8 decembrie 2023
Chisinau
Dialoguri

Vlad Canţîr: „Un funcţionar public neremunerat este ca o bombă cu ceas”

Loading
Dialoguri Vlad Canţîr: „Un funcţionar public neremunerat este ca o bombă cu ceas”
Vlad Canţîr: „Un funcţionar public neremunerat este ca o bombă cu ceas”

cantir

 

Interviu cu Vlad Canţîr, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice

 

– Cum a fost anul după Congresul V al Federaţiei Sindicatelor Angajaţi­lor din Serviciile Publice?

 

– În documentele care au fost adoptate acum un an de zile de către Congresul V al Federaţiei Sindicatelor Angajaţilor din Ser­viciile Publice au fost trasate strategia şi tac­tica Federaţiei SINDASP pentru următorii cinci ani. În mod firesc, scopul principal al activităţii sindicatului nostru rămâne a fi protejarea drepturilor angajaţilor din ser­viciile publice, domeniu care include, după ultimele date statistice, peste 50 de mii de salariaţi, dintre care mai bine de 30 de mii sunt membri de sindicat. Vă închipuiţi că este vorba de o responsabilitate deosebită, mai ales ţinând cont de contextul social-po­litic, economic, de provocările pe care ni le impune mediul.

Or, anul trecut a fost unul anevoios. S-au desfăşurat alegerile locale, s-a produs schim­barea blocului de preşedinţi de raioane, mai cu seamă a primarilor, care a marcat ulte­rior calitatea mişcării sindicaliste, îndeosebi calitatea dialogului social la nivel de unitate. Întrucât, după cum se ştie, lipsa unui dia­log social duce la multiplicarea și agravarea unor probleme existente. Astfel încât doar negocierile, semnarea unui contract colec­tiv de muncă bine gândit, favorabil pentru angajaţii din serviciile publice ar fi calea de soluţionare a multor probleme. Putem să spunem că pe parcursul anului trecut noi am reuşit să stabilim un dialog social efici­ent cu administraţia publică locală de nive­lul I şi II, ceea ce nu s-a putut realiza la nivel naţional.

 

– În ce măsură se poate simţi protejat din punct de vedere social un funcţi­onar public, în condiţiile în care în ţară domină haosul economic, finan­ciar? Ce rol îi revine în acest context Federaţiei SINDASP?

 

– Austeritatea bugetară, problema sala­rizării funcţionarilor publici a fost al doilea element care a marcat calitatea sindicalis­mului. Din păcate, nu s-a reuşit realizarea prevederilor Legii nr.48 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici, adopta­tă în 2012, a cărei executare a fost tărăgă­nată pe parcursul mai multor ani. Desigur, adoptarea ei a avut anumite efecte, însă, cu părere de rău, acestea au fost insuficiente pentru a îmbunătăţi salarizarea din cauza perturbaţiilor care s-au produs pe plan eco­nomic, social, pe motivul creşterii conside­rabile a preţurilor. În consecinţă, problema remunerării muncii funcţionarilor publici a fost, este şi va rămâne încă mult timp în vi­zorul Federaţiei SINDASP, fapt ce ne obligă să găsim o cale în ceea ce priveşte schim­barea stării de lucruri în acest domeniu. Ne obligă chiar să recurgem la soluţii mai radi­cale. Or, funcţionarii publici şi angajaţii din serviciile publice reprezintă forţa motrice a statului.

Mai apoi, lipsa remunerării cuvenite pro­voacă, încurajează elementul de corupţie. Salariaţii din domeniul public sunt nevoiţi să 

accepte anumite forme de „stimulare”. Ca să fie clar, un funcţionar public neremunerat este ca o bombă pentru calitatea funcţiei pu­blice din ţara noastră. Or, acesta este obligat să-şi întreţină familia, trebuie să respecte o ţinută adecvată. În condiţiile unei retribuții proaste, acesta nu rezistă poverii preţuri­lor, cheltuielilor pe care trebuie să le reali­zeze în acest sens. Nu este de-a mirării că funcţionarul public se lasă tentat de diverse modalităţi de a fi „mulţumit” sau răsplătit pentru prestarea anumitor servicii publice de calitate, în regim de urgenţă. În genere, eu aş aborda problema „asanării” calităţii de funcţionar public doar prin prisma unei re­munerări adecvate.

 

– Ştiu că la Congresul V al Federaţi­ei SINDASP s-a vorbit despre nece­sitatea consolidării organizaţilor sindicale primare, a creşterii rolului liderilor, activiştilor sindicali din perspectiva implicării lor mai accen­tuate în dezvoltarea mişcării sindi­caliste. Ce aţi reuşit să faceţi timp de un an de zile în contextul reperelor enunţate?

 

– O altă problemă importantă abordată în cadrul Congresului V al Federaţiei SINDASP a fost cea a calităţii sindicaliste prin dez­voltarea procesului de formare, pregătire, informare a activiştilor sindicali. De aceea, în activităţile curente pe care le desfășoară Federaţia se pune accent pe formare, pe cul­turalizare. Deoarece calitatea unei mişcări sindicaliste este determinată de calitatea liderilor de orice nivel. În caz că liderul sin­dical este slab, neinformat, este evident că şi membrul de sindicat nu are convingerea, înţelegerea clară privind conştientizarea ne­cesităţii existenţei sindicatului. Or, sindica­tele reprezintă singura forţă capabilă astăzi să vină prin dialog, negocieri, prin alte for­me, fie şi mai dure, să protejeze drepturile angajaţilor din serviciile publice. Nu se va pune capăt tuturor speculaţiilor împotriva sindicatelor dacă nu vom pune accent pe formare, pe informare.

În această ordine de idei, Federaţia SIN­DASP a desfăşurat, după Congresul V, mul­tiple activităţi de formare. Avem un plan de activitate la nivel general, altul concentrat pe situaţii temporale concrete. Derulăm activităţi de formare în cadrul Institutu­lui Muncii, cu susţinerea CNSM, în cadrul proiectelor internaţionale, precum EPSU, cu sindicatele olandeze, care, în fond, sunt axate pe elemente de formare, de perfecţi­onare şi de informare a liderilor sindicali din federaţia noastră. Însă, trebuie să spun că organizăm activităţi de formare nu doar cu liderii sindicali, ci şi cu implicarea unui număr cât mai mare de membri de sindicat, prin antrenarea unor formatori de calitate.

 

– Cum au evoluat numeric, în de­curs de un an, structurile Federaţiei SINDASP?

 

– Federaţia Sindicatelor Angajaţilor din serviciile Publice este constituită din 41 de asociaţii teritoriale. În ultima vreme, mul­te dintre acestea s-au extins în mod consi­derabil. De exemplu, anul trecut, asociaţia sindicală din cadrul Departamentului insti­tuţiilor penitenciare s-a mărit simțitor, de la 150 până la aproape o mie de membri de sindicat. Şi alte asociaţii au devenit mai nu­meroase. În acelaşi timp, mai bine de jumă­tate dintre asociaţiile Federaţiei SINDASP au înregistrat micşorări ale numărului de membri de sindicat. De aceea, recrutarea de noi membri de sindicat rămâne a fi pentru noi un procedeu destul de important, care urmează să fie realizat cu mare abilitate şi ingeniozitate. Deşi, după mine, numărul cât mai mare de membri de sindicat încă nu de­notă nivelul înalt de reprezentativitate. Or, sindicatele nu formează o piramidă financia­ră, nu este o îngrămădire de oameni cu dife­rite preferinţe religioase, ci o instituţie prin intermediul căreia se promovează corectitu­dinea relaţiilor dintre angajaţi şi angajatori. Anume din această perspectivă, pregătirea, informarea activiştilor sindicali sub aspectul modificărilor la nivel de cadru legal, are un rol capital. Liderul sindical trebuie să aibă o pregătire înaltă. De aceea, consider eu, acti­vităţile de recrutare a noilor membri de sin­dicat este o cauză deosebit de fină în sensul realizării ei, prin evidenţierea multiplelor prerogative.

 

– Totuşi, care ar fi, în opinia dvs., principala realizare a Federaţiei SINDASP după Congresul V?

 

– În anul ce a trecut după Congresul V, am reuşit să aducem activitatea Federaţiei într-o albie normală, funcţională. Liderii sindicali se implică masiv în protejarea drepturilor angajaţilor, a membrilor de sindicat. Am reuşit să fim mai transparenţi, mai uniţi în toate acţiunile pe care le desfășurăm. Cred că cea mai mare realizare a noastră după Congresul V ar fi amplificarea procesului de formare, fortificare a elementului de cul­turalizare şi de civilizare, prin care înţeleg capacitatea sindicatelor de a promova valo­rile autentice, în contextul transformărilor social-economice din ţară. Din păcate, con­stat de multe ori, vocea sindicatelor nu este auzită de partenerii sociali. Se dă dovadă de o abordare superficială pe alocuri. De aceea, este nevoie de mai mult dialog social, pen­tru că prin negocieri se obţine totul. Iar noi trebuie să avem pregătirea cuvenită pentru a putea dialoga cu randament, în favoarea membrilor de sindicat.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand