3 decembrie 2023
Chisinau
Cititorii ne scriu

Pensia este stabilită în funcție de mai mulți factori cumulativi

Loading
Cititorii ne scriu Pensia este stabilită în funcție de mai mulți factori cumulativi
Pensia este stabilită în funcție de mai mulți factori cumulativi

pensionari

 

În curând, voi atinge vârsta de pensionare. Am auzit că tre­buie să am 32 de ani stagiu de cotizare. Am lucrat o perioadă la Moscova, am făcut şi serviciul militar. Aș vrea să știu ce înseamnă stagiu de cotizare şi dacă am dreptul la pensie?

 

Grigore Secrieru, Nisporeni

 

Conform Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat, nr. 156 din 14.10.1998, pensia pentru limi­tă de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vâr­sta de pensionare şi stagiul minim de cotizare.

Vârsta standard de pensionare, actualmente, pentru femei consti­tuie 57 de ani, iar pentru bărbați – 62 de ani.

Stagiul de cotizare se calculează prin însumarea tuturor perioade­lor de activitate în care s-au plătit contribuţii în bugetul asigurărilor sociale de stat, adică la fondul de pensii.

Legislaţia defineşte stagiul mi­nim de cotizare şi stagiul general de cotizare. Stagiul minim de coti­zare atât, pentru femei, cât şi pen­tru bărbaţi, este acelaşi şi constituie 15 ani.  Stagiul general de cotizare pentru femei constituie 30 de ani, iar pentru bărbați este de 32 de ani şi 6 luni (în perioada 1 iulie 2015 – 1 iulie 2016). De la 1 iulie 2011, stagiul de cotizare necesar pentru bărbați se majorează cu șase luni în fiecare an, până va atinge nivelul de 35 de ani către anul 2020.

Stagiul de cotizare include peri­oade contributive – activităţile pe parcursul cărora persoana este su­pusă asigurărilor sociale, precum şi 

perioade necontributive – perioa­dele care sunt asimilate stagiului de cotizare, și anume:

• perioada de îndeplinire a servi­ciului militar în termen sau cu ter­men redus;

• perioada de îndeplinire a ser­viciului militar prin contract sau a altui serviciu asimilat acestuia, dacă nu este posibilă stabilirea pen­siei în condiţiile Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din tru­pele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993;

• perioada de îngrijire a unui co­pil până la vârsta de trei ani de către unul dintre părinţi sau de tutore, în caz de deces al ambilor părinţi;

• perioada în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, ajutor de şomaj, alocaţie pentru integrare sau reintegrare profesio­nală.

Pe lângă perioadele menţionate, în stagiul de cotizare se includ ur­mătoarele activităţi, realizate până la 1 ianuarie 1999:

• activitatea în calitate de mem­bru de colhoz, indiferent de carac­terul şi de durata programului de muncă;

• activitatea de creaţie a membri­lor uniunilor de creaţie;

• activitatea în calitate de slujitor şi lucrător al cultelor, începând cu 1 aprilie 1992;

• îngrijirea unui invalid de gra-dul I, a unui copil invalid sub vârsta de 16 ani sau a unei persoane care a depăşit vârsta de 75 de ani;

• perioada de studiu în instituţiile de învățământ superior de zi.

Stagiul de cotizare, realizat până în anul 1998, se confirmă prin car­netul de muncă sau prin alte acte eliberate în modul stabilit. Dovada stagiului de cotizare, începând cu anul 1999, se face pe baza datelor din codul personal al asiguratului. În venitul asigurat realizat anteri­or datei implementării evidenţei individuale se includ toate tipurile de remunerare a muncii, primele şi alte plăţi asigurate, toate tipurile de remunerare a muncii colhoznicilor în gospodăriile colective, plata în natură.

De menţionat că venitul asigu­rat se confirmă prin documentele eliberate de întreprinderi, organi­zaţii, instituţii în care aţi desfăşurat activitatea sau de organele ierarhic superioare, precum şi de arhive. În cazul în care nu este posibil de a pre­zenta certificatul cu privire la veni­tul asigurat, deoarece documentele nu s-au păstrat la întreprinderile, instituţiile, organizaţiile de stat sau obşteşti, la organele lor ierarhic su­perioare, precum şi în arhive, lunile respective se substituie cu un număr similar de luni de activitate nemijlo­cit anterioare.

În cazul în care nu este posibilă prezentarea certificatului cu privire la salariu, deoarece documentele nu s-au păstrat din cauza calamităţilor naturale sau a altor situaţii excepţi­onale (incendiu, inundaţie, conflict armat etc.), cuantumul pensiei poa­te fi calculat în baza salariului lunar al lucrătorului de aceeaşi profesie şi calificare în ramura respectivă la data stabilirii pensiei (conform da­telor Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei).

 

 

Ana MOLDOVANU,

șefa Departamentului protecție social-economică al CNSM

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand