4 martie 2024
Chisinau
Без рубрики

Sindicatele din cultură trebuie să-și concentreze toate forțele asupra majorării salariilor angajaților

Loading
Без рубрики Sindicatele din cultură trebuie să-și concentreze toate forțele asupra majorării salariilor angajaților
Sindicatele din cultură trebuie să-și concentreze toate forțele asupra majorării salariilor angajaților

sindicate-cultura

 

Federația Sindicatelor Lucrăto­rilor din Cultură (FSLC) a desfășurat, recent, ședința ordinară a Consiliului Republican al FSLC, în cadrul căreia au fost examinate câteva chestiuni.

 

Președintele Federației, Nicolae Garaz, a abordat activitatea comitetului sindical unit al OSP din cadrul Direcției cultură din mun. Chișinău, a consiliilor ramurale Anenii Noi și Cantemir ale FSLC pentru coordonarea activității organizațiilor sin­dicale primare din subordinea acestora.

Deși activează pe baze obștești, liderii centrelor sindicale ramural-teritoriale și ai organizațiilor primare depun eforturi considerabile în activitatea de reprezen­tare și apărare a drepturilor și intereselor membrilor de sindicat, menținând suflul viu al mișcării sindicale din ramură în te­ritoriu.

Claudia Stefciuc, președinta Consiliului ramural Anenii Noi al FSLC, a menționat reușitele centrului sindical ramural-teri­torial la capitolul activitate sindicală, dar și problemele cu care se confruntă lide­rii sindicali. Potrivit acesteia, devine tot mai complicat să se mențină contactul cu membrii de sindicat și să fie transmise informațiile importante, pentru că aceștia sunt întruniți în organizații sindicale pri­mare pe principiul de branșă, cum ar fi salariații din sistemul biblioteci sau cei ai caselor de cultură, dat fiind numărul mic al salariaților din cultură în fiecare loca­litate.

De asemenea, o problemă nesoluționată la nivelul dorit, dar importantă pen­tru motivarea membrilor de sindicat, este 

nivelul și condițiile de salarizare a angajaților din ramura culturii, asupra cărora organele sindicale de toate nive­lurile trebuie să-și concentreze forțele și atenția cuvenită.

La aceasta s-a referit Elena Butucel, președinta comitetului sindical unit al OSP din cadrul Direcției cultură din Chișinău, care a menționat că astăzi, de exemplu, un bibliotecar are, în medie, un salariu lunar de 1200-1300 de lei, cu toa­te sporurile și adaosurile la salariul tarifar de funcție. Însă serviciile pe care le acordă astăzi o bibliotecă pentru comunitate, în special, cele care participă la Programul „Novateca”, sunt diverse. Astfel, biblio­tecarii sunt puși în situația de a face față la o încărcătură de muncă ce nu este nici pe departe în concordanță cu salariul sta­bilit prin legislația muncii. De aceea, este necesar de obținut modificarea legislației cu privire la salarizarea angajaților din sectorul bugetar și mărirea gradului de salarizare pentru toți lucrătorii din cultu­ră, altfel am putea pierde specialiștii din ramură, respectiv, membrii de sindicat.

Aurelia Nechit, președintele CR Cante­mir al FSLC, de asemenea, a menționat activitatea Centrului sindical în vederea coordonării activității organizațiilor sin­dicale primare. În special, a fost subliniat rezultatul obținut în urma negocierii și încheierii Contractului colectiv de muncă pentru anii 2014-2016, între CR Cante­mir al SLC și Serviciul cultură și turism Cantemir.

Alți vorbitori au menționat, în speci­al, coordonarea respectării prevederilor Convenției colective (nivel de ramură) pe anii 2014-2016 cu administrația publică locală, conform căreia salariații mem­brii de sindicat beneficiază de concedii de odihnă suplimentare plătite pentru munca ce implică eforturi psihoemoţio­nale sporite; sporuri de compensare pen­tru munca prestată în condiții de muncă nefavorabile etc.

Ei s-au referit și la problemele cu care se confruntă în conlucrarea cu administrația publică locală în ceea ce privește respectarea întocmai a preve­derilor Convenției colective la nivel de ramură, acordarea de facilități membri­lor de sindicat. De asemenea, în unele cazuri, administrația publică locală acu­mulează datorii la decontarea cotizațiilor de membru de sindicat în conturile or­ganelor sindicale, nerespectîndu-se pre­vederile  Convenției colective (art. II, pct. 17) și ale legislației în vigoare la acest capitol.

Membrii Consiliului Republican al FSLC au mai audiat informația cu pri­vire la executarea bugetului  sindical al Federației pe anul 2015 și au adoptat hotărârea de rigoare, fiind aprobat un proiect de buget al centrului sindical na­tional-ramural pe anul 2016.

 

Nadejda ANDRONIC,

șefa Secției organizare, informare și educație sindicală la FSLC

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand