7 decembrie 2023
Chisinau
Social

Normele de securitate şi sănătate în construcţii, promovate de Federația „Sindicons”

Loading
Social Normele de securitate şi sănătate în construcţii, promovate de Federația „Sindicons”
Normele de securitate şi sănătate în construcţii, promovate de Federația „Sindicons”

sindicons

 

O campanie de promovare a prevederilor Convenţiei nr. 167 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii pentru securitatea şi să­nătatea în construcţii va fi des­făşurată, în a doua jumătate a acestui an, de către Federaţia „Sindicons”.

 

La iniţiativa acestei structuri, anteri­or, Comitetul Confederal al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova a aprobat o hotărâre privind înaintarea de către membrii Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective a unei solicitări către Guvern privind iniţierea procedurii de ratificare a documentului respectiv.

Anunţul privind desfăşurarea acestei campanii a fost făcut de Victor Talmaci, preşedintele Federaţiei „Sindicons”, în ca­drul unei recente şedinţe, desfăşurate la Institutul Muncii din Chişinău.

În cadrul aceleiaşi şedinţe, Tudor Rusu, specialist în domeniul securității şi sănătății în muncă la „Sindicons”, a con­statat că deşi în ţara noastră au fost elabo­rate şi adoptate mai multe acte legislative şi normative în această materie, ele nu asi­gură o protecţie suficientă a lucrătorilor din construcţii. De aceea, în prezent, exis­tă o necesitate stringentă în ceea ce priveş­te ratificarea Convenţiei nr.167, care a fost adoptată de OIM în 1998.

 

Factori de risc

 

Rata înaltă de accidente ce au loc în rândul constructorilor moldoveni este de­terminată de prezenţa unui şir de factori de risc caracteristici acestui domeniu de activitate. Ei ţin de condiţiile nefavorabile de muncă, numărul mare de lucrători an­gajaţi fără forme legale, varietatea şi du­rata relativ scurtă de viaţă a şantierelor de construcţie, rotaţia mare a muncitorilor, numărul mare al angajaţilor pe termen determinat, precum şi cel al meseriilor şi ocupaţiilor.

Şi indicii din ultimii ani privind acci­dentele de muncă produse în cadrul între­prinderilor de construcţie vorbesc despre necesitatea de a fi stabilite norme mai stricte, conforme celor europene şi inter­naţionale. Astfel, în 2011 au avut loc şase accidente de muncă soldate cu urmări gra­ve pentru membrii de sindicat, în 2012 – cinci, iar în 2013 – cinci incidente de acest fel, precum şi alte patru soldate cu decesul unor lucrători.

După ce au fost luate măsuri stricte în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în 2014, în unităţile din sectorul construc­ţiilor în care activează membri de sindicat nu a fost 

înregistrat nici un accident de muncă. În 2015, însă, au fost înregistrate două accidente, soldate cu decesul lucră­torilor, dar acestea au fost calificate ca fi­ind în afara muncii.

 

Prevederile convenţiei

 

În aceste condiţii, implementarea pre­vederilor documentului în cauză va con­tribui, în mod sigur, la soluţionarea unui şir de probleme cu care se confruntă în prezent lucrătorii din construcţii, a opinat Tudor Rusu. Acest lucru va determina o abordare mai pragmatică în ceea ce pri­veşte condiţiile de muncă în cadrul între­prinderilor prin creşterea responsabilităţii angajatorilor şi a gradului de conştienti­zare a necesităţii privind gestionarea efi­cientă a riscurilor, a aspectelor legate de securitatea şi sănătatea în muncă.

Or, convenţia în cauză detaliază preve­deri specifice pentru diverse genuri de lu­crări executate în sectorul construcţiilor şi precizează responsabilităţile persoanelor implicate în prevenirea riscurilor de acci­dentare şi îmbolnăvire la locul de muncă.

„Sindicons” a întreprins până acum mai multe acţiuni orientate spre ratificarea acestei convenţii. Principala dintre aces­tea a fost constituirea Consiliului pentru securitate şi sănătate în muncă, în baza unei decizii a Comisiei pentru consultări şi negocieri colective din ramura construc­ţiei. Concomitent, a fost aprobat şi un regulament privind funcţionarea acestui consiliu.

Funcţiile de bază ale structurii în cauză se axează pe acordarea de asistenţă către membrii Comisiei pentru consultări şi ne­gocieri colective din ramura construcţiilor şi pe stabilirea politicii din domeniul se­curităţii şi sănătăţii în muncă. În acelaşi timp, menirea consiliului sus-menţionat este de a acorda asistenţă privind respec­tarea actelor normative şi legislative co­mitetelor pentru securitate şi sănătate în muncă de la întreprinderi şi de a contribui la funcţionarea eficientă a acestor comite­te.

 

Standarde europene

 

În context, Ilie Bira, expert în securi­tatea şi sănătatea în muncă al Federaţiei Generale a Sindicatelor „Familia” din Ro­mânia, a constatat că în cadrul Uniunii Europene lucrătorii sunt protejaţi faţă de riscurile de accidentare şi de îmbolnăvirile profesionale. Pentru aceasta, angajatorii trebuie să creeze la unităţi un cadru legal şi locuri de muncă sigure, în aşa fel încât să fie redusă spre zero acţiunea factorilor ce duc la producerea de accidente.

Pentru aceasta, trebuie să fie implemen­tate normele de securitate şi sănătate în muncă conforme standardelor europene. La rândul lor, este dreptul, dar şi obligaţia muncitorilor să însuşească aceste norme, dar şi să le respecte.

La modul practic, însă, de multe ori, an­gajaţii şi, în special, cei mai tineri dintre aceştia, nu prea conştientizează riscurile la care se expun. În momentul în care ajung la locul de muncă, ei consideră că nu li se poate întâmpla nimic. Un alt grup similar îl reprezintă lucrătorii care sunt în prag de pensie şi care contează prea mult pe expe­rienţa acumulată, a relevat Ilie Bira.

 

Conjugarea eforturilor

 

Una din primele campanii iniţiate în ţara noastră în scopul combaterii muncii „la negru” şi al sporirii nivelului de respec­tare a cerinţelor de securitate şi sănătate la locul de muncă a fost desfăşurată în ra­mura construcţiilor la iniţiativa Federaţi­ei „Sindicons”, a precizat Victor Ţurcanu, şef de direcţie în cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii. În urma acesteia au fost obţinute rezultate palpabile în ceea ce pri­veşte micşorarea numărului de accidente de muncă în ramura construcţiilor.

Victor Ţurcanu a adăugat că, în activita­tea lor, inspectorii de stat ai muncii au tra­sat scopuri concrete ce vizează controlul în ramura construcţiilor. Acestea au fost dic­tate de faptul că cele mai multe accidente grave şi soldate cu decesul lucrătorilor se produc în ramura respectivă.

Pe de altă parte, la iniţiativa sindicate­lor de ramură, autorităţile statului au ela­borat un set de cerinţe minime de securi­tate şi sănătate în muncă, armonizate cu legislaţia internaţională. Ele se referă, în special, la şantierele de construcţie tem­porare şi mobile şi în prezent sunt imple­mentate pe larg.

 

 

De multe ori,

la locul de muncă

nu sunt respectate

drepturile angajaţilor

 

Victor Ţurcanu a mai menţionat că, în acest an, în corespundere cu planurile de activitate, reprezentanţii instituţiei pe care o reprezintă au preconizate un şir de acţiuni comune cu specialiştii de la Fede­raţia „Sindicons”. Acţiunile în cauză ţin de organizarea unor instruiri, desfăşurarea verificărilor la locul de muncă, precum şi sesizările trimestriale despre starea de lu­cruri ce ţin de securitatea şi sănătatea în muncă din ţara noastră.

În aceeaşi ordine de idei, părţile se in­formează reciproc despre cazurile în care membrii de sindicat suferă în urma acci­dentelor de muncă şi desfăşoară împreună cercetarea acestor cazuri.

Situaţia actuală ce ţine de condiţiile de lucru şi riscurile profesionale denotă fap­tul că, la locul de muncă, în majoritatea cazurilor, nu sunt respectate drepturile angajaţilor. Cât priveşte munca nedeclara­tă şi salariul „în plic”, în ramura construc­ţiilor, problema este una dintre cele mai acute din economia naţională, a concluzi­onat Victor Ţurcanu.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand