28 februarie 2024
Chisinau
Social

Studențiivor studia cursul „Bugetarea Sensibilă la Gen”

Loading
Social Studențiivor studia cursul „Bugetarea Sensibilă la Gen”
Studențiivor studia cursul „Bugetarea Sensibilă la Gen”
carte-asem-2

UN Women/Dorin Goian

 

Studenții masteranzi de la Academia de Studii Economice a Moldo­vei (ASEM) vor studia un nou curs – „Bugetarea sensibilă la gen” (BSG). Acum câteva zile, a fost scos de sub tipar și manualul pentru acest curs. Echipa de profesori ASEM a reuşit nu doar să actualize­ze manualul elaborat în 2009, dar, de asemenea, să elaboreze un curs academic privind bugetarea sensibilă la gen. Acest curs a fost aprobat de Senatul ASEM şi de Ministerul Educaţiei și va fi intro­dus începând cu anul de studii curent în lista cursurilor obligatorii la două programe de master la ASEM: „Finanţe publice şi fiscalita­te” şi „Contabilitate şi audit în instituţiile publice”.

 

Manual de importanță majoră

 

„Este un manual de o importanță ma­joră pentru procesul educațional. Suntem bucuroși, pentru că munca a fost destul de îndelungată. Față de cel din anul 2009, acest manual diferă și ca și conținut, și ca volum. S-a extins domeniul de cercetare și de elaborare a lucrării metodice. Am mai inclus aici și un domeniu ce ține de aspec­te demografice ale dimensiunii de gen. Am mai adăugat subiecte ce țin de egalita­tea de gen, drepturile omului, ale femeii, precum și de bugetarea sensibilă la gen”, a spus Andrei Petroia, dr. conferențiar uni­versitar și unul dintre autorii manualului. Potrivit acestuia, manualul a fost conce­put astfel ca să fie mult mai ușor de înțeles pentru orice student, nu doar pentru mas­teranzi.

 

Ce este bugetarea sensibilă de gen

 

Bugetarea sensibilă de gen este numită deseori și bugetarea incluzivă sau socială, pentru că ține cont de necesitățile femeilor și ale bărbaților la elaborarea politicilor de stat și are o abordare bazată pe drepturile omului, diversitate și echitate.

„Această publicație reprezintă, cu siguranță, o valoare adăugată la acele iz­voare și surse pe care deja le avem pen­tru pregătirea profesioniștilor în dome­niu și vor fi de ajutor atât în pregătirea experților, cât și ulterior, după angajare, la promovarea unor politici sensibile la dimensiunea de gen. Această abordare contribuie la asigurarea responsabilității Guvernului față de angajamentele asu­mate prin ratificarea mai multor tratate internaționale din domeniu, în speță, la acel angajament nou asumat în contextul celor 17 obiective de dezvoltare durabilă prin care într-adevăr se acordă o atenție sporită dimensiunii de gen și mai ales bu­getării sensibile la dimensiunea de gen”, a spus Lilia Pascal, șefa Direcției poli­tici de asigurare a egalității între femei și bărbați,  Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei.

 

Primii în implementarea BSG

 

carte-asem

UN Women/Dorin Goian

 

Autorii  manualului dau asigurări că acesta va contribui la crearea unui cerc mai mare de specialiști și experți în do­meniile egalității de gen și proceselor de planificare şi bugetare sensibile la gen în Moldova.

De asemenea, aceasta va facilita creș-terea gradului de conștientizare cu privire la problemele de gen la nivel național şi va contribui la realizarea angajamentelor Guvernului privind egalitatea între femei şi bărbați.

Potrivit autorilor, în ultimii ani s-a făcut un salt mare în integrarea BSG în mediul academic. Profesorii din Moldova au avut ocazia să facă schimb de experiență cu profesorii din Federația Rusă, Kazahstan, Albania, alte țări balcanice și să vadă cum se tratează acolo aspectele legate de egali­tatea de gen și BSG în cadrul disciplinelor academice. Moldova este printre primele țări din regiune care a introdus BSG în mediul academic.

„Această carte este un manual destinat studenților, masteranzilor și profesorilor, dar cu siguranță se va regăsi și pe rafturile funcționarilor publici. Acest studiu pen­tru mine personal este foarte interesant”, a adăugat Veronica Vragaleva, viceminis­tra Finanțelor, prezentă la evenimentul de lansare a cursului și manualului „Bugeta­rea sensibilă la gen”.

„Cursul este unul foarte important, în­trucât Moldova face primii pași în a vorbi deschis despre disparitățile de gen, des­pre problemele care există privind ega­litatea între femei și bărbați. Faptul că aceste subiecte deja se vor discuta în me­diul academic, va ușura foarte mult lucrul autorităților centrale și locale pe viitor, în special , centrale,  cele care decid asupra politicilor și bugetelor. Tinerii specialiști care vor absolvi cursurile de master de la ASEM vor fi cei care vor merge să lucre­ze la Ministerul Finanțelor, la Ministerul Economiei, al Educației, al Sănătății etc. și vor fi acele persoane care vor fi sensibi­lizate privind aspectele egalității de gen, respectiv se vor asigura că ele sunt res­pectate și luate în considerare atunci când se elaborează o politică și se face un buget pe sector”, a spus Elena Spînu, coordo­natoarea locală a proiectului regional UN Women pentru promovarea politicilor sensibile la dimensiunea de gen.

 

Primii în regiune

 

Apariția noului manual este salutat și de către studenți. Maria Chițanu con­sideră că acest curs este un instrument foarte bun pentru studenții de la master și că acesta va întări competitivitatea țării noastre pe plan internațional, pentru că, spune ea, „statul nu-și va mai permite să subaprecieze în continuare potențialul unuia dintre genuri”.

Manualul și cursul „Bugetarea sensi­bilă la gen” sunt elaborate și incluse în cadrul curriculei ASEM ca urmare a par­teneriatuui dintre ASEM şi UN Women, în cadrul proiectului regional al UN Wo­men pentru promovarea politicilor sensi­bile la dimensiunea de gen în Europa de sud-est, faza II, implementat în Moldova cu suportul financiar al Cooperării Aus­trice pentru Dezvoltare (ADC).

 

Acest material este realizat de publicația „Vocea Poporului”, cu sprijinul financiar al UN Women în Moldova (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor).

Viziunile exprimate ]n articol sunt cele ale autorilor și nu reprezintă în mod neapărat viziunile partajate de UN Women sau ONU, în general.

Materialul poate fi utilizat gratuit pentru scopuri necomerciale, cu înștiințarea cuvenită a UN Women.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand