8 decembrie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului: Dificultăţi la perfectarea paşaportului

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului: Dificultăţi la perfectarea paşaportului
Sfatul avocatului: Dificultăţi la perfectarea paşaportului
pasaport-biometric

Foto: moldova.org

 

Sunt cetăţean al Republicii Moldova, nu m-a „cruţat” soarta şi de un dosar penal. De mai bine de trei ani de zile, mi-a fost atribuită calitatea de învinuit, mi s-a aplicat mă­sura preventivă – declaraţia de nepărăsire a localităţii pentru treizeci de zile, după care s-a făcut linişte.

Recent, m-am adresat la ÎS „Registru” pentru perfecta­rea paşaportului biometric, dar am primit refuz, care a fost motivat prin prisma prevederilor art. 8 lit. c) din Le­gea cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova – se refuză eliberarea paşaportului sau nu se prelungeşte valabilitatea lui dacă sunt tras la răspundere penală.

Este acest refuz legal şi cum trebuie să procedez, deoa­rece nu ştiu cât timp organul de urmărire penală va mai cerceta dosarul penal?

 

Mihai Grigoraş, mun. Chişinău

 

Refuzul ÎS „Registru” este neîn­temeiat şi urmează ca în termen de 30 de zile din momentul aducerii la cunoştinţă să îl contestaţi în in­stanţa de judecată în procedură de contencios administrativ.

La examinarea cererii dvs. de eliberare a paşaportului biome­tric, potrivit procedurii legale, se solicită informaţia de la Ministerul Afacerilor Interne despre existenţa cauzelor penale pornite în privinţa persoanei vizate, după care vi se comunică precum că vi se poate elibera actul solicitat doar după prezentarea hotărârii de finalizare a dosarului penal sau de executa­re a pedepsei stabilite, în cazul în care aţi fost sancţionat.

Dacă dosarul penal este în curs de examinare, dar, după cum aţi comunicat, măsura preventivă nu este aplicată sau a expirat terme­nul pentru care a fost dispusă, con­sider că nu puteţi fi limitat în drep­turi şi libertăţi, şi anume libertatea de circulaţie.

La capitolul dat, prevederile le­gii cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova au fost su­puse controlului constituţionalită­ţii şi, prin hotărârea Curţii Consti­tuţionale nr. 15 din 30 septembrie 2008, s-au explicat modul în care urmează a fi aplicate prevederile acestei norme de drept.

Astfel, sintagma „este tras la răspundere penală” din art. 8 lit. c) al Legii nr. 269-XIII se referă, în primul rând, la una dintre părţile procesului penal – bănuitul, învi­nuitul, inculpatul. În conformitate cu art. 63 alin. (2) din Codul de procedură penală, organul de ur­mărire penală nu este în drept să menţină în calitate de bănuit per­soana în privinţa căreia a fost dată o ordonanţă de recunoaştere în această calitate – mai mult de trei luni, iar cu acordul procurorului general şi al adjuncţilor săi – mai mult de șase luni.

În funcţie de gravitatea infrac­ţiunii săvârşite, faţă de bănuit se aplică 

una din măsurile preventive prevăzute de art. 175 din Codul de procedură penală, care sunt orien­tate spre a asigura buna desfăşura­re a procesului penal sau a împiedi­ca bănuitul, învinuitul, inculpatul să se ascundă de urmărirea penală sau de judecată, spre aceea ca ei să nu împiedice stabilirea adevărului ori spre asigurarea de către instan­ţă a executării sentinţei.

Astfel, sintagma „este tras la răspundere penală” din lege re­strânge dreptul la libera circulaţie al acestor părţi în procesul penal, în scopul prevenirii infracţiunilor şi protejării drepturilor, libertă­ţilor şi demnităţii altor persoane, aşa cum stipulează art. 54 din Con­stituţie, şi nu contravine dispoziţi­ilor art. 21 din Constituţie privind prezumţia nevinovăţiei.

În baza enunţurilor expuse în hotărârea menţionată, Curtea Constituţională a conchis că re­strângerile în exercitarea dreptu­lui fundamental la libera circulaţie sunt condiţionate de circumstanţe concrete impuse de prevederile al­tor legi şi de actele organelor abili­tate cu astfel de competenţe.

Deci, urmează a se distinge în­tre situaţia descrisă mai sus şi si­tuaţiile când în privinţa persoanei care este trasă la răspundere pena­lă nu a fost aplicată nici una dintre măsurile preventive prevăzute de art. 175 Cod de procedură penală sau măsura aplicată a expirat de drept.

În speţă, se remarcă faptul că definirea directă a noţiunii „tras la răspundere penală” nu se regă­seşte în legislaţia naţională, însă există noţiunea de „răspundere penală”, redată în textul art. 50 din Codul penal şi care prevede că răspunderea penală se consideră condamnarea publică, în nume­le legii, a faptelor infracţionale şi a persoanelor care le-au săvârşit, condamnare ce poate fi precedată de măsurile de constrângere pre­văzute de lege.

În contextul normei de drept expuse, prin răspunderea penală se înţelege obligaţiunea unei per­soane de a suporta o sancţiune penală din cauza că a săvârşit o infracţiune. Răspunderea penală nu este un element al infracţi­unii, ci este efectul, consecinţa acesteia. Şi numai din momentul săvârşirii de către o persoană a unei infracţiuni concrete, statului îi aparţine dreptul şi obligaţia de a-i aplica acestei persoane măsuri de condamnare şi constrângere.

În consecinţă, sub aspectul analizat, se deduce că sintagma „tras la răspundere penală” se referă la una dintre părţile proce­sului penal: bănuitul, învinuitul, inculpatul, în privinţa căruia a fost aplicată una dintre măsurile preventive prevăzute de art. 175 din Codul de procedură pena­lă, în baza unui act al organelor abilitate cu astfel de competenţe, dar nu asupra părţilor procesului penal în general, fără excepţii.

Astfel, în condiţiile acestui text, trebuie să se ţină cont că doar informaţia care confirmă intentarea urmăririi penale, în lipsa unor restricţii legale, nu serveşte drept temei în refuzarea eliberării solicitantului a paşa­portului Republicii Moldova şi a documentului de călătorie sau prelungirea termenului de vala­bilitate al acestuia.

În caz contrar, refuzul elibe­rării solicitantului paşaportului, în lipsa unor restricţii din par­tea organelor competente sau dacă acelea aplicate au expirat de drept, va fi apreciat ca o atingere adusă libertăţii acestuia de a-şi părăsi ţara, independent de libe­ra circulaţie acordată persoanei pe perioada examinării cauzei penale.

Din perspectiva motivelor in­vocate, rezultă că restrângerile în exercitarea dreptului fundamen­tal la libera circulaţie trebuie să fie condiţionate de circumstanţe concrete impuse de prevederile altor legi şi de actele organelor abilitate cu astfel de competenţe, iar în aşa condiţii, refuzul în per­fectarea şi eliberarea paşaportu­lui poate fi întemeiat numai în cazul când în privinţa persoanei este deschis dosar penal şi e apli­cată una dintre măsurile preven­tive prevăzute de Codul de proce­dură penală şi de actele organelor abilitate, care la momentul solici­tării nu sunt expirate de drept.

Totodată, se remarcă faptul că, potrivit jurisprudenţei dreptului intern, care este în concordanţă cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, exercita­rea dreptului la libera circulaţie nu poate face obiectul altor re­strângeri decât acelea care, con­form normelor legale, constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru securita­tea naţională, siguranţa publică, menţinerea ordinii publice, pre­venirea faptelor penale, protec­ţia sănătăţii sau a moralei, ori pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor acestora.

În concluzie, reiterez că sin­tagma „tras la răspundere pe­nală” din conţinutul art. 8 lit. c) din Legea cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova se referă la una din părţile proce­sului penal: bănuitul, învinuitul, inculpatul, în privinţa căruia a fost aplicată una dintre măsurile preventive prevăzute de art. 175 din Codul de procedură penală, în baza unui act al organelor abi­litate cu astfel de competenţe. Or, în lipsa unor restricţii legale, re­fuzul în eliberarea paşaportului va putea fi tratat ca un act vădit de nerespectare a drepturilor ce ţin de libertatea de circulaţie, ga­rantate de art. 2 al Protocolului 4 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale.

 

Liubomir DUDULICA,

avocatmd@gmail.com

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
1
Comentează
  • Dumitru
    18.05.2018

    Buna ziua , am și eu o întrebare, am fost judecat și mi-a dat o pedeapsa de 3 ani cu suspendare am stat 2 ani și m-am eliberat înainte de termen pe motiv că am fost exemplar , și vreau să-mi fac pașaportul biometric care sunt procedurile? Vă mulțumesc!

Citește și
slot thailand