3 decembrie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Concediul anual suplimentar plătit, garantat și de Constituție

Loading
Cetăţeanul şi legea Concediul anual suplimentar plătit, garantat și de Constituție
Concediul anual suplimentar plătit, garantat și de Constituție
concediu-de-odihna

Foto: pehub.com

 

Mi-a decedat socrul şi angajatorul mi-a dat liber cinci zile pe cont propriu. Am auzit că puteam beneficia de trei zile plătite. Aş vrea să cunosc (totodată să-i arăt anga­jatorului) care concedii sunt plătite suplimentar, prin ce acte legislative sunt reglementate şi cum se calculează plata concediilor respective.

 

Maria Bujor, Străşeni

 

Art. 121 din Codul muncii re­glementează dreptul salariaţilor la concedii de odihnă anuale supli­mentare plătite.

Astfel, salariaţii care lucrează în condiţii vătămătoare, nevăză­torii şi tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă anual suplimentar plă­tit cu durata de cel puţin patru zile calendaristice.

Salariaţilor din unele ramuri ale economiei naţionale (industrie, transporturi, construcţii etc.) li se acordă concedii de odihnă anuale suplimentare plătite pentru vechi­me în muncă în unitate şi pentru munca în schimburi, conform le­gislaţiei în vigoare.

Unuia dintre părinţii care au doi şi mai mulţi copii în vârstă de până la 14 ani (sau un copil invalid) i se acordă un concediu de odihnă anual suplimentar plătit cu durata de patru zile calendaristice.

În afară de aceasta, articolul respectiv mai prevede că în con­venţiile colective, în contractele colective sau în cele individuale de muncă pot fi prevăzute şi alte categorii de salariaţi cărora li se acordă concedii de odihnă anua­le suplimentare plătite, precum şi alte durate (mai mari) ale concedi­ilor decât cele specificate mai sus în Codul muncii.

Convenţia colectivă (nivel na­ţional) nr. 2 din 09.07.2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 112-118/16.07.2014 cu ulti­mele modificări, publicate în MO 161/26.06.2015, permite 

acorda­rea anumitor concedii suplimentar plătite pe motive familiale.

Astfel, art. 11 din Convenţie pre­vede că salariaţii, la prezentarea actelor respective, beneficiază de concediu suplimentar plătit, expri­mat în zile lucrătoare, în următoa­rele cazuri:

– căsătoria salariatului – 3 zile;

– căsătoria copilului salariatului     –  1 zi;

– înfierea copilului –  1 zi;

– decesul părinţilor, socrilor, so­ţului (soţiei), copilului  – 3 zile;

– decesul fratelui/surorii, buni­cului/bunicii – 1 zi;

– părinţilor care au copii în cla­sele I şi II – 1 zi la începutul anu­lui şcolar şi 1 zi la sfârşitul anului şcolar;

– încorporarea în rândurile Ar­matei Naţionale a unui membru al familiei – 1 zi.

Concediile menţionate se acor­dă strict în timpul survenirii eveni­mentului şi nu poate fi transferat în altă perioadă.

În afară de aceasta, tatăl copi­lului nou-născut beneficiază de dreptul la un concediu paternal cu o durată de trei zile calendaristice, cu menţinerea salariului mediu. Concediul paternal se acordă în primele 56 de zile la naşterea co­pilului, în baza unei cereri scrise a salariatului.

E de menţionat că în convenţia colectivă (nivel de ramură) pot fi stipulate concedii suplimentar plă­tite mai mari faţă de cele la nivel naţional, iar în contractul colectiv de muncă la întreprindere – mai mari faţă de cele de la nivel de ra­mură.

În cazul Dvs., este nevoie să concretizaţi aceste momente, dacă nu aveţi contract colectiv de mun­că şi nu există convenţie colectivă, la nivel de ramură, angajatorul este obligat să vă acorde conce­diile suplimentare, stipulate în convenţia colectivă (nivel naţio­nal) nr. 2/2004. În articolului 13, se menționează că sub incidenţa Convenţiei cad toate unităţile, in­diferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică. Con­cediul anual suplimentar plătit este un drept garantat și de Constituție, prin articolul 43 alineat (4), în care se menționează că caracterul obli­gatoriu al convenţiilor colective sunt garantate.

Conform punctului 6, alineatul (2) al Hotărârii Guvernului nr. 426 din 26.04.2004 privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu (MO nr. 73-76/2004), pen­tru cazuri prevăzute de convenţiile colective şi/sau contractele colec­tive, când lucrătorilor li se garan­tează salariul mediu pe durate de timp exprimate în zile lucrătoare, salariul mediu se calculează pe o zi lucrătoare.

Astfel, salariul mediu pe o zi lu­crătoare se calculează prin împăr­ţirea salariului pe trei luni, în care se includ toate formele de câştig şi compensaţii, specificate la pct. 3 al prezentului Mod de calculare, precum şi salariul păstrat pe dura­ta deplasărilor, la numărul zilelor efectiv lucrate în această perioa­dă (inclusiv prestaţiile în zilele de odihnă şi cele de sărbătoare).

 

Ana MOLDOVANU,

șefa Departamentului protecție social-economică al CNSM

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
1
Comentează
  • nadia
    17.07.2017

    spuneti-mi va rog ,daca durata minima este de 28zile,pot sa-mi iau acele +4zile (2copii pina la 14 ani)

Citește și
slot thailand