7 decembrie 2023
Chisinau
Social

Stabilitatea colectivelor de muncă poate fi asigurată numai prin dialog social constructiv

Loading
Social Stabilitatea colectivelor de muncă poate fi asigurată numai prin dialog social constructiv
Stabilitatea colectivelor de muncă poate fi asigurată numai prin dialog social constructiv

moldsindcoopcomert

 

Recent, la redacţia ziarului „Vocea poporului” a avut loc încă o şedinţă a „Clubului de dialog”. Invitaţii „Ceaiului de la ora 10.00” au fost Valeria Tricolici, preşedinta Federației Sindicatelor din domeniile Cooperației de Consum, Comerţului şi Antreprenoriatului „Moldsindcoopcomerț”, Na­talia Chirilova, specialist principal al federației, Daniela Novac, președinta organizaţiei sindicale „Prodcoop” din municipiul Chişinău al „Moldcoop”, membru al Consiliului de Tineret al federației, Eugenia Creţu, preşedinta organizaţiei sindicale „Consumcoop” din satul Ţareuca, raionul Rezina, Victor Priguza, preşedintele organizaţiei sindicale de la SA „Grisan Hamb”, Svetlana Celac, preşe­dinta organizaţiei sindicale teritoriale a lucrătorilor din cooperaţia de consum din raioanele Flo­reşti, Drochia şi Soroca, Roman Grebnev, preşedintele organizaţiei sindicale de la Întreprinderea cu capital străin „Vistarcom” SRL (reţeua „Green Hills Market”).

 

„Vocea poporului”: Doamnă Va­leria Tricolici, cum decurge dia­logul social dintre sindicatul din domeniile cooperației de consum, comerțului și antreprenoriatului şi partenerii sociali?

 

Valeria Tricolici: Reprezentăm un sindicat cu o istorie bogată, înființat în anul 1944. Suntem uniţi în 90 de organiza­ţii-membre ale federației și 220 de organi­zaţii primare. Atât conducerea federației, cât şi liderii sindicali de la întreprinderile din ramură, optează pentru un dialog so­cial constructiv. Ne bucurăm de un dialog social eficient la nivel de unitate prin in­termediul contractelor colective de mun­că. Organizațiile sindicale membre ale federației activează în entitățile din dome­niile cooperației de consum, comerțului și antreprenoriatului şi au un profil spe­cific, inclusiv în domeniul învățământului (Universitatea Cooperatist–Comercială, Colegiul Cooperatist, şcolile profesionale din mun. Chişinău, nr. 2 şi Şcoala profesi­onală din Soroca a „Moldcoop”), apărând interesele profesionale, economico-socia­le ale salariaţilor. E de menționat prezența unui dialog social constructiv la nivel de entitate. Datorită conlucrării liderilor de sindicat cu partenerii sociali, majoritatea problemelor îşi găsesc soluționare la nivel de unitate. De asemenea, partenerii soci­ali se străduiesc să achite salariile la timp, plățile obligatorii: impozitele la bugetul de stat, contribuţiile de asigurări sociale, contribuţiile de asigurări medicale obliga­torii etc. Nu se practică achitarea salariilor în plic. Un pic mai dificil rămâne a fi dialo­gul social cu instituţiile statului.

La ultimul congres al federaţiei, care a avut loc în iulie 2015, am înaintat un șir de revendicări organelor de vârf ale republi­cii. Situaţia economică din ţară a afectat şi ramurile noastre, în special, cooperaţia de consum, care îşi desfăşoară activitatea în localităţile rurale. Am cerut modificarea Legii salarizării. Nu mai putem avea la ni­vel de stat două cuantumuri de salarii mi­nime – de 1000 de lei în sfera bugetară şi de 2100 de lei în sectorul real al economi­ei. Una este când se percep impozite din 1000 de lei şi alta când se calculează im­pozitul din 2100 de lei, inclusiv alte plăți obligatorii, astfel fiind loviţi dublu atât an­gajaţii, cât și angajatorii din sectorul real al economiei.

O altă problemă este îmbătrânirea ca­drelor. Dat fiind faptul că pensiile sunt foarte mici, am cerut modificarea formu­lei de calculare a pensiei. Ne dorim o echi­tate în acest sens.

O problemă care ne frământă și nu se soluționează de mai mulți ani este inclu­derea examenului medical obligatoriu pentru salariații din întreprinderile ali­mentare, instituțiile medicale, comunale și cele pentru copii în Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medica­lă. Nu înţeleg de ce, pentru că şi angajato­rul achită contribuţii de asigurări obliga­torii în medicină, în mărime de 4,5 la sută, şi angajatul, la fel, plăteşte același procent din venitul salarial. Am primit răspunsuri de la Ministerul Sănătăţii, cel al Finanţe­lor, Muncii, Protecţiei Sociale şi a Famili­ei, în care și-au expus îngrijorarea la acest subiect, însa lipsa mijloacelor bugetare nu permite efectuarea acestor examene medicale din banii bugetului asigurărilor medicale de stat.

De asemenea, ne pune în gardă și pri­vatizarea întreprinderilor de importanță vitală din sectorul energetic, apă și canali­zare, telecomunicații, transportul obștesc, drumuri, care afectează nivelul de trai al populației. Am solicitat de la conducerea ţării să se facă claritate și în furtul mili­ardului, pentru că sunt banii celor care muncesc.

Și pe viitor, direcțiile prioritare ale acti­vităţii federaţiei rămân a fi cele îndreptate pentru dezvoltarea unui parteneriat con­structiv și consolidarea organizatorico-fi­nanciară a sindicatului nostru.

 

„Vocea poporului”: Ce puteți să ne spuneți, dle Victor Priguza, des­pre dialogul social la organizația sindicală pe care o reprezentați?

 

Victor Priguza: Aş vrea să vă ofer o informaţie generală despre Întreprinderea mixtă moldo-germană SA „Grisan Hamb”, care se ocupă cu procesarea peştelui. Soci­etatea pe acţiuni a fost fondată acum 20 de ani. Pe parcursul activităţii sale, între­prinderea a avut doar profit. În prezent, la „Grisan Hamb” sunt angajate circa 50 de persoane. Salariul minim la întreprindere este de peste 5.300 de lei.

 

Valeria Tricolici: Este un salariu mai mare decât cel mediu din comerţ, care constituie 4.500 de lei.

 

Victor Priguza: Între organizația sindicală şi administraţia întreprinderii există un dialog social eficient. Conduce­rea întreprinderii achită lunar câte 200-300 de lei  pensionarilor care lucrează sau care au lucrat la întreprindere. De asemenea, se achită plata pentru studii­le angajaţilor, care învaţă în instituţii de învăţământ superior. La toate sărbătorile, patronul acordă prime. Angajaţii benefici­ază de prânz gratuit la o cafenea. Referitor la Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, 

drept subiect de negociere a constituit chestiunea privind completarea contractului colectiv de muncă printr-un acord adițional referitor la două clauze, și anume: alocarea unei prime la plecarea în concediu a salariatului care activează în cadrul întreprinderii mai mult de cinci ani de zile și acordarea ajutoarelor materiale, în baza cererilor scrise.

În Contractul colectiv de muncă, o fa­cilitate este și adaosul la salariu pentru vechimea în muncă, în proporție de la 10 până la 30 la sută din salariul de bază. Copiii angajaţilor, de asemenea, benefici­ază gratis de bilete de odihnă la tabere de vară.

 

Valeria Tricolici: Ca salariaţii să be­neficieze de astfel de facilităţi, s-a depus o muncă nu de o zi sau două, dar de ani de zile. Patronul de la „Grisan Hamb” este unul dintre partenerii sociali cu care avem o colaborare foarte bună şi care susţine activitatea sindicatelor.

 

Victor Priguza: Încă o prevedere din proiectul acordului adiţional la contractul colectiv de muncă este și acordarea unui ajutor material pentru angajaţii care au nevoie de medicamente costisitoare și care necesită intervenţii chirurgicale.

 

„Vocea poporului”: Domnule Pri­guza, ce probleme vă preocupă, în calitate de lider sindical?

 

Victor Priguza: O activitate de care sunt preocupat este recrutarea noilor membri de sindicat și constituirea unei noi organizații sindicale într-o societate cu răspundere limitată. Şi, de asemenea, activitatea privind motivarea tinerilor angajați. La ora actuală, 25-30 la sută dintre angajaţi sunt tineri. Sunt puțini, deoarece se atestă o fluctuație a cadrelor tinere.

 

„Vocea poporului”:  Cunoaștem că Federaţia „Moldsindcoopcomerţ” dispune de o Convenţie colectivă la nivel de ramură, încheiată cu Uniunea Centrală a Cooperative­lor de Consum din Republica Mol­dova, „Moldcoop”. În ce măsură se realizează prevederile acestei convenţii?

 

Valeria Tricolici: Convenţia este în­cheiată la nivel de ramură între „Moldco­op” şi „Moldsindcoopcomerţ” şi serveşte drept bază pentru organizaţiile coopera­tiste membre și întreprinderile proprii ale „Moldcoop” la încheierea contractelor colective la nivel de unitate. Aceasta sti­pulează mai multe capitole care prevăd clauze ce facilitează raporturile de muncă ale salariaților din ramură. „Moldcoop” este, de asemenea o organizaţie obştească, formată din mai multe cooperative şi uni­uni teritoriale. Documentul prevede plata pentru vechime în muncă, dar nu în toate întreprinderile din cadrul „Moldcoop” se achită aceste plăţi, din cauză că nu sunt suficiente mijloace financiare. Acolo unde există fonduri de remunerare a muncii mai mari, se achită şi premii.

 

„Vocea poporului”: Doamnă Sve-tlana Celac, cu ce probleme se confruntă salariaţii cooperaţiei de consum din teritoriu, membrii de sindicat?

 

Svetlana Celac: În cele nouă entități cooperatiste din raioanele Floreşti, Dro­chia şi Soroca sunt înregistraţi circa 350 de angajaţi, membri de sindicat. E bine știut că, pentru majoritatea angajaților, singura sursă de existență este salariul. Se conlucrează cu partenerii sociali în ve­derea soluționării problemelor ce țin de majorarea salariilor, crearea condițiilor decente de muncă, organizarea întremă­rii salariaților etc. Am introdus în Con­tractul colectiv de muncă un capitol nou – Înlesniri pentru salariaţi şi pensionari. Dacă întreprinderea dispune de suficiente mijloace financiare, se alocă premii. Ne-am convins că acolo unde se negociază și se încheie contract colectiv de muncă și permanent se monitorizează realizarea acestuia, acolo avem organizație sindicală combativă.

 

Valeria Tricolici: E de menționat că, în ultima perioadă, se desfășoară o colabo­rare fructuoasă între Federația Sindicate­lor „Moldsindcoopcomerț” şi organizațiile sindicale teritoriale și primare.

Aș dori să mă refer la activitățile federației de ultimă oră, îndreptate spre controlul respectării legislației muncii, a Legii salarizării, a altor acte legislati­ve şi normative în domeniul sănătății și securității în muncă, școlarizării liderilor și a activului sindical. Suntem îngrijorați și de situația care s-a creat în localitățile rurale ale țării. Activitatea cooperației de consum se desfășoară preponderent la sate, care sunt afectate de migrație, astfel încât s-a micșorat numărul de consuma­tori și a scăzut capacitatea de cumpărare a acestora, deşi agenţii economici depun eforturi pentru a asigura unităţile de co­merţ cu cele necesare.

 

„Vocea poporului”: Doamnă Eu­genia Creţu, cu ce probleme se confruntă entitatea unde activați ca lider sindical?

 

Eugenia Creţu: Una dintre proble­mele stringente care afectează activitatea organizației și a membrilor colectivului de muncă este concurenţa neloială din par­tea entităților private în raport cu unitățile comerciale de stat. Nu există echitate în acest sens. Această problemă a fost abor­dată cu administrația publică locală la ni­velul Consiliului raional, în toamna anului trecut, însă rezolvarea problemelor este în așteptare.

 

„Vocea poporului”: Care este situația tinerilor în unitățile din domeniile respective? Tinerii vin să muncească?

 

Daniela Novac: În rândurile tinerilor există o fluctuaţie mare. Tinerii activea­ză 2-3 ani, apoi își încetează raporturile de muncă, pentru că pleacă peste hotare. Cu toate acestea, ne străduim să atragem tinerii şi să îi menţinem în ramură. Cea mai mare fluctuație este în rândul feme­ilor tinere, care își creează familii, pleacă în concedii de maternitate şi de îngrijire a copilului. Tinerilor le sunt oferite condiții de muncă și pachet social cât mai atractiv, astfel încercăm să îi motivăm să activeze în unităţile noastre.

 

Valeria Tricolici: Angajarea și men-ținerea tinerilor în câmpul muncii este o problemă la nivel de țară. Se acordă o atenție pregătirii cadrelor pentru econo­mia națională în instituțiile de învățământ, dar mulți dintre tineri nu vor să rămână în țară. Se practică selectarea elevilor din licee, trimiterea acestora la instituţii de învăţământ, fiindu-le achitate taxele pen­tru studii. Mai târziu, aceste persoane se întorc la muncă în organizațiile care le-au oferit această posibilitate.

 

Daniela Novac: Pe viitor, după va-canța de vară, ne propunem organizarea unor seminare cu tinerii din instituţiile de învățământ de profil, prin care dorim să-i familiarizăm cu activitatea sindicate­lor. De multe ori, buna experiență pe care o capătă tinerii în domeniile practicate în cadrul cooperației de consum îi motivează pentru a-și continua munca.

Anul acesta fiind absolventă a Școlii sindicale, am reușit să implementez cu succes un proiect în cadrul întreprinderii unde lucrez, cu tematica: „Sănătatea și se­curitatea la locul de muncă”. Activitățile organizate la seminarul internațional din oraşul Cernigov, Ucraina, la care am participat recent, îmi oferă, de asemenea, posibilitatea de a promova mișcarea sin­dicală în rândurile tineretului. Ne dorim o implicare activă a tuturor membrilor de sindicat.

 

„Vocea poporului”: Unul din­tre obiectivele de activitate ale federației este colaborarea cu organizațiile sindicale membre atât pe verticală, cât și pe ori­zontală. Cum se realizează acest obiectiv în organizația sindicală în care activați?

 

Roman Grebnev: Avem o colabora­re benefică, atât pe verticală, cu Federația Sindicatelor „Moldsindcoopcomerț”, cât și pe orizontală, cu membrii de sindicat din entitate. Am implementat cu succes noi tehnologii informaţionale în procesul de informare a angajaților de la „Vistarcom” SRL. În companie a fost creat un mic site corporativ, nu a costat mulţi bani. Fede­raţia îmi oferă multiple informații, peste două secunde acestea ajung prin rețea la fiecare membru de sindicat. Astfel, proce­sul de comunicare este transparent, efici­ent şi oferă posibilitate de a face legătură rapidă între angajații celor 15 magazine din rețeaua „Green Hills”. Datorită siste­mului implementat, fiecare salariat este informat despre activitatea organizației sindicale la întreprindere.

 

Natalia Chirilova: În activitatea fe­deraţiei se pune accent pe școlarizarea liderilor  sindicali și a membrilor de rând ai sindicatului, care se realizează conform unui plan educațional, aprobat în scopul realizării Programului de activitate al federației pentru anii 2015-2020.

 

Valeria Tricolici: Luând în conside­rare condițiile și mediul în care au ajuns majoritatea agenților economici, datoria sindicatelor, de a contribui la apărarea drepturilor profesionale de muncă, eco­nomice și sociale ale salariaților, a de­venit un imperativ al timpului. Mizăm pe unitate și solidaritate în activitate, pe consolidarea parteneriatului social, pe îmbunătățirea condițiilor pentru o muncă și plată decentă.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand