21 februarie 2024
Chisinau
Social

O nouă lege cu privire la biblioteci

Loading
Social O nouă lege cu privire la biblioteci
O nouă lege cu privire la biblioteci

biblioteca-chisnau

 

Ministerul Culturii a elaborat un nou act normativ cu privire la biblioteci. Proiectul noii Legi propune o regle­mentare mai exactă şi detaliată a competenţelor autorităţilor centrale, în speţă, a Ministerului Culturii şi a autorităţilor publice locale în dome­niul indicat. Potrivit autorilor pro­iectului, implementarea noii legi va spori rolul bibliotecii în comunitate, contribuind într-un final la creşterea nivelului de informare, educaţie şi cultură a membrilor comunităţii. 

 

Conform documentului, Ministerul Cul­turii va crea pentru prima dată Registrul de Stat al Bibliotecilor, care va ţine evidenţa bi­bliotecilor publice din Republica Moldova. Un aspect important al acestui proiect este faptul că acesta propune reglementarea prin lege nu doar a Bibliotecii Naţionale a Repu­blicii Moldova, dar şi a Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”, cu identificarea exactă a atribuţiilor de bază ale acestei insti­tuţii culturale.

Prevederi detaliate vin să reglementeze statutul bibliotecilor publice teritoriale şi competenţele acestora. De asemenea, pro­iectul statuează modul de constituire, pre­cum şi modul de încetare a activităţii biblio­tecilor publice.

Proiectul de lege acordă o atenţie spori­tă Consiliului Biblioteconomic Naţional. În comparaţie cu legea în vigoare, acest docu­ment stabileşte componenţa acestui consiliu şi indică exact domeniile sale de competenţă. Astfel, Consiliul Biblioteconomic Naţional va fi constituit din reprezentanţi ai Minis­terului Culturii, Ministerului Educaţiei, re­prezentantul comisiei permanente de profil din Parlament, reprezentantul Cancelariei de Stat, reprezentanţi ai centrelor bibliote­conomice, ai instituţiilor de învăţământ, alţi specialişti din domeniu.

Una dintre funcţiile principale ale Consi­liului Biblioteconomic Naţional va fi adop­tarea Codului deontologic al bibliotecarului. Această funcţie reprezintă 

un element no­vator al proiectului de lege. Decizia de a da în competenţa Consiliului această atribuţie corespunde bunelor practici, potrivit cărora codurile deontologice sunt adoptate de către reprezentanţii profesiei respective. Astfel, s-a considerat că este optim ca această atribuţie să revină Consiliului, care este un organ re­prezentativ, ci nu Ministerului Culturii, spre exemplu, care este un exponent al statului.

O novaţie propusă de proiect vizează centrele de excelenţă, care nu se regăsesc actualmente în legea în vigoare. Conform proiectului de lege, statutul de „centru de excelenţă” va fi acordat centrelor bibliote­conomice, în virtutea gradului de dezvol­tare a infrastructurii şi a serviciilor. Rolul centrelor de excelenţă este de a implementa şi promova servicii de bibliotecă inovative specializate, precum şi de a acorda asisten­ţă la implementarea acestor servicii de către bibliotecile din reţea. În prezent, Ministerul Culturii, în colaborare cu bibliotecile publice şi partenerii internaţionali de dezvoltare, au identificat spaţii destinate centrelor de exce­lenţă, care sunt în proces de constituire sau de consolidare.

Un compartiment aparte este destinat Bibliotecii Naţionale Digitale „Moldavica”, gestionată de Biblioteca Naţională a Repu­blicii Moldova. Biblioteca „Moldavica” a fost concepută ca o bază centrală de full-texte ale documentelor patrimoniale incluse în Regis­trul Programului Naţional „Memoria Mol­dovei”. Aceasta este accesibilă ca un serviciu web de asigurare a accesului integrat la co­piile digitale ale documentelor patrimoniale neincluse în registru, dar făcute disponibile pe serverele bibliotecilor şi ale altor instituţii deţinătoare de fonduri patrimoniale, precum muzeele şi arhivele.

O altă prevedere nouă în raport cu legea în vigoare se referă la obligaţia de a prevedea în bugetul bibliotecii sume destinate pentru achiziţii de documente de bibliotecă în lim­bile minorităţilor din cadrul comunităţii, pe care biblioteca respectivă o deserveşte.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand