27 februarie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului: Partaj în impas

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului: Partaj în impas
Sfatul avocatului: Partaj în impas
partaj-bunuri

Foto: ventrescalaw.com

 

După divorţ, am înaintat cerere de chemare în ju­decată de partajare a averii. Deși avem mai multe bu­nuri agonisite în timpul căsătoriei, am pretins doar la partajarea casei de locuit pe care am construit-o împreună după ce ne-am căsătorit.

Fostul soţ a depus cerere reconvenţională, prin care a solicitat excluderea casei de locuit din catego­ria bunurilor proprietate comună, invocând pretex­te formale.

Mai mult ca atât, acesta pretinde a partaja niște datorii pe care le-a făcut în timpul căsătoriei şi banii i-a cheltuit pentru necesităţile familiei. Despre îm­prumutul banilor de către fostul soţ eu nu am ştiut până în prezent.

Ajutaţi-mă cu un sfat referitor la situaţia mea.

 

Tatiana Ciur, orașul Călăraşi

 

Toate bunurile dobândite de către soţi în timpul căsătoriei sunt supuse regimului proprietă­ţii comune în devălmășie.

Sunt proprietate în devălmășie bunurile procurate din veniturile obţinute de fiecare dintre soţi din activitatea de muncă, acti­vitatea de întreprinzător şi acti­vitatea intelectuală, din premii, indemnizaţii şi alte plăţi, cu ex­cepţia celor care au un caracter de compensare (ajutor material, despăgubire pentru vătămarea sănătăţii etc.), precum şi din alte mijloace.

Sunt proprietate în devălmă­şie a soţilor bunurile mobile şi imobile, valorile mobiliare, de­punerile şi cotele de participaţie în capitalul social din instituţiile financiare sau societăţile comer­ciale, care au fost construite, pro­curate sau făcute din mijloacele comune, precum şi alte bunuri dobândite în timpul căsătoriei, chiar dacă sunt procurate sau depuse pe numele unuia dintre soţi.

Dreptul la proprietate în de­vălmăşie se extinde şi asupra so­ţului care nu a avut un venit pro­priu, fiind ocupat cu gospodăria casnică, cu educaţia copiilor sau din alte motive temeinice.

Sunt proprietate în devălmășie a soţilor bunurile care au fost do­bândite din ziua încheierii căsă­toriei până în ziua încetării aces­teia.

Dar instanţa judecătorească este în drept, în baza cererii soţu­lui interesat, care nu este vinovat de desfacerea căsătoriei, să de­clare bunurile dobândite de că­tre el în perioada cât soţii au dus gospodării separate proprietate a acestuia.

Bunurile care au aparţinut fie­căruia dintre soţi până la încheie­rea căsătoriei şi bunurile primite în dar, obţinute prin moştenire sau în baza altor convenţii gra­tuite de către unul dintre soţi în timpul căsătoriei, sunt proprie­tate personală a fiecăruia dintre soţi. Lucrurile de uz personal (îmbrăcămintea, încălţămintea şi alte obiecte), cu excepţia bijute­riilor de preţ şi a altor obiecte de lux, de asemenea, sunt propri­etate personală a soţului care le foloseşte, indiferent de timpul şi modul de dobândire.

Referitor la casa de locuit pe care aţi construit-o în timpul că­sătoriei, bunul dat este 

proprie­tate comună şi nu poate fi exclus din partaj, or acesta a fost creat şi înregistrat în Registrul bunurilor imobile în această perioadă şi re­gimul juridic al bunului se prezu­mă până la proba contrară.

Motivele formale nu pot fi acceptate de către instanţa de judecată, decât faptul că se vor prezenta probe că locuința a fost construită din mijloacele ma­teriale ale soţului care nu pot fi incluse în cele comune. Deci, cu siguranţă, cota-parte din imobil vă va fi adjudecată.

Potrivit legii, la împărţirea proprietăţii în devălmăşie a soţi­lor şi determinarea cotelor-părţi din aceasta, părţile soţilor sunt considerate egale dacă contractul matrimonial nu prevede altfel. Dar instanţa judecătorească este în drept să diferenţieze cotele-părţi în proprietatea în devălmă­şie a soţilor, ţinând cont de inte­resele unuia dintre soţi şi/sau de interesele copiilor minori. Dacă aveţi copii minori al căror do­miciliu a fost determinat cu dvs. după desfacerea căsătoriei, pu­teţi pretinde la o cotă-parte mai mare din casa de locuit în intere­sul copiilor.

La împărţirea proprietăţii în devălmăşie a soţilor, datoriile co­mune se împart între ei propor­ţional cotelor-părţi ce le-au fost repartizate.

Dar, prin prisma obligaţiei părţii de a dovedi circumstanţe­le pe care le invocă drept temei al pretenţiilor şi obiecţiilor sale, fostul soț urmează să demon­streze în instanţa de judecată existenţa datoriilor, contractarea împrumuturilor date cu consim­ţământul dvs., precum şi utiliza­rea acestor surse financiare pen­tru necesităţile familiei. Or, în caz contrar, instanţa de judecată nu va accepta cerinţele de parta­jare a acestor datorii ca obligaţii comune.

 

Liubomir DUDULICA,

avocatmd@gmail.com

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand