările expertului es­tonian.

 

Răspunsul Ministerului Educației

 

Potrivit ministrului Educației, Corina Fusu, este foarte impor­tant ca noua formulă de salari­zare să fie una bazată pe aprecie­rea performanțelor. „Ministerul Educației susține implementarea practicilor europene, inclusiv a discutat posibilitatea de a forma pedagogii inițial și continuu mul­tidisciplinar, ceea ce ne-ar ajuta să soluționăm problema insuficienței de cadre didactice și să optimizăm sistemul educațional. Un profesor care ar deține abilități pentru a preda mai multe discipline ar avea și un salariu mai mare. Deși la mo­mentul actual în  Republica Mol­dova raportul elev-cadru didactic este de 11:1, față de 18:1 în școlile europene, avem profesori lipsă la mai multe discipline. Dorim să creăm un sistem viabil, care să în­curajeze tinerii, să motiveze fiecare pedagog și să asigure calitatea in­struirii, indiferent de localitatea în care se află școala. Suntem dispuși să elaborăm împreună conceptele alternativelor pentru remunerarea cadrelor didactice și manageriale și să examinăm minuțios provo­cările pentru fiecare dintre ele”, a spus Corina Fusu.

Experții estonieni au salutat inițiativa de a instrui multidiscipli­nar pedagogii, afirmând că aceasta este 

soluția optimă în contextul numărului în scădere al populației, respectiv, al elevilor.

De asemenea, ei au recoman­dat intensificarea transferului de cunoștințe între cadre didactice și între instituții de învățământ, in­stituirea mentoratului, angajarea directorilor nu doar cu experiență didactică, ci mai degrabă cu abi-lități manageriale. La final, părțile au convenit să creeze grupuri de lucru, iar la următoarele întruniri – să propună o viziune strategi-că privind noul sistem de remune­rare.

 

Sindicatele au altă părere 

 

Pe de altă parte, sindicaliștii susțin că, atâta timp cât progra­mul de studii va fi unul dificil, performanțe în domeniu nu vom avea. „Sunt instruiți în fiecare an 2400 de pedagogi, dar să profeseze munca în teritoriu merg doar 300. Totul este legat de salariul mizer. Pentru a redresa situația din do­meniu, avem nevoie de  o reformă  esențială în ramură, dar nimeni nu vrea să o facă. Eu nu vorbesc de asta primul an. Este foarte mult de vorbit la acest capitol”, a spus pen­tru „Vocea poporului” președintele Federației Sindicale a Educației și Științei din Republica Moldova, Dumitru Ivanov.

O altă problemă esențială, potri­vit lui Ivanov, este și programul de studii foarte complicat. „Și cât am fost în parlament, dar și în anii cât am fost director de școală, am tot vorbit. Este un dezastru. La o mie de elevi, avem doar doi-trei care rezistă acestor sarcini. Mai ales la ciclul liceal e bătaie de joc. Am ales profil, dar învățăm 17 discipline școlare. Părerea mea e chiar dacă am majora esențial salariul pro­fesorilor, dar dacă rămâne același conținutul educației, nimeni nu va avea performanțe sau vor fi puse note false. Copilul nu este capabil să însușească materia complica­tă care i se dă. Este câte unul-doi care are note bune, dar și aceștia nu iese din casă în genere, stau și învață”, a spus Ivanov.

Reamintim că elaborarea unei noi formule de salarizare a cadre­lor didactice și manageriale este unul dintre indicatorii Proiectului „Reforma Învățământului în Mol-

dova”, realizat de Ministerul Edu-cației, cu suportul Băncii Mondi-ale. Raportul final al experților internaționali va fi precedat de alte câteva rapoarte intermediare.

 

Munca decentă pentru toți

 

Astăzi, 7 octombrie, este mar­cată Ziua Mondială a Muncii De­cente. Sindicaliștii, în calitatea lor de reprezentanți ai salariaților, au militat totdeauna pentru o muncă decentă sub toate aspectele, cum ar fi condiţii normale de muncă, asigurarea sănătăţii şi a igienei muncii, un nivel de salarizare ca­pabil să satisfacă cerinţele materi­ale ale omului muncitor şi ale fa­miliei acestuia.

Din păcate, acest element este foarte des subapreciat, uneori chiar trecut cu vederea, alteori ex­ploatat. Drept dovadă servesc da­tele statistice privind orele peste program, accidente de muncă şi boli profesionale, folosirea mun­cii forţate, precum şi remunerarea neadecvată a muncii.

Potrivit directorului adjunct al  Inspectoratului de Stat al Mun­cii, Igor Ciloci, în prima jumătate a anului curent au fost efectuate 2692 de controale care au avut drept scop de a preveni și combate ilegalitățile din domeniul muncii, respectării actelor legislative şi normative din sfera relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă.

„În domeniul securităţii şi să­nătăţii în muncă au fost efectuate 1275 de vizite de control. În urma acțiunilor de inspecție au fost în­tocmite procese–verbale de con­trol, în care au fost consemnate 27413 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative din domeniul muncii. Din numărul total, 14335 de încăl­cări au fost în domeniul relaţiilor de muncă şi 13078 – în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Unui control îi revine în medie câte 10 încălcări ale prevederilor legislaţiei muncii. Au fost reali­zate 219 măsuri de informare și sensibilizare în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă în cadrul seminarelor inițiate de inspectorii de muncă”, ne-a spus Ciloci.

Precizăm că Ziua Mondială a Muncii Decente (World Day for Decent Work) se marchează anual, la 7 octombrie, în întreaga lume, de către mişcarea sindicală, fiind instituită la iniţiativa Confedera­ţiei Internaţionale a Sindicatelor (ITUC).

Manifestările în cadrul Zilei Mondiale a Muncii Decente se desfăşoară concomitent în peste 130 de ţări, la care participă sute de mii de oameni.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand