7 decembrie 2023
Chisinau
Cititorii ne scriu

Sfatul economistului: Ajutorul de deces poate fi solicitat în termen de până la 12 luni de la înmormântare

Loading
Cititorii ne scriu Sfatul economistului: Ajutorul de deces poate fi solicitat în termen de până la 12 luni de la înmormântare
Sfatul economistului: Ajutorul de deces poate fi solicitat în termen de până la 12 luni de la înmormântare
inger

Foto: funerare.ro

 

Recent, a decedat o ruda apropiata. De la o vecină, am auzit că putem să beneficiem de un ajutor bă­nesc de la Casa Națională de Asigurări Sociale. În ce constă acest ajutor? Unde pot sa mă adresez ca să-l iau şi ce documente trebuie să prezint?

Victor Munteanu, or. Sîngerei

 

a_am

Ana MOLDOVANU

consultant superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

În conformitate cu art. 21 din Legea privind indemnizaţi­ile pentru incapacitate tempo­rară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale nr. 289 din 22.07.2004, în cazul decesului asiguratului, pensionarului din sistemul public de asigurări so­ciale, şomerului sau persoanei care a realizat un stagiu de coti­zare de cel puţin trei ani, soţul/soţia supravieţuitor/supravie­ţuitoare, dup caz, copilul, pă­rintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestuia, persoana care dovedeşte că a suportat cheltu­ielile prilejuite de deces poate beneficia de un ajutor de deces.

De asemenea, asiguratul, şo­merul şi pensionarul beneficia­ză de dreptul la ajutor în caz de deces al unui membru de fami­lie care nu avea drept de asigu­rări sociale.

Totodată, în temeiul art. 17 din Legea nr. 499 din 14.07. 1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni, această prestaţie se acordă şi în cazul decesului per­soanei neasigurate, cu condiţia că nici unul dintre membrii familiei, tutorele sau curatorul acesteia nu are dreptul la ajutor de deces în sistemul public de asigurări sociale pentru persoa­na decedată.

Persoana neasigurată bene­ficiază de dreptul la ajutor de deces pentru membrul familiei aflat la întreţinerea sa, în cazul în care persoana decedată 

nu are dreptul la ajutor de deces din sistemul public de asigurări sociale, precum şi în cazul în care nici unul dintre membrii familiei nu are dreptul la ajutor de deces din sistemul public de asigurări sociale pentru persoa­na decedată.

Ajutorul de deces constituie o prestaţie unică ce se acordă unei singure persoane, cuantu­mul acesteia se stabilește anual prin legea bugetului asigurări­lor sociale de stat, actualmente constituind 1100 de lei.

Totodată, trebuie de menţio­nat faptul că prestaţia respecti­vă nu se acordă în cazul în care persoana a fost declarată dece­dată prin hotărârea instanţei de judecată.

Potrivit pct. 11 din Regu­lamentul privind modul de stabilire şi plată a ajutorului de deces, aprobat prin Hotă­rârea Guvernului nr. 1442 din  19.12.2006, pentru a beneficia de ajutorul de deces, solicitan­tul se va adresa şi va depune o cerere la Casa teritorială de asi­gurări sociale din raza domici­liului sau a reşedinţei persoanei decedate, însoţită de următoa­rele documente:

1. actul de identitate al be­neficiarului (în original şi în copie). În lipsa acestuia, identi­tatea poate fi confirmată prin­tr-un alt act, inclusiv cel de uz temporar, eliberat de organele competente ale statului;

2. certificatul de deces (în copie).

Persoanele care nu sunt membre ale familiei, însă au su­portat cheltuielile legate de de­ces, pe lângă documentele men­ţionate, vor prezenta şi actele ce confirmă cheltuielile făcute pentru înmormântare.

De asemenea, în cazul naşte­rii unui copil mort, ajutorul de deces se acordă în baza cere­rii depuse de către o persoană menţionată mai sus, însoţită de următoarele documente:

a) actul de identitate al be­neficiarului (în original şi în copie). În lipsa acestuia, iden­titatea poate fi confirmată printr-un alt act, inclusiv de uz temporar, eliberat de organele competente ale statului;

b) certificatul ce confirmă naşterea copilului mort, elibe­rat de instituţia medicală;

c) actele ce confirmă cheltu­ielile legate de înmormântare.

Ulterior, în cazul confirmării dreptului la ajutor de deces, casa teritorială emite decizia privind stabilirea ajutorului de deces şi  dispoziţia de plată a ajutorului de deces. Dispoziţia de plată se eliberează beneficiarului pentru a o prezenta la filiala instituţiei de plată de la ultimul domici­liu sau reşedinţă a decedatului, care efectuează plata ajutorului de deces.

Totodată, trebuie să menţio­năm faptul că ajutorul de deces poate fi solicitat în baza actelor justificative în termen de 12 luni calendaristice de la data decesului.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand