7 decembrie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Statul asigură lunar cel puțin 440 de lei sau 30 la sută din venitul mediu anterior

Loading
Cetăţeanul şi legea Statul asigură lunar cel puțin 440 de lei sau 30 la sută din venitul mediu anterior
indemnizatie-cresterea-copilului

Foto: bebelu.ro

 

Cum se calculează indemnizaţia lunară pentru creş­terea copilului până la vârsta de trei ani şi ce docu­mente urmează a fi prezentate?

 

Maria Ilieş, Chişinău

 

Modul de calculare a indem­nizaţiei pentru creşterea copilu­lui până la vârsta de trei ani este stabilit prin Hotărârea Guver­nului nr. 1478 din 15.11.2002 cu privire la indemnizaţiile adresa­te familiilor cu copii.

Baza de calcul a indemnizaţi­ei lunare pentru creşterea copi­lului până la împlinirea vârstei de trei ani o constituie venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristi­ce premergătoare lunii naşterii copilului, venit din care au fost calculate contribuţiile individu­ale de asigurări sociale.

Totodată, e de menţionat că venitul asigurat pentru lunile incluse în calcul la determina­rea bazei de calcul a indemni­zaţiei nu poate depăşi plafonul venitului din care se calculează contribuţiile individuale de asi­gurări sociale, stabilit prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul respectiv. Pentru anul 2016, sunt stabilite cinci salarii medii prognozate pe economie (5050 lei x 5). În cazul în care în calcul se include anul calendaristic incomplet, venitul asigurat se plafonează pornind de la numărul de luni în care s-a calculat venitul asigurat.

Venitul mediu lunar asigurat se determină prin împărţirea la 12 a venitului asigurat realizat la toate unităţile (dacă aţi acti­vat în mai multe unităţi) în pe­rioada de 12 luni calendaristice premergătoare lunii naşterii co­pilului.

Dacă venitul asigurat lipseş­te la toate unităţile în unele şi aceleaşi luni calendaristice din perioada celor 12 luni calenda­ristice incluse în calcul ori dacă venitul lunar asigurat realizat în perioada celor 12 luni calenda­ristice este mai mic decât sala­riul tarifar pentru categoria I de salarizare în sectorul bugetar/din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asis­tenţă medicală sau decât  cuan­tumul minim garantat al sala­riului în sectorul real (depinde în ce sector aţi activat) din mo­tiv de concediu medical, con­cediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de trei ani, şomaj cu drept de ajutor de şo­maj, atunci aceste luni se includ în baza de calcul a indemniza­ţiei cu venit lunar asigurat în cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria I de salariza­re în sectorul bugetar (1000 de lei) sau, după caz, în cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în vigoare la data naşterii copilului (de la 01.05. 2016 – 2100 de lei), la locul de muncă de bază sau se substituie cu acelaşi număr de luni calen­daristice consecutive în care a fost realizat venit asigurat, luni imediat premergătoare perioa­dei incluse în calcul.

Această prevedere nu se apli­că în cazul 

lipsei integrale a ve­nitului asigurat la toate unităţile în unele şi aceleaşi luni calenda­ristice din perioada celor 12 luni calendaristice incluse în cal-cul din alte motive decât cele menţionate sau din motivele menţionate, combinate cu alte motive.

Cuantumul indemnizaţiei lu­nare pentru creşterea copilului până la vârsta de trei ani consti­tuie 30% din venitul mediu lu­nar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premer­gătoare lunii naşterii copilului, dar nu mai puţin de 440 de lei pentru fiecare copil.

Plata acestei indemnizaţii începe de la data acordării conce­diului pentru îngrijirea copilu­lui.

 

Documentele necesare:

• actul de identitate (în original şi în copie);

• certificatul de naştere al copilului (în original şi în copie).

• extrasul din ordinul de

acordare a concediului pen­tru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de trei ani (în original) de la toate unităţile în care aţi desfăşu­rat activităţi;

• carnetul de muncă (în original şi în copie) sau cer­tificatul ce confirmă înca­drarea în câmpul muncii.

• alte acte, după caz.

 

Ana MOLDOVANU,

șefa Departamentului protecție social-economică al CNSM

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand