8 decembrie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului: Clauze contractuale nedrepte

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului: Clauze contractuale nedrepte
Sfatul avocatului: Clauze contractuale nedrepte
lege

Foto: striblingfamilylaw.net

 

Am decis cu soţul să procurăm mobilă nouă. Am mers la un magazin specializat şi, în urma discuţiilor cu con­sultantul, care ne-a propus şi servicii de producere a mobilierului după parametri individuali, ne-am lăsat convinşi că este mai bine pentru noi să facem coman­dă de mobilă după placul nostru. Dar, după întocmirea proiectului şi negocierea preţului, ne-a fost prezentat un contract care prevedea condiţii dezavantajoase considerabil pentru noi. Am solicitat modificarea con­diţiilor din contract, dar ni s-a refuzat pe motiv că este un contract standard şi nu se acceptă modificări.

Noi nu vrem să o luăm de la capăt şi să mergem la alt magazin, deoarece ne-a luat foarte mult timp să facem proiectul şi ne place rezultatul. Există oare prevederi legale care să clarifice situaţia dată?

 

Galina Iftodi, mun. Chișinău

 

Situaţia descrisă de către dvs. se întâlneşte destul de des în ţara noastră. Este de apreciat deja fap­tul că aţi studiat atent contractul înainte de a-l semna, deoarece multă lume acordă atenţie doar preţului, uneori şi la specificaţia produsului sau a serviciului pro­curat. Ignorarea altor prevederi contractuale duce la dezavanta­jarea consumatorului şi permite abuzuri din partea persoanelor de rea-credinţă.

Din cauza cazurilor similare frecvent întâlnite, a fost adoptată Legea privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consuma­torii, care stabileşte cadrul legal privind protecţia consumatorilor împotriva clauzelor contractuale abuzive şi se aplică la contracte­le încheiate între un comerciant şi un consumator, indiferent de forma acestor contracte (verbală, scrisă), precum şi la completarea fişelor de comandă sau a bonuri­lor de livrare, a biletelor, a tiche­telor şi altor asemenea, care con­ţin clauze contractuale standard.

Comerciant se consideră orice persoană fizică sau juridică (vân­zător sau furnizor de mărfuri, prestator de servicii), indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care, în cadrul contractelor reglementate de prezenta lege, acţionează în scopuri legate de activitatea sa de întreprinzător sau de activitatea sa profesională. Consumator este orice persoană fizică ce intenţio­nează să comande sau să procure ori care comandă, procură sau foloseşte produse, servicii pentru necesităţi nelegate de activitatea sa de întreprinzător sau de acti­vitatea sa profesională. Clauză abuzivă este o clauză contractua­lă care, nefiind negociată în mod individual cu consumatorul, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului, contrar cerinţelor de bună-cre­dinţă, un dezechilibru semnifica­tiv între drepturile şi obligaţiile părţilor care decurg din contract.

Regulile ce vor fi expuse mai jos nu sunt aplicabile contrac­telor de muncă reglementate de prevederile Codului muncii, con­tractelor privind drepturile de succesiune, contractelor privind drepturile reglementate de pre­vederile Codului familiei, actelor (contractelor) de constituire a so­cietăţilor comerciale, contractelor de societate civilă.

Potrivit legii, se interzice co­mercianţilor să includă clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii. Orice clauză abuzivă introdusă în astfel de contracte este considerată nulă din momentul încheierii lor. Ori­ce contract încheiat între comer­ciant şi consumator va cuprinde clauze contractuale clare, univo­ce, a căror înţelegere nu necesită cunoştinţe speciale. În cazul con­tractelor în care toate clauzele sau o parte din ele sunt prezentate consumatorului în scris, acestea trebuie să fie redactate într-un limbaj clar şi inteligibil, să fie lizi­bile. În cazul unor dubii cu privire la sensul unei clauze, prevalează interpretarea cea mai favorabilă pentru consumator.

În cazul contractelor care con­ţin clauze standard, comerciantul are obligaţia de a 

pune la dispozi­ţia consumatorului gratuit, la ce­rere, un exemplar de contract pe care îl propune în formă scrisă, pe hârtie sau pe un alt suport durabil acceptat de consumator.

Se consideră întotdeauna că o clauză nu a fost negociată indivi­dual atunci când a fost inclusă de către comerciant în prealabil şi consumatorul nu a avut posibili­tatea de a influenţa conţinutul ei. În cazul în care comerciantul pre­tinde că o clauză standard a fost negociată individual, lui îi revine sarcina probei.

Clauzele abuzive cuprinse în contractul încheiat cu consuma­torul nu vor produce efecte asupra consumatorului şi se vor conside­ra nule, iar contractul va continua să producă efecte în partea răma­să, în cazul în care poate continua să existe fără aceste clauze.

 

Liubomir DUDULICA,

avocatmd@gmail.com

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand