28 februarie 2024
Chisinau
Social

Şi omul de stat se vrea protejat

Loading
Social Şi omul de stat se vrea protejat
Şi omul de stat se vrea protejat

ion-mustafenco

 

Ion Mustafenco, preşedintele asociaţiei sindicale Ştefan Vodă a Federaţiei Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice din Republica Moldova, s-a arătat dispus să ne familia-rizeze cu preocupările de bază ale organizaţiei sindicale teritoriale SINDASP în ceea ce priveşte protejarea drepturilor angajaţilor din administraţia publică locală.

 

Administraţia publică locală, un partenersocial convenabil

 

În ultimii ani, am reuşit să constru­im nişte relaţii de colaborare dinamice, rodnice, practic, cu toate structurile ad­ministraţiei publice locale de nivelul I şi II, adică cu primăriile şi Consiliul raio­nal din Ştefan Vodă. Pentru consolida­rea acestora, am organizat un seminar cu toţi primarii din raion care au fost aleşi anul trecut, în cadrul căruia am discutat vizavi de perspectivele colaborării cu sin­dicatele, mai cu seamă în vederea înche­ierii contractelor colective de muncă. În această ordine de idei, ar fi de spus că mai bine de 70 la sută din instituţiile admi­nistraţiei publice locale din Ştefan Vodă au încheiat contracte colective de mun­că. Nu este cel mai înalt indice din ulti­mii ani. Or, într-un timp, raporturile de muncă între angajatorii şi salariaţii care activează în cadrul administraţiei publice locale erau reglementate sută la sută. În prezent, multe dintre contractele colec­tive de muncă sunt în proces de renego­cieri, ceea ce explică, de fapt, micşorarea numărului acestora.

 

Ignorarea legii lezează drepturile salariaților din administraţia locală

 

Chiar dacă angajatorii respectă clauze­le care se conţin în contractele colective de muncă, nu se poate spune că nu apar probleme privind apărarea drepturilor salariaţilor care lucrează în primării, în structurile locale ale administraţiei publi­ce.  Cel mai frecvent, angajaţii din servi­ciile publice membrii noştri de sindicat, sunt nevoiţi să suporte consecinţele unei legislaţii imperfecte. Parlamentul nos­tru adoptă multe legi, însă, din păcate, nu este preocupat de modul în care sunt   implementate acestea și nu verifică cum sunt executate. Cum s-ar zice, au adoptat legea şi îndată au uitat de ea. De exem­plu, acum patru ani, a fost adoptată Legea privind sistemul de salarizare a funcţio­narilor publici. Este o lege bună, nimic de zis. Dar, din păcate, ea nu funcţionează. Or, salariile angajaţilor din administraţia publică locală, conform legii respective, trebuiau să crească treptat. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat.

Explicaţia e aceeași mereu: nu sunt bani în bugetul de stat. Sau, în cel mai bun caz, 

se fac promisiuni pentru anii care vin. De exemplu, salariaţii din admi­nistraţia publică locală din raionul Şte­fan Vodă urmau să ridice în primele luni premii pentru munca depusă anul trecut. Cu regret, plata acestora a fost amânată pe un termen nedeterminat pe motivul lipsei de mijloace băneşti în bugetul ţării. În acelaşi timp, angajaţii din organele de drept au primit banii pe care i-au avut de primit, fără a se admite întârzieri în ce priveşte termenul de achitate a salariilor, pensiilor, primelor, a altor indemnizaţii.

 

Salariaţii din serviciile publice sunt lipsiţi de drepturi elementare

 

Să nu-şi facă nimeni o impresie greşită, precum că angajaţii din serviciile publice sunt mai avantajaţi, favorizaţi, activează în condiţii mai bune de lucru sau au par­te de un regim mai confortabil de muncă. Ori că poate ei ar fi mai puţin afectaţi de bolile profesionale. De pildă, în timp ce aproape toate categoriile de lucrători din întreaga ţară se aflau într-o mică vacanță de iarnă, la începutul acestui an, o mare parte dinte salariaţii din administraţia publică a raionului Ştefan Vodă s-au aflat la locurile lor de muncă. Deoarece primi­seră indicaţii de la şefii lor din departa­mente, ministere să execute şi să prezinte în regim de urgenţă anumite rapoarte, dări de seamă, bilanţuri contabile chiar în primele zile ale anului, când ţara se odih­nea cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

Nimeni nu ţine cont de faptul că sala­riaţii din administraţia publică se bucură de aceleaşi drepturi ca şi angajaţii din alte sfere. Mai grav, în cazul în care nu se reu­şeşte îndeplinirea indicaţiilor venite de la organele administraţiei publice centrale în termenele indicate, chiar dacă durata lor include şi zile de sărbătoare, angajatul din serviciile publice este pedepsit prin lipsirea de premii sau de alte plăţi. Un alt moment, pentru lucrătorii din serviciul fiscal din raion, în perioada de depunere a declaraţiilor de venit, nu există nici un fel de program de muncă. Aceştia sunt nevoiţi să lucreze peste program, în zilele de odihnă, doar ca cetăţenii contribuabili din localităţile raionului să aibă posibili­tate să depună actele necesare. Singurul lucrul pe care l-am putut face în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de activitate este faptul că am reuşit să încheiem un con­tract colectiv de muncă cu administraţia serviciului fiscal raional, în care am in­clus o clauză conform căreia numărul de zile lucrate peste program se adaugă la concediul de odihnă plătit sau se acordă o zi liberă la prima solicitare a angajatului.

 

Lipsa de solidaritate

dintre organizaţiile

sindicale afectează

protecţia drepturilor

angajaţilor

 

Din păcate, ne confruntăm cu unele di­ficultăţi în ceea ce priveşte îndeplinirea şi a unor clauze care se conţin în contrac­tul colectiv de muncă ce s-au negociat cu angajatorii din primăriile localităţilor din raion, îndeosebi vizând respectarea pre­vederii privind adausul de 0,15 la sută din fondul de salarizare pentru activităţile sindicale. Aceasta, deoarece Ministerul Finanţelor a interzis achitarea plăţilor respective. Noi am încercat să rezolvăm această problemă prin organizarea unei greve japoneze la nivelul Federaţiei SIN­DASP. Din păcate, nepăsarea, dezorga­nizarea unor colegi din cadrul Federaţiei noastre ne-a jucat festa. Nu au manifestat susţinerea cuvenită şi este regretabil. Or, legea serviciului public le permite anga­jaţilor din serviciile publice să-şi exprime deschis, public nemulţumirea în cazul încălcării drepturilor lor. Aşa că lipsa de unitate, de solidaritate de care dau dova­dă unii colegi de-ai noştri ne împiedică să fim mai fermi, mai eficienți în ceea ce pri­veşte apărarea intereselor, a drepturilor angajaţilor, membri de sindicat.

 

Cele mai dificile conflicte de muncă, rezolvate prin implicarea sindicatelor

 

În ciuda unor deficienţe de ordin legis­lativ, neconcordanţelor care marchează conlucrarea organizaţiilor sindicale te­ritoriale, asociaţia sindicală Ştefan Vodă SINDASP reuşeşte să se concentreze pe direcţia prioritară: apărarea drepturi­lor angajaţilor, aplanarea conflictelor de muncă în care sunt implicaţi membrii de sindicat. De exemplu, la primăria din sa­tul Talmaza izbucnise un grav conflict de muncă. Într-un timp, se ajunsese la situa­ţia în care în această structură a adminis­traţiei publice locale, de altfel, o situaţie fără precedent în întreaga ţară, activau doi secretari de primărie şi doi conta­bili-şefi, ca urmare a faptului că angajaţii concediaţi nu doreau să părăsească locul de muncă, iar cei restabiliţi în funcţie de instanţa de judecată nu-şi puteau relua activitatea.

Conflictul s-a consumat până la urmă datorită implicării conducerii asociaţi­ei Ştefan Vodă a Federaţiei SINDASP. Am mers la o şedinţă a consiliului local şi le-am explicat de-a fir a păr, imparţial părţilor implicate în acest litigiu de mun­că drepturile şi obligaţiile ce decurg din legislaţia muncii. Astfel, conflictul a avut un final rezonabil, care i-a împăcat pe toţi cei implicaţi. Nu este un caz izolat. Pen­tru că noi, conducătorii asociaţiei sindi­cale Ştefan Vodă a Federaţiei Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice, oricând suntem dispuşi să ne implicăm în soluţio­narea oricărui conflict de muncă izbucnit la vreo primărie sau în vreunul dintre ser­viciile publice din raion.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand