27 februarie 2024
Chisinau
Varia

USM la 70 de ani: modernizare, performanţe, standarde europene

Loading
Varia USM la 70 de ani: modernizare, performanţe, standarde europene
USM la 70 de ani: modernizare, performanţe, standarde europene

usm

 

La 1 octombrie, Universitatea de Stat din Moldova împlineşte onorabila vârstă de 70 de ani. Pe parcursul evoluţiei sale, USM a obţinut performanţe didactico-ştiinţifice relevante, care atestă în mod convingător că a devenit un factor determinant în pregătirea specialiştilor de înaltă calificare din Republica Moldova. Fonda­rea Universităţii de Stat din Moldova a constituit o etapă decisivă în dezvoltarea şi desăvârşirea învăţământului universitar, repre­zentând un model pentru întregul proces educaţional din ţară.

 

Potrivit clasamentului mondial Ranking Web of Universities, elaborat de Consiliul Superior de Investigaţii ştiinţifice din cadrul Ministerului Ştiinţei şi Inovării din Spania, în care au fost incluse 24.000 de instituţii de învăţământ superior din întreaga lume, USM a fost apreciată drept universitate de frunte din Republica Moldova. USM condu­ce clasamentul universităţilor din ţara noas­tră pentru a șaptea oară consecutiv (ediţiile din iulie 2013, ianuarie 2014, iulie 2014, ianuarie 2015, iulie 2015, ianuarie 2016 şi iulie 2016). În topul general, Universitatea de Stat din Moldova conduce clasamentul universităţilor din Republica Moldova, se plasează pe locul 197 în Europa Centrală şi de Est, pe locul 971 în Europa,  pe locul 2.987 în lume, fiind urmată de Universitatea Tehnică a Moldovei – 4.238, Academia de Studii Economice – 5.301 (rezultatele ediţi­ei din iulie 2016). De reţinut că prestigiosul clasament Web al universităţilor cuprinde 27 de universităţi din Republica Moldova. Acest top este publicat din 2004 şi realizat o dată la şase luni.

Performanţele didactico-ştiinţifice, pro­fesionale, manageriale obţinute de comu­nitatea universitară reflectă în mod conclu­dent numeroasele şi aprofundatele analize, investigaţii efectuate pe parcursul mai mul­tor ani, care au determinat conceptul de evoluţie şi modernizare a procesului de acti­vitate realizat sub egida rectoratului, condus de  Gheorghe Ciocanu, dr. habilitat, profe­sor universitar. Important este că rectorul a identificat problemele şi mecanismele de soluţionare a acestora, a determinat căile de redresare a situaţiilor şi domeniile critice în­tru dezvoltarea universitară continuă.

Astfel, concepţia generală a parcursului universitar este orientată spre instruire-cer­cetare, factor bazat pe schimbare de menta­litate şi întronare a unui management euro­pean modern, pe susţinerea şi promovarea performanţelor academice şi ştiinţifice. Comunitatea universitară sporește calitatea învăţământului superior prin aplicarea stra­tegiei participative şi a autonomiei univer­sitare în contextul standardelor europene. Fiind fondată în 1946 cu denumirea Univer­sitatea de Stat din Chişinău, a fost redenu­mită, la 19 ianuarie 1990, în Universitatea de Stat din Moldova.

 

Imagine internaţională strălucită de universitate clasică 

 

În anul de studii 1946-1947, la Universi­tatea de Stat din Moldova au fost înmatricu­laţi 320 de studenţi. În anul academic 2015-2016, la USM studiază 10.274 de studenţi, 2.458 de masteranzi, 355 de doctoranzi şi 14 postdoctoranzi.

În momentul inaugurării la USM activau 45 de cadre didactico-ştiinţifice: doi doctori habilitaţi, trei profesori universitari, nouă conferenţiari, opt doctori în ştiinţe, 10 lec­tori superiori, 13 asistenţi fără titlu didacti­co-ştiinţific.

În anul de studii 2015-2016, la Universi­tate activează 784 de cadre didactico-ştiinţi­fice, opt academicieni, 75 de doctori habili­tăţi, profesori universitari, 263 de doctori în ştiinţe, conferenţiari universitari, precum şi 446 de cadre didactice fără titlu didactico-ştiinţific.

 

g_varia

Organizaţia sindicală susţine şi promovează performanţele academice şi ştiinţifice europene

 

În anul 2015, la USM funcţionau 30 de seminare ştiinţifice de profil pentru exami­narea tezelor de doctor şi de doctor habilitat în ştiinţe.

În perioada anilor 1990-2015, în consilii­le științifice specializate din cadrul USM au fost susţinute 827 de teze, dintre care 758 – de doctor în ştiințe.

Începând cu anul 2015, la Universitatea de Stat din Moldova funcţionează 11 şco­li doctorale, în cadrul cărora activează 212 conducători de doctorat, acestea asigură studiile doctorale la 104 specialităţi ştiinţi­fice.

Astfel, posedând un potenţial intelectual de cea mai înaltă calitate, USM a obţinut o strălucită imagine internaţională de univer­sitate clasică şi dispune de contracte de co­laborare didactico-ştiinţifică cu 130 de uni­versităţi şi centre ştiinţifice din lume.

 

Patru principii fundamentale în activitatea USM

 

Universitatea de Stat din Moldova este membru al Asociaţiei Internaţionale a Uni­versităţilor (IAU), al Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF), al Asociaţiei Eurasi­atice a Universităţilor (AEU), al Consorţiu­lui Universităţilor. Axându-se pe segmentul schimbărilor complexe la toate nivelurile – conceptual, instituţional, didactic, manage­rial – USM este orientată spre respectarea a patru principii fundamentale: asigurarea creativităţii şi a calităţii în educaţie; excelen­ţă în cercetare; competitivitate academică la nivel naţional şi internaţional; responsabili­tate şi management participativ.

Planul strategic de dezvoltare a USM este fundamentat pe șase programe de evoluţie universitară: de consolidare a excelenţei na­ţionale şi de formare a celei internaţionale în cercetare şi inovare; de asigurare a calită­ţii; de motivare a salariaţilor şi de creştere a bunăstării acestora; de modernizare pentru desfăşurarea activităţilor tuturor membri­lor comunităţii universitare; de promovare a unui management modern, participativ şi de performanţă.

Concomitent, rectoratul şi comitetul sin­dical realizează şi un vast program social, identificând noi posibilităţi de îmbunătăţi­re a condiţiilor materiale ale angajaţilor: la sfârşitul anului academic, cadrele didactice beneficiază de un ajutor material de 2.000 de lei, iar angajaţii auxiliari – de 1.200 de lei, la Sfintele Paşti – 1.300 de lei şi la Cră­ciun – 1.000 de lei pentru toţi angajaţii.

Domeniul de cercetare este unul prioritar în activitatea rectoratului şi a comitetului sindical atât prin participarea în activita­tea diferitelor comisii didactico-ştiinţifice, cât şi prin acordarea de mijloace financiare. Comitetul sindical contribuie cu 500 de lei pentru organizarea conferinţelor ştiinţifice universitare şi cu 2000 de lei pentru cele in­ternaţionale.

Începând cu luna martie 2015, sindica­tele acordă prime cadrelor didactice şi cer­cetătorilor care susţin cu succes tezele de doctor – 500 de lei, iar pentru doctor ha­bilitat – 1.000 de lei. Menţionăm şi faptul că organizaţia sindicală a USM a participat activ la protestele din aprilie 2014, în urma cărora doctorii în ştiinţe beneficiază de spo­ruri la salarii 600 de lei (a fost 300 de lei), iar doctorii habilitaţi de 1.100 lei (a fost 700 lei). Tot în acest context, comitetul sindical acordă ajutor material angajaţilor pentru tratamentul sanatorial în limitele a 3.000-3.900 de lei (25-30 de bilete sanatoriale pe an). Comitetul sindical colaborează în mod constructiv şi cu organizaţii sindicale din unele universităţi de peste hotare. Astfel, au fost încheiate şi funcţionează convenţiile de colaborare sindicală cu comitetele sin­dicale de la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, de la Universitatea de Stat din Kiev, de la Universitatea de Stat „M.V. Lomonosov” din Moscova, de la Universitatea de Stat din Minsk etc.

În prezent, comitetul sindical îşi orien­tează activitatea în contextul cerinţelor şi al standardelor europene (conform Procesului Bologna), care sunt axate pe instruire-cerce­tare, pe schimbare de mentalitate şi afirma­rea standardelor europene în învăţământul superior. În aşa mod, organizaţia sindicală susţine şi promovează performanţele aca­demice şi ştiinţifice europene, autonomia universitară, modernizarea pe toate căile a dezvoltării strategice a universităţii.

 

Dumitru CĂLDARE,

preşedintele comitetului sindical USM, doctor habilitat în filozofie

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand