27 februarie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Tipurile de venit din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale

Loading
Cetăţeanul şi legea Tipurile de venit din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale
contributii-asigurari-sociale

Foto: wall-street.ro

 

Nu demult, am suportat o pierdere grea: după o boală ne-cruțătoare, a decedat tata. De la serviciu mi-a fost acordat un „ajutor material de deces” în valoare de 1000  de lei, dar la contabilitate am ridicat o sumă mai mică. Aș vrea să știu din ce sume se rețin impozite și contribuții de asigurări sociale.

 

Elizaveta Ciobanu, Chișinău

 

Prin art. 23 al Legii nr. 489 din 08.07.1999 privind sistemul pu­blic de asigurări sociale se stabilesc sursele neincluse în baza lunară de calcul al contribuţiilor de asigu­rări sociale de stat. Prin derogare de la acest articol, anual, prin Le­gea bugetului asigurărilor sociale de  stat, se stabilesc şi alte tipuri de venit din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii.

Astfel, în anexa nr. 5 al Le­gii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015, nr. 73 din 12.04.2015, nu se calculează con­tribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii (inclusiv contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii de 6% din salariu şi din alte drepturi plătite de angaja­tor angajatului) din următoarele drepturi şi venituri:

• ajutorul material în caz de calamitate naturală şi în alte cir­cumstanţe excepţionale, acordat prin hotărâre de Guvern sau prin decizia autorităţii administraţiei publice locale, prin decizia consi­liului Fondului republican sau a consiliului fondului local de susţi­nere socială a populaţiei;

• ajutorul material, în expresie bănească sau naturală, acordat pe parcursul anului de către angaja­tor angajatului sau fostului anga­jat la locul de muncă de bază în alte cazuri decât cele specificate la pct. 1), a cărui mărime nu depăşeş­te un salariu mediu lunar pe eco­nomie prognozat şi aprobat anual de Guvern;

• cheltuielile pentru transportul şi hrana angajaţilor, suportate şi organizate de angajator în modul stabilit de Guvern;

• sumele compensatorii (chel­tuielile de deplasare în interes de serviciu, compensarea prejudiciu­lui cauzat angajaţilor prin mutilare sau prin altă vătămare a sănătăţii în procesul muncii), cu excepţia compensaţiei pentru concediul ne­folosit în caz de concediere;

• indemnizaţiile plătite conform art. 24 alin. (3) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local;

• sumele de compensare a sala­riului neachitat în termenul stabilit, acordate conform Hotărârii Guvernului nr.535 din 7 mai 2003 „Privind aprobarea modului de calculare şi de plată a sumei de compensare a pierderii unei părţi din salariu în legătură cu încălca­rea termenelor de achitare a aces­tuia”;

• sumele primite de persoanele asigurate pentru asigurările obli­gatorii sau benevole, indiferent din ce cont au fost plătite contribuţiile de asigurări;

• indemnizaţia de eliberare din serviciu în mărimile indicate în art.186 din Codul muncii nr.154-XV din 28 martie 2003, plătită conform legislaţiei, cu excepţia indemnizaţiei unice acordate po­trivit art.42 alin.(3) din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statu­tul funcţionarului public, art.25 alin.(1) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, art.45 din Legea serviciului în organele vamale nr.1150-XIV din 20 iulie 2000, art.26 alin.(3) din Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului şi art.72 alin. (3) din Legea nr.294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură;

• indemnizaţia unică în caz de expirare a mandatului, demisie, revocare sau eliberare din funcţie conform Legii nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul per­soanelor cu funcţii de demnitate publică şi conform Legii cu pri­vire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică nr. 80 din 7 mai 2010;

• sumele pentru plata biletelor în sanatorii, în casele de odihnă şi în instituţiile de întremare pentru copii;

• sumele ce constituie valoarea cadourilor (premiilor în obiecte) primite de angajaţi sau de foştii angajaţi la locul de muncă de bază, precum şi sumele ce constituie va­loarea premiilor în obiecte şi su­mele recompenselor băneşti pri­mite la concursuri şi competiţii;

• bursele elevilor, studenţilor şi ale persoanelor care urmează stu­dii postuniversitare, înscrise pen­tru studiile la zi, stabilite conform legislaţiei.

Noţiunea de „ajutor de deces” este utilizată şi reglementată de legislaţia ce se referă la sistemul public de asi­gurări sociale de stat şi mărimea aces­tuia, anual, se stabileşte prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Actualmente, suma respectivă este de 1100 de lei. Sindicatele au propus ca suma respectivă pentru persoanele asigurate să fie dublată în anul 2016.

Cât privește acordarea de către an­gajator a unui ajutor material salari­aţilor în legătură cu decesul apropia­ţilor, suma respectivă 

nu este supusă contribuţiilor de asigurări sociale doar în mărimea ce nu depăşeşte salariul mediu lunar pe economie prognozat şi aprobat de Guvern (5050 de lei pentru anul 2016). Totodată, ajutorul materi­al respectiv este supus impozitului pe venit al persoanelor fizice.

De asemenea, în baza legilor citate în numărul trecut, nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii din următoarele drepturi şi venituri:

• sumele plătite elevilor din şcoli­le profesionale polivalente, şcolile de meserii, şcolile medii de cultură gene­rală şi colegii pentru lucrările executa­te de ei;

• sumele plătite pentru compensa­rea cheltuielilor de călătorie, de trans­port al bunurilor şi de închiriere a lo­cuinţei în caz de transfer sau de trecere în interes de serviciu în altă localitate;

• retribuirea muncii efectuate în afara orelor de program, virată la bu­getul respectiv sau la fondurile de bi­nefacere;

• indemnizaţia plătită tinerilor spe­cialişti din contul plătitorului de con­tribuţii pentru concediul acordat după absolvirea instituţiei de învăţământ superior, mediu de specialitate sau se­cundar profesional;

• indemnizaţia unică acordată tine­rilor specialişti la angajare, conform Hotărârii Guvernului nr.321 din 20 martie 1998 „Cu privire la majorarea salariilor angajaţilor din sfera bugeta­ră”;

• indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă;

• prestaţiile de asigurări sociale;

• toate tipurile de indemnizaţii, compensaţii, alocaţii şi ajutoare plăti­te beneficiarilor de la bugetul de stat sau de la bugetele unităţilor adminis­trativ-teritoriale prin sistemul public de asigurări sociale;

• toate tipurile de pensii stabilite în conformitate cu legislaţia cu privire la pensii;

• veniturile din gestionarea propri­etăţii (dividende, dobânzi, drepturi la cotele de participare);

• câştigurile la loteriile desfăşurate în modul şi în condiţiile stabilite de Guvern;

• sumele primite de persoanele fi­zice asigurate sub formă de granturi/ajutor cu titlu gratuit, acordate de in­stituţii internaţionale şi naţionale, de organizaţii (fundaţii) internaţionale de binefacere, precum şi de agenţi economici;

• sumele plătite pentru drepturile de autor şi cele obţinute în baza unei convenţii civile, cu excepţia venitu­rilor obţinute conform contractelor pentru executarea de lucrări sau pre­starea de servicii;

• sumele plătite, conform legislaţi­ei, pentru implementarea invenţiilor şi propunerilor de raţionalizare, pre­cum şi pentru dreptul de autor asupra acestor invenţii şi propuneri;

• ajutorul material acordat de or­ganizaţiile sindicale şi patronale con­form regulamentelor lor;

• compensaţiile şi indemnizaţiile unice pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ în primii trei ani de ac­tivitate;

• indemnizaţia unică în cazul redu­cerii capacităţii de muncă sau în cazul decesului lucrătorului în urma unui accident de muncă sau a unei boli pro­fesionale;

• sumele de compensare a pagube­lor suportate de angajaţi în urma unui accident de muncă sau a unei boli pro­fesionale;

• ajutorul financiar, premiile şi in­demnizaţiile obţinute de către spor­tivi, antrenori şi tehnicieni de la CIO, Comitetul Naţional Olimpic şi Sportiv din  Moldova, federaţiile şi asociaţii­le sportive naţionale şi internaţiona­le, bursele sportive şi indemnizaţiile acordate loturilor naţionale în vede­rea pregătirii şi participării la Jocurile Olimpice şi competiţiile internaţiona­le oficiale;

• recompensa acordată membrilor gospodăriilor (familiilor) pentru par­ticiparea la sondajele selective efectu­ate de organele de statistică;

• compensaţiile sau despăgubirile pentru daunele materiale şi pagubele morale, cu excepţia despăgubirii achi­tate sub formă de salariu pentru lipsa forţată de la muncă ș.a.

 

Ana MOLDOVANU,

șefa Departamentului protecție social-economică al CNSM

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand