21 februarie 2024
Chisinau
Social

Un medic exploatat la sânge și prost plătit nu poate să constituie garanția unei societăți sănătoase

Loading
Social Un medic exploatat la sânge și prost plătit nu poate să constituie garanția unei societăți sănătoase
Un medic exploatat la sânge și prost plătit nu poate să constituie garanția unei societăți sănătoase

medici

 

Lucrătorii medicali continuă să evadeze din sistem. Motive sunt mai multe, dar cel mai esențial este salariul dureros de mic. Chiar dacă în anul 2015 s-a reușit obținerea creșterii salariului mediu lunar al angajatului din sănătate cu 383,7 lei lunar sau cu 109,48 la sută față de anul 2014, este prea puțin pentru a putea duce un trai decent. În general, salariul mediu al unui angajat din sectorul sănătății este cu 180 de lei mai mic decât salariul mediu pe economie.

 

În anul de referință, salariul minim în Republica Moldova a constituit numai 20 la sută din salariul mediu pe economie. Tot­odată, la acest capitol, Uniunea Europeană recomandă țărilor cu venituri salariale mici, printre care și Republica Moldova, să stabi­lească salariul minim, ca o garanție de stat, la nivelul de 60 la sută din salariul mediu pe economie.

Recomandările Uniunii Europene pot fi realizate numai în circumstanțe de ree­xaminări anuale, ținându-se cont de mo­dificările indicilor prețurilor de consum și de evoluția salariului mediu pe economie. „Însă, în Republica Moldova, a devenit o normă încălcarea prevederilor legislației. Astfel, salariul minim a fost reexaminat în 2009 (600 de lei), mai apoi în 2014 (1000 de lei) și apoi va fi reexaminat abia peste cinci ani, dar nu anual”, este menționat în Raportul de activitate pe 2015, lansat recent de către Federația Sindicală „Sănătate” din Moldova. Sindicatele propun stabilirea anu­ală a salariului minim la nivelul minimului garantat sau 50-60 la sută din salariul me­diu lunar în economia națională.

„Drept obiective pentru partenerii sociali de toate nivelurile, în perioada următoare sunt: intensificarea acțiunilor pentru ma­jorarea salariilor angajaților din sectorul sănătăți cel puțin la nivelul salariului mediu pe economie; de asemenea, obținerea plății de muncă a angajaților conform efortului la nivelul costului real al prestării serviciilor; îmbunătățirea managementului resurse­lor financiare disponibile în cadrul unității medicale, fiind utilizate economiile pentru suplimentarea veniturilor salariale”, ne-a spus Aurel Popovici, președintele Federației Sindicale „Sănătatea”.

Forul anual al medicilor a înaintat orga­nelor de conducere ale Republicii Moldova un șir de revendicări. „O parte dintre ele au fost deja realizate, printre care: modifi­carea cadrului legislativ în vederea stabili­rii garanțiilor negociate de către sindicate, prin contractele colective de muncă, doar pentru membrii de sindicat; revenirea organizațională la Centrele de sănătate ra­ionale; instituirea, la nivel de administrație publică locală, a unui organ de conducere a tuturor unităților medicale din teritoriu; elaborarea proiectului Codului sănătății”, a menționat Aurel Popovici.

„Cu regret, schimbarea doar pe parcur­sul a unui an a trei miniştri şi a echipelor s-a reflectat foarte negativ asupra activi­tăţii întregului sistem de sănătate. Ne-am dori să fie stabilitate şi continuitate în mul­te lucruri pe care le-a început cândva un minister. Cred că cea mai mare realizare pe care o au deputaţii din comisia noastră a fost faptul că, 

după mulţi ani de luptă, când nu ne susţineau, când toţi se împotriveau, am introdus sistemul de sănătate şi am făcut modificări la Legea 188 cu privire la finanţele publice, stipulând, pe lângă pen­sii și salarii achitate la timp, că sistemul de sănătate este unul prioritar. Dacă vă adu­ceţi aminte, altădată, la alte întruniri, noi discutăm că sunt restanţe la salarii, întârzi­eri de luni de zile. Acum, există prevederea pe care noi vrem s-o respecte Ministerul Finanţelor: de unde au bani, de unde nu au, dar până pe data de 27 a fiecărei luni, să transfere banii”, a declarat deputata Valentina Stratan, vicepreședintă a Comi­siei parlamentare protecție socială, sănăta­te și familie.

Analizând rapoartele anuale din anul 2015, prezentate de către organizațiile sin­dicale membre ale Federației Sindicale „Să­nătatea”, s-a constatat că, în majoritatea unităților medicale, evaluarea individuală a muncii și tarifarea angajaților se efectuează în cadrul comisiilor permanente de atestare și tarifare. „Totodată, se mai admit cazuri de aplicare a factorului subiectiv la stabili­rea coeficientului de multiplicare, acordare a sporurilor și suplimentelor la salariu. În aceste circumstanțe, este important ca fie­care conducător al unității medicale, lider de sindicat și salariat, să conștientizeze că atunci când plata muncii se efectuează inco­rect, negreșit, se vor declanșa litigii indivi­duale de muncă”, se menționează în raport.

 

Valoarea cotelor pentru remunerarea muncii

 

În anul 2015, cotele pentru remunera­rea muncii angajaților din instituțiile me­dico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală au fost aprobate de Ministerul Sănătății, CNAM și Federația Sindicală „Sănătatea” la nivelul anului 2014 – de 55 la sută pentru asistența medicală urgentă prespitalicească; specializată de ambulatoriu; spitalicească și îngrijirea medicală la domiciliu; și de 60 la sută pentru asistența medicală primară. Sarcina comitetelor sindicale din unitățile medicale, încadrate în asigurările obligatorii de asistență medicală, este de a monitoriza respectarea necondiționată, de către condu­cătorii unităților, a cotelor aprobate pentru plata muncii.

 

Ocuparea statelor de personal

 

În anul 2015, conform informațiilor din colectivele de muncă, statele de personal aprobate au fost ocupate, în medie, la 95% sau cu 3,25 la sută mai mult comparativ cu anul 2014. Cu toate că în anul de referință media ocupării statelor de personal aproba­te s-a îmbunătățit, în unele instituții medi­co-sanitare publice, multe state de personal aprobate rămân vacante, în pofida faptului că legislația Republicii Moldova permite conducătorilor să ofere angajaților muncă prin cumul pe lângă cea de bază și cumulare a funcțiilor în cazurile salariatului temporar absent.

„Frecvent, angajatorii practică munca neplătită în cazurile vizate. Evident, vina o poartă salariații, care acceptă să munceas­că pentru colegii absenți, fără a cere de la conducători, mai întâi, să încheie un con­tract individual de muncă sau să le acorde spor la salariul de bază pentru cumularea de funcții”, este menționat în raport. Sarci­na comitetelor sindicale este de a atenționa salariații să-și cunoască drepturile la locul de muncă și să-i apere.

 

Prea puțini medici de familie

 

Numărul medicilor de familie în Republi­ca Moldova se află astăzi la un nivel critic, fapt confirmat și de statisticile oficiale. Ast­fel, potrivit rezultatelor unui studiu realizat de Centrul Național de Management în Să­nătate, în Moldova activează în prezent mult mai puțini medici de familie decât prevede cadrul normativ acceptat de Uniunea Euro­peană – 6,6 la 10 mii de oameni.

Situația este deosebit de gravă mai ales în raioanele de sud: Cantemir, Cimişlia, Leova sau Căuşeni, unde nivelul de asigurare cu medici variază de la 2,6 până la 3,9 pentru 10 mii de locuitori. Asta însemna că un doc­tor din această regiune este nevoit să facă față de unul singur la 2.500 de oameni, în timp ce legislația Republicii Moldova preve­de că această cifră nu trebuie să fie mai mare de 1.500.

Lucrurile se prezintă dintr-o perspectivă și mai proastă din moment ce se constată că medicina de familie în Moldova rămâne încă un domeniu insuficient finanțat. Deși organizațiile internaționale recomandă deja de zece ani ca valoarea alocațiilor să crească esențial, acest lucru, din păcate, nu se în­tâmplă.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand