4 martie 2024
Chisinau
Без рубрики

Sindicatele cer examinarea situaţiei privind securitatea muncii într-o şedinţă de Guvern

Loading
Без рубрики Sindicatele cer examinarea situaţiei privind securitatea muncii într-o şedinţă de Guvern
Sindicatele cer examinarea situaţiei privind securitatea muncii într-o şedinţă de Guvern

sindicate

 

Reprezentanţii sindicatelor solicită examinarea în şedinţă de Guvern a si­tuaţiei privind securitatea şi sănătatea muncii, precum şi găsirea de solu­ţii pentru îmbunătăţirea condiţiilor în care lucrează salariaţii moldoveni, inclusiv prin adoptarea unor norme comunitare asumate de ţara noastră prin semnarea Acordului de Asociere la Uniunea Europeană.

 

„Considerăm că problemele legate de să­nătatea oamenilor la locul de muncă îi afec­tează pe toţi. În calitatea noastră de repre­zentanţi ai salariaţilor, suntem de acord să găsim soluţii adecvate pentru a fi îmbunătă­ţite condiţiile de muncă şi pentru a fi adop­tate directivele şi normele europene necesa­re”, a menţionat Oleg Budza, preşedintele Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, în cadrul celei mai recente şedinţe a Comisiei naţionale pentru consultări şi ne­gocieri colective.

În contextul examinării unei chestiuni privind aplicarea legislaţiei securităţii şi a sănătăţii în muncă şi prevenirea accidente­lor de muncă în perioada 2014-2016, Oleg Budza a remarcat că o parte din normele respective s-au învechit, iar alta datează în general din anii 60 ai secolului trecut. În consecinţă, condiţiile de muncă nu s-au îm­bunătăţit. În acelaşi timp, doar 19 la sută din întreprinderile autohtone au efectuat evalu­area factorilor de risc profesional.

Preşedintele CNSM a menţionat că, an­terior, sindicaliştii din Republica Moldova, Georgia şi Ucraina au fost atenţionaţi de ofi­cialii europeni de la Bruxelles să insiste pe adoptarea şi implementarea normelor co­munitare de securitate şi sănătate în muncă. Vorbitorul a mai subliniat că, acum câţiva ani, în România se făceau glume pe seama evaluării riscurilor profesionale, iar acum aceasta este obligatorie, la fel ca şi alocarea de mijloace financiare pentru implemen­tarea normelor de securitate şi sănătate în muncă.

„Noi, în calitate de reprezentanţi ai salari­aţilor, credem că trebuie să fie găsite soluţii rezonabile. Propunem ca în procesul-verbal al acestei şedinţe să fie inclusă solicitarea noastră ca situaţia privind securitatea şi să­nătatea în muncă să fie examinată în şedinţă de Guvern măcar o dată pe an”, a subliniat Oleg Budza.

El a adăugat că, în alte ţări, problemele respective sunt abordate frecvent la nivelul 

guvernelor, sunt adoptate şi implementate directivele europene în materie, există ce­rinţe clare faţă de toţi actorii implicaţi în acest proces. Dacă Guvernul va da exemplu de atitudine adecvată faţă de aceste aspecte, atunci şi alţi factori de răspundere vor pro­ceda cum se cuvine.

 

Ratificarea convenţiilor

 

În context, preşedintele CNSM a solicitat să fie urgentat procesul de ratificare şi im­plementare a convenţiei 161 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind serviciile de sănătate ocupaţională.

În prezent, în corespundere cu normele în vigoare, ar reieşi că în ţara noastră nu există boli profesionale. La sindicate se adresează însă oameni cu semnalmente clare ale fap­tului că suferă de astfel de maladii şi care nu reuşesc să demonstreze acest lucru nici la Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi a Capacităţii de Muncă, şi nici în instanța de judecată.

În acelaşi timp, lucrătorii în cauză au ne­voie de tratamente costisitoare, dar sunt lă­saţi să suporte de sine stătător consecinţele devastatoare ale acestei stări de lucruri şi ei suferă împreună cu membrii familiilor lor.

 

Urgentarea măsurilor

 

Sindicaliştii cer să fie urgentată şi apro­barea Regulamentului sanitar privind su­pravegherea sănătăţii persoanelor supuse acţiunilor factorilor de risc profesional care este, de asemenea, de o importanţă vitală şi face obiectul unei recomandări a directive­lor europene.

Un alt document care îşi aşteaptă rândul să fie aprobat este Regulamentul sanitar privind cercetarea şi evidenţa bolilor profe­sionale. Aceasta va duce la înteţirea cazuri­lor de boli profesionale înregistrate în ţara noastră.

Următoarele pe listă sunt normele meto­dologice de calcul al contribuţiei de asigu­rări pentru accidente de muncă şi boli pro­fesionale.

„În ultimii cinci ani, discutăm în perma­nenţă despre contribuţiile de asigurări soci­ale. Acum, o parte dintre angajatori respectă regulile de joc, creează condiţii inofensive de muncă pentru salariaţi şi achită în acest scop 23 la sută din fondul de salarizare. Acestora trebuie să le fie micşorată cota asigurărilor sociale, iar legea permite ca aceasta să fie re­negociată până la 19-20 la sută”, a specificat Oleg Budza.

 

Rectificări legislative

 

Reprezentanţii sindicatelor pledează şi pentru modificarea Legii securităţii şi sănă­tăţii în muncă. Astfel, ar urma ca acest docu­ment să dea un caracter obligatoriu consti­tuirii în cadrul unităţilor, dar şi organizării şi finanţării activităţii unor comitete pentru securitate şi sănătate în muncă.

Totodată, este necesară şi elaborarea unui regulament referitor la cerinţele mini­me privind organizarea şi funcţionarea ser­viciilor externe de protecţie şi prevenire, în corespundere cu Legea securităţii şi sănătă­ţii în muncă, precum şi la sistemul de abili­tare, evidenţă şi supraveghere a activităţilor desfăşurate de acestea.

Modificării şi completării în conformitate cu cerinţele comunitare ar trebui să fie supus şi Regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor de muncă. Acesta ar urma să prevadă modalităţi echitabile de efectuare a plăţilor legate de accidentarea salariaţilor, a mai subliniat preşedintele CNSM.

 

Zece la sută

din salariaţii moldoveni ar munci în condiţii

neconforme

 

Conform statisticilor oficiale, în prezent, 10 la sută din salariaţii moldoveni muncesc în condiţii ce nu corespund cerinţelor de se­curitate şi sănătate în muncă.

Cei mai frecvenţi factori de risc profesio­nal ţin de: lucrul sub acţiunea substanţelor chimice nocive, efortul fizic, gazele, pulberea şi alte impurităţi cu un grad de concentrare ce depăşeşte limitele admisibile. Din aceeaşi listă fac parte: temperaturile cu devieri de la valorile acceptabile, umiditatea sporită a aerului, zgomotul de nivel sporit, radiaţiile electromagnetice, vibraţiile, infra- şi ultra­sunetul, iluminatul cu devieri de la cerinţele normative.

Anual, inspectorii de muncă cercetează mai mult de 130 de accidente produse în timpul serviciului. Indicele de frecvenţă a accidentelor de muncă pentru ultimii ani a fost de 0,7-1,03 salariaţi din o mie, iar dura­ta medie a incapacităţii temporare de muncă ce revine unui accident – de 24-35 de zile.

 

Standarde ocupaţionale

 

Membrii Comisiei naţionale pentru con­sultări şi negocieri colective au fost infor­maţi şi despre mersul elaborării standarde­lor ocupaţionale şi activitatea comitetelor sectoriale constituite în acest scop. Astfel, până acum, în ţara noastră au fost elaborate şi aprobate 30 de standarde ocupaţionale, inclusiv 15 – în 2015.

În cadrul discuţiilor s-a constatat că, deşi comitetele sectoriale pot fi înregistrate ca persoană juridică şi participa, de sine stătă­tor, la procedura de achiziţii publice pentru elaborarea standardelor profesionale, nici o structură de acest fel nu dispune încă de un astfel de statut. În consecinţă, procesul decurge anevoios, iar cei care au de pierdut sunt, în primul rând, salariaţii.

În aceste condiţii, Octavian Calmîc, mi­nistrul Economiei, în calitatea sa de preşe­dinte al Comisiei tripartite, a dispus crearea unui grup de lucru pentru identificarea so­luţiilor privind atribuirea statutului de per­soane juridice comitetelor sectoriale pentru elaborarea standardelor ocupaţionale.

În cadrul aceleiaşi şedinţe a fost exami­nat şi un subiect privind mersul respectării convenţiilor colective de nivel naţional şi au fost constatate mai multe abateri legate de relaţiile de muncă, contracarate prin acţiu­nile inspectorilor muncii.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand