8 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Măsuri de protecţie a membrilor de sindicat contra riscurilor profesionale

Loading
Без рубрики Măsuri de protecţie a membrilor de sindicat contra riscurilor profesionale
Măsuri de protecţie a membrilor de sindicat contra riscurilor profesionale
seminar-cnsm

Foto: sindicate.md

 

Salariaţii membri de sindicat vor beneficia de mai multă protecţie contra riscurilor de accidentare şi de îmbolnăvire la locul de muncă. Un şir de mă­suri sunt întreprinse în acest scop în cadrul unui nou proiect, iniţiat de re­prezentanţii Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova. Acestea se referă la familiarizarea specialiştilor în materie cu metodele de evalua­re a riscurilor profesionale la locul de muncă, editarea unui ghid al celor mai bune practici în domeniu, precum şi la procurarea unui minilaborator pentru efectuarea măsurărilor instrumentale speciale ale nivelului facto­rilor din mediul de producţie.

 

În cadrul acestui proiect, miercuri, la Ca­hul, a avut loc un seminar în domeniul eva­luării riscurilor profesionale, la care au par­ticipat specialişti în securitatea şi sănătatea în muncă de la întreprinderi. Participanţii au fost familiarizaţi cu prevederile actelor normative legate de securitatea şi sănătatea în muncă, precum şi cu noţiunile de pericole şi factori de risc. Unul dintre obiectivele se­minarului a fost formarea de competenţe în ceea ce priveşte evaluarea factorilor de risc, întocmirea fişelor de evaluare a locurilor de muncă, precum şi a planurilor de prevenire şi protecţie.

În corespundere cu agenda evenimentu­lui, participanţii au mai luat cunoştinţă de etapele care trebuie respectate în procesul de evaluare a riscurilor de accidentare şi îm­bolnăvire profesională, precum şi cu un şir de exemple din practica existentă în acest domeniu.

După cum ne-a comunicat Elena Carchi­lan, şefa Inspectoratului Muncii al CNSM, în cadrul proiectului „Suport pentru dez­voltarea serviciilor de securitate și sănătate în muncă” vor mai fi desfășurate alte două seminare regionale la Chișinău și Bălți. Seminarele în cauză au scopul de a spori capacitățile de evaluare a riscurilor profesi­onale la locul de muncă ale specialiştilor în domeniu de la unităţile economice.

Totodată, pe durata celor două luni de implementare a acestui proiect, un expert din România va elabora și edita un 

ghid în domeniul evaluării riscurilor profesionale la locul de muncă.

O altă componentă a proiectului respectiv se referă la procurarea unui minilaborator mobil pentru evaluarea stării reale a condi­ţiilor de muncă prin efectuarea măsurărilor instrumentale speciale ale nivelului factori­lor din mediul de producţie, ce trebuie re­flectate în fişa condiţiilor de muncă. Măsu­rările în cauză se referă la iluminat, viteza aerului, temperatură, umiditate, zgomot, vibrație, determinarea parametrilor ce țin de câmpurile electrice și magnetice etc.

Elena Carchilan a mai remarcat că, por­nind de la procesele verbale emise de inspec­torii sindicali de muncă în prima jumătate a acestui an, la doar 44 din cele peste 300 de entități la care aceştia au efectuat vizite de lucru au fost evaluate riscurile profesionale. În acelaşi timp, la multe întreprinderi, deşi procesul de evaluare a riscurilor profesiona­le a fost demarat, acesta nu s-a finalizat cu elaborarea fișelor de evaluare a locurilor de muncă și a planurilor de protecție și preve­nire pentru înlăturarea sau atenuarea riscu­rilor de accidentare şi îmbolnăvire la locul de muncă.

Proiectul „Suport pentru dezvoltarea ser­viciilor de securitate și sănătate în muncă” este realizat cu sprijin financiar din partea CNV Internationaal pe parcursul lunilor au­gust şi septembrie ale anului curent.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand