7 decembrie 2023
Chisinau
Social

Regim flexibil de muncă pentru angajaţii din autorităţile publice

Loading
Social Regim flexibil de muncă pentru angajaţii din autorităţile publice
Regim flexibil de muncă pentru angajaţii din autorităţile publice
angajati-publici

Foto: gov.md

 

Angajaţii autorităţilor publi­ce din ţara noastră ar putea beneficia de programe indi­vidualizate de lucru cu re­gim flexibil.

 

Acest lucru este prevăzut într-un proiect de modificare şi com­pletare a legislaţiei privind funcţia publică şi statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţie de demnitate publică. Proiectul în cauză a fost aprobat recent de membrii Guvernului şi remis Par­lamentului pentru examinare şi adoptare.

Conform proiectului, regimul de muncă flexibil al acestor angajaţi poate fi stabilit de conducătorul autorităţii publice, cu acordul scris sau la cererea salariaţilor, cu res­pectarea unei durate a săptămânii de muncă de 40 de ore. Această modificare este propusă în scopul motivării nefinanciare a funcţio­narilor publici.

În acelaşi timp, anunţurile de suplinire a posturilor vacante ur­mează să fie publicate în mod obli­gatoriu pe portalul guvernamental elaborat în acest scop, iar la nece­sitate, în publicaţiile periodice.

Prin această completare se ur­măreşte asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte condiţiile de anunţare a concursului pentru funcţia publică, precum şi dimi­nuarea cheltuielilor rezultată din excluderea obligativităţii legate de publicarea condiţiilor de desfăşu­rare a concursului într-o publicaţie periodică.

Acelaşi proiect mai prevede că, în caz de lichidare a autorităţii, de reducere a efectivului de personal sau lichidare a funcţiei publice, angajaţilor care nu pot fi transfe­raţi în altă funcţie li se va achita indemnizaţia de şomer egală cu un salariu mediu lunar şi o indemni­zaţie unică stabilită în funcţie de stagiul în serviciul public.

Astfel, persoanele care au o ex­perienţă de muncă în serviciul pu­blic cuprinsă între doi şi şapte ani vor primi o indemnizaţie unică în mărime de două salarii medii lu­nare, cei cu vechimea de muncă de la şapte la 15 ani – de patru salarii medii lunare şi cei care activează mai mult de 15 ani – de şase salarii medii lunare.

Totodată, la disponibilizare, personalul din cabinetul persoane­lor cu funcţii de demnitate publică vor primi două salarii de funcţie şi nu şase, cum este în prezent. În ambele cazuri, indemnizaţiile nu vor fi acordate funcţionarilor care activează de mai puţin de doi ani în serviciul public sau beneficiază de pensie.

Potrivit autorilor proiectului, aceste propuneri au drept scop 

ajustarea cuantumului indemni­zaţiilor acordate personalului în­cadrat în cabinetul persoanei cu funcţie de demnitate publică şi demnitarului, precum şi unifor­mizarea condiţiilor de acordare a acestor plăţi la expirarea manda­tului de demnitate publică.

Membrii Cabinetului de Mi­niştri a aprobat şi mărirea de la un an la doi ani a perioadei de aplicare a sancţiunilor disciplinare privind suspendarea dreptului de a fi pro­movat în funcţie.În acelaşi timp, abaterile disciplinare ale funcţio­narilor publici vor fi examinate de o comisie specială, creată de prim-ministrul Republicii Moldova sau de conducătorii autorităţilor re­spective.

Documentul mai propune ca funcţionarul public bănuit sau ace­la în privinţa căruia a fost emisă ordonanţa de punere sub învinuire să poată fi suspendat din funcţie în caz că presupusa faptă ar aduce atingere prestigiului funcţiei pu­blice şi a autorităţii publice în care activează acesta.

Potrivit autorilor acestui pro­iect de lege, completările propuse au scopul de a asigura buna func­ţionare a sistemului administraţi­ei publice şi crearea unui corp de funcţionari publici eficient şi pro­fesionist, inclusiv prin motivarea acestora în vederea perfecţionării profesionale continue de lungă durată.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand