7 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Salariul minim pe ţară ar putea fi majorat în acest an

Loading
Без рубрики Salariul minim pe ţară ar putea fi majorat în acest an
salariu

Foto: agora.md

 

Un şir de propuneri adi­ţionale la proiectele princi­palelor documente bugetare pentru 2016, aprobate re­cent de Guvern, vor fi înaintate de reprezentanţii sindicatelor în cadrul dez­baterilor pe marginea aces­tor acte legislative, care vor fi organizate în Parlament. Decizii în această privinţă au fost luate, marţi, în ca­drul şedinţei Comitetului Confederal al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova.  

 

Problema principală in­vocată de reprezentanţii Guvernului în cadrul dis­cuţiilor cu sindicaliştii ţine de insuficienţa mijloacelor bugetare acumulate în pre­zent, dar care urmează să fie depăşită în următoarele luni, a remarcat Oleg Bud­za, preşedintele CNSM. Cu toate acestea, reprezentan­ţii sindicatelor insistă ca salariile pedagogilor, ale personalului auxiliar şi ne­didactic din instituţiile de învăţământ, dar şi ale bibli­otecarilor, să fie majorate în acest an.

Astfel, s-a convenit ca, în septembrie, în funcţie de evoluţia indicatorilor pri­vind colectarea impozitelor şi a taxelor, în acest scop să fie operate modificări la Legea bugetului de stat. În caz contrar, numărul anga­jaţilor din sistemul bugetar care sunt prost plătiţi şi se concediază va continua să crească.

Cu referire la aceasta, Dumitru Ivanov, preşedin­tele Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei, a men­ţionat că, dacă prin şcoli personalul tehnic se mai re­ţine prin posturi, atunci prin grădiniţe degrabă nu va mai avea cine să îndeplinească funcţiile acestuia.

Deşi până acum nu a fost luată în consideraţie propunerea privind creşterea salariului minim pe ţară, sindicatele speră totuşi să obţină majorarea acestui cuantum până la finele anului curent.

„Am discutat mult pe marginea acestei chestiuni, iar acum, solici­tarea noastră este ca cel puţin spre finele anului să fie operată modifi­carea în cauză. Costul lunar al aces­tei majorări este de 

65 mln. de lei şi cred că mijloacele financiare nece­sare în acest scop ar putea fi găsite”, a precizat Sergiu Sainciuc, vicepre­şedinte al CNSM.

Însă în cazul în care acest lucru nu se va întâmpla, în anul viitor, după indexare, pensia minimă lu­nară pentru limita de vârstă, care este acum de 949 de lei, va fi mai mare ca salariul minim pe ţară. Şi atunci va fi deja mai convenabil pentru unele categorii de persoane să stea acasă şi să primească pen­sie decât să lucreze pentru un sala­riu mai mic decât nivelul minim al acestor plăţi, a opinat Sergiu Sain­ciuc.

În aceste condiţii, propunerile sindicatelor legate de acest aspect, dar şi de altele similare, urmează să fie prezentate în Parlament. Ul­terior, pe marginea propunerilor în cauză vor fi organizate întâlniri şi discuţii cu reprezentanţii comisiilor parlamentare. Sindicaliştii vor in­sista în continuare să fie prevăzute mijloace financiare cel puţin pentru câteva luni din acest an, iar în acest fel să poată fi urnit carul din loc în problema respectivă.

În acelaşi timp, membrii Co­mitetului Confederal s-au arătat îngrijoraţi de faptul că transferuri­le de la bugetul de stat către cel al asigurărilor sociale sunt enorme, ceea ce pune în pericol stabilitatea acestui sistem. De asemenea, lide­rii sindicali au evidenţiat faptul că din angajamentele Guvernului faţă de fondurile de asistenţă medicală circa un mlrd. de lei nu are acope­rire bugetară. Or, din cele 12,1 pro­cente prevăzute de lege sub formă de transferuri în contul categoriilor de persoane asigurate de Guvern au fost planificate doar aproximativ 7,5 la sută.

Reprezentanţii sindicatelor au constatat că factorii de răspundere de la Guvern au promis ca, odată cu acumularea de venituri supli­mentare, să fie revăzute mai multe prevederi bugetare legate de pro­tecţia social-economică. Membrii Comitetului Confederal au subli­niat că, deşi bugetul de stat preco­nizat pentru 2016 are un caracter social, în virtutea faptului că 60 la sută din cheltuieli, prestaţiile aloca­te în acest scop sunt, totuşi, mici şi foarte mici.

Discuţiile s-au mai axat pe refor­ma administraţiei publice, a siste­mului de pensii, suplimentarea fon­durilor pentru organizarea odihnei de vară a copiilor şi adolescenţilor, extinderea bazei fiscale etc.

În consecinţă, membrii Comi­tetului Confederal al CNSM au aprobat un şir de amendamente la proiectul bugetului de stat, al asigu­rărilor sociale de stat, precum şi cel al fondurilor de asigurări medicale pentru 2016. Propunerile în cauză urmează a fi înaintate Comisiilor parlamentare pentru protecţie soci­ală, sănătate şi familie şi celei pen­tru economie, buget şi finanţe.

În aceeaşi şedinţă au mai fost exa­minate chestiuni privind organiza­rea şi desfăşurarea Adunării activu­lui sindical al CNSM cu prilejul Zilei Sindicalistului, crearea Centrului de Dezvoltare a Parteneriatului Strate-gic în domeniul VET – educaţiei şi formării profesionale, precum și o reclamaţie a CNSM către Organiza­ţia Internaţională a Muncii etc.

 

Informaţii mai detaliate despre aceste şi alte subiecte discutate la şedinţa Comitetului Confederal puteţi citi în următoarele numere ale ziarului „Vocea poporului”.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand