5 martie 2024
Chisinau
Без рубрики

Tinerii sindicalişti au discutat despre prezentul și viitorul lor în țară

Loading
Без рубрики Tinerii sindicalişti au discutat despre prezentul și viitorul lor în țară
Tinerii sindicalişti au discutat despre prezentul și viitorul lor în țară

tinerii-sindicalisti

 

Sărăcia, lipsa unui loc de muncă, dar şi oportunităţile economice scăzute, starea sănătăţii şi deprinderile nocive sunt doar câteva dintre probleme care macină astăzi tinerii din țara noastră. Potrivit datelor statistice, circa 29% dintre aceştia nu urmează nici o formă de instruire sau pregătire pro­fesională şi nu sunt încadraţi în câmpul muncii, R. Moldova având la acest capitol cei mai nefavorabili indicatori printre ţările din regiune.

 

Peste 31 la sută dintre cei ocupaţi au lo­curi de muncă informale, iar în rândul tine­rilor salariaţi, 10% lucrează fără contracte individuale de muncă. Alţi 16 la sută din po­tenţialul tânăr al ţării este plecat la muncă sau în căutarea unui loc de muncă.

Acestea, dar şi alte probleme au fost puse în discuţie şi s-au căutat soluţii în ca­drul unui forum al Comisiei de Tineret din cadrul Confederaţiei Naţionale a Sindicate­lor din Moldova (CNSM), care a avut loc la Chişinău şi unde au participat peste 60 de tineri sindicaliști de la centrele sindicale național–ramurale.

Participanții la eveniment și-au propus să cunoască despre cum e să fii tânăr, cu ce probleme se confruntă tinerii și cum îi poate ajuta sindicatele. Pe lângă sindicaliști, fo­rumul a întrunit partenerii sociali, care au contribuit prin idei și soluții autentice.

 

Situaţie tot mai complicată

 

Potrivit lui Petru Chiriac, vicepreşedinte al CNSM, din numărul total al membrilor de sindicat, tinerii reprezintă peste o sută de mii sau 26,6 la sută din numărul membri­lor de sindicat, iar problemele acestora sunt mereu pe agenda activităţilor instituţiei.

,,Situaţia tinerilor este tot mai complica­tă, însă problemele acestora sunt 

nelipsite pe agenda organelor sindicale, atât la nivel naţional, cât şi la nivel ramural şi teritorial. Salariile mici conduc la migraţia tinerilor, aceștia nu sunt motivaţi să-şi caute un loc de muncă acasă. În şirul acestor probleme se înscrie şi participarea foarte redusă a agenţilor economici în procesul de pregăti­re profesională a forţei de munca, pregăti­rea cadrelor fără a se ţine cont de cerinţele pieţei muncii, lipsa unui sistem adecvat de monitorizare, programare a pieţei forţei de munca etc. Este obligaţia statului să pro­moveze politici prin care s-ar găsi modali­tăţi şi căi de rezolvare a problemelor tineri­lor. Nu pot să nu menţionez că o problemă principală pe care sindicatele o înaintează factorilor de decizie este construirea spa­ţiului locativ pentru tineri, acordarea cre­ditelor preferenţiale în acest scop, fapt ce i-ar motiva să rămână în ţară”, a menționat Petru Chiriac.

 

Sănătatea precară

 

Alarmantă este situaţia în rândul tinerilor şi la capitolul sănătate. Potrivit Tatianei Za­tâc, şefa Direcţiei asistenţă medicală prima­ră, urgenţă şi comunitară de la Ministerul Sănătăţii, modul de viață sedentar și obice­iurile proaste, tot mai des întâlnite în rân­dul tinerilor, au efecte negative pe termen mediu și lung asupra situației demografice din țară, în special, în mediul rural.

,,Consumul de alcool, alimentaţia nesă­nătoasă, toate astea influenţează negativ asupra sănătăţii. Ne dorim o generaţie sănă­toasă. Luptăm mult pentru ca să avem copii sănătoşi, dar ne dorim să avem şi bătrâni sănătoşi, pentru că noi, generaţia tânără, suntem bătrânii de mâine. Avem nevoie de o îmbătrânire activă şi tendinţele care sunt acum ne arată că populaţia îmbătrâneşte”, a spus Tatiana Zatâc.

 

Nivelul educaţiei

în creştere,

dar fără rezultate

îmbucurătoare

 

Restanţe avem şi la capitolul nivelul edu­caţiei în rândul tinerilor. Deşi în ultime­le decenii în țară sunt vizibile succesele în creşterea nivelului de educaţie a populaţiei, totuşi, tabloul succeselor educative şi al ca­lităţii resurselor umane tinere comparativ cu alte ţări este cam scăzut pentru R. Mol­dova (41,3 în comparaţie cu peste 70% în Ucraina, Polonia, Germania, Suedia şi peste 60 la sută în Bulgaria, Franţa, Cehia, Leto­nia), ceea ce confirmă gradul înalt de vulne­rabilitate şi excluziune socială a tinerilor.

,,Ştim cu toţii că tinerii se confruntă cu multe probleme la încadrarea social–eco­nomică şi profesională pe piaţa muncii. Una dintre acestea este şi lipsa unei experienţe de muncă, necorespunderea abilităţilor care sunt aşteptate de către angajator. Este im­portant pentru noi ca să-i ajutăm să depă­şească aceste probleme şi acele situaţii care îi împiedică să-şi găsească un loc de muncă reuşit”, a spus Valentina Lungu, director ad­junct al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

 

Problemele tinerilor, în vizorul sindicatelor

 

Forumul nu s-a rezumat doar la forma­tul tradițional de dezbateri și a continuat în cadrul a trei ateliere de lucru, care au vizat aspecte precum tinerii pe piața mun­cii, protecția lor social-economică și moti­varea tinerilor pentru participarea activă la soluționarea problemelor proprii și ale societății.

De asemenea, lucrările forului au con­tinuat în cadrul unui program inovativ de dezvoltare personală a tinerilor. Printre for­matorii de prestigiu, s-au prezentat Dorina Arsene, directoarea Centrului de dezvoltare personală „Puterea succesului”, și Ștefan Popov, directorul Centrului de dezvoltare personală „Ascending”, care au instruit tine­rii despre importanța comunicării, impactul imaginii personale în dezvoltarea carierei, despre inteligența emoțională, precum și despre managementul stresului.

,,Tinerii au evidențiat problemele și dificultățile cu care se confruntă atât la lo­cul de muncă, cât și în societate, au venit cu sugestii, idei și au trasat soluții pentru aces­tea. Drept urmare, participanții la forum au pregătit propuneri care vor fi înaintate gru­pului de lucru pentru elaborarea Convenției Colective privind protecția social-economi­că a tinerilor la nivel național și a Foii de parcurs a Strategiei CNSM pentru tineret”, a spus pentru „Vocea poporului” Tatiana Ma­rian, președinta Comitetului de Tineret (YC) PERC și a Comisiei de Tineret CNSM, orga­nizatorul principal al evenimentului.

Președinta Comisiei de Tineret i-a în­demnat pe toți participanții să contribuie la consolidarea sectorului de tineret în pre­zent și viitor, care ar trebui să fie o prioritate națională.

„Forumul tinerilor sindicaliști și-a atins obiectivul principal de consolidare a factori­lor de decizie și a tinerilor și a găsit soluțiile necesare la problemele și provocările cu care se confruntă acest sector vulnerabil”, a mai spus Marian.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand