11 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Activiștii „Sindindcomservice” discută chestiunile ce țin de securitatea la locul de muncă

Loading
Без рубрики Activiștii „Sindindcomservice” discută chestiunile ce țin de securitatea la locul de muncă
Activiștii „Sindindcomservice” discută chestiunile ce țin de securitatea la locul de muncă

sindiconservice

 

Federația Sindicatelor „Sindindcomservice”, care reunește angajații din domeniul gospodăriei comunale şi de locuinţe, domeniu în care ac­tivitatea implică mai multe riscuri, a mai desfășurat un seminar consacrat chestiuni­lor ce țin de securitatea și să­nătatea în muncă.

 

Deși numărul accidentelor de muncă este în scădere, Biroul Exe­cutiv al Federației este îngrijorat de faptul că pe parcursul anului 2015 s-au produs două accidente morta­le și trei accidente grave. În acest context, pe lângă faptul că intensi­ficăm controlul asupra securității muncii, noi interacționăm permanent cu activul sindical, instruindu-l despre metodele de desfășu-rare ale acestei activități sindicale importante. În premieră, a fost organizat un seminar foarte con­sistent, care a întrunit peste 30 de reprezentanți ai organizațiilor sindicale cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Evenimentul a fost deschis de către Ana Selina, președinta Con­siliului Federației. Vorbitoarea a trecut în revistă acțiunile sindica­tului pentru soluționarea proble­melor stringente ce țin de protecția drepturilor salariaților, membri de sindicat. Ana Selina a insistat asupra necesității de a acorda o atenție sporită informării membri­lor de sindicat, sensibilizării tutu­ror angajaților despre importanța asocierii în sindicate pentru a-și apăra drepturile și interesele.

 

Comitetele pentru securitatea în muncă

 

Gheorghe Burbulea, șef adjunct al Inspectoratului Muncii al Sin­dicatelor, s-a referit la organiza­rea managementului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, implicarea sindicatului în aceas­tă activitate prin intermediul re-prezentanților săi cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, măsurile care trebuie să fie efectuate de către angajator pentru a-și informa și instrui angajații în timp util.

Expertul s-a axat în special pe astfel de aspecte, ca atestarea lo­curilor de muncă și oferirea unor plăți compensatorii pentru munca în condiții nocive, factorii de risc profesional și evaluarea acestora, asigurarea salariaților cu echi­pamente speciale de protecție – haine și încălțăminte. Fiind mai aproape de angajați, reprezentanții organului sindical au posibilitatea să analizeze situația și să vină, în cadrul negocierilor cu patronul, cu anumite propuneri la capitolul lichidarea condițiilor nefavorabile de activitate.

„Comitetele sindicale trebuie să insiste asupra înfiinţării comitete­lor pentru sănătatea şi securitatea muncii în cadrul întreprinderi-lor”, a menţionat Gheorghe Bur­bulea. Acest lucru este prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 95 din 3.02.1999, funcţiile comitetelor în cauză fiind prevăzute de un Re­gulament (Anexa nr. 2 a hotărârii respective).

În continuare, acesta a prezen­tat cadrul juridic general din do­meniul sănătăţii şi securităţii în muncă, oprindu-se în mod special asupra responsabilităţii pentru în­călcarea actelor juridice în cauză, a relatat despre organizarea investi­gaţiilor pe marginea accidentelor de muncă.

Vasile Doban, vicepreşedinte al Consiliului Federaţiei „Sindind­comservice”, a atenţionat partici­panţii la seminar asupra necesită­ţii aplicării la întreprinderile din gospodăria comunală şi de locuin­ţe a prevederilor Convenţiei colec­tive din ramură, care se referă la sănătatea şi securitatea în muncă. Totodată, dânsul i-a invitat pe cei prezenţi să aplice în cel mai activ mod cunoştinţele acumulate în procesul de negocieri privind în­cheierea (modificarea şi completa­rea) contractelor colective.

În final, Gheorghe Burbulea a răspuns la multiplele întrebări privind termenul mandatului Co­mitetului pentru sănătatea şi se­curitatea în muncă, procesul de in­vestigare a accidentelor de muncă şi participare la ea atât a reprezen­tanţilor comitetelor sindicale, cât şi a organelor sindicale ierarhic superioare, evaluarea  factorilor de risc şi luarea lor în calcul în pro­cesul de asigurare a lucrătorilor cu haine şi încălţăminte speciale, cu alte mijloace de protecţie.

„Seminarul a fost foarte util, deoarece în cadrul acestuia noi am studiat practica aplicării normelor de sănătate şi securitate în muncă, fapt ce ne va permite în viitor să cerem cu mai multă insistenţă de la patroni respectarea normelor în cauză” – aceasta a fost opinia comună a activiştilor sindicali pri­vind acţiunea respectivă.

Evenimentul a confirmat o dată în plus nu doar necesitatea instrui­rii, dar şi importanţa schimburilor de experienţă, a discuţiilor şi ela­borării celor mai bune practici în scopul protecţiei sănătăţii şi salvă­rii vieţii celor care muncesc.

 

Vladimir IVANOVSCHI,

specialist principal pentru munca organizatorică a Consiliului Federaţiei

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand