27 februarie 2024
Chisinau
Social

Salariile lucrătorilor moldoveni, achitate prin intermediul cardurilor

Loading
Social Salariile lucrătorilor moldoveni, achitate prin intermediul cardurilor
salariu-card

Foto: marioarmstrong.com

 

În condiţiile intensificării migraţiei peste hotare a mol­dovenilor în scop de muncă, reprezentanţii Confederaţi­ei Naţionale a Sindicatelor din Moldova sunt îngrijoraţi de faptul că în ţara noastră multe locuri de lucru rămân vacante, din cauza salariilor derizorii. Totuşi, în unele sectoare ale economiei, defi­citul de cadre este mare şi pe fondul pregătirii profesiona­le inadecvate.

 

Oleg Budza, preşedintele CNSM, a menţionat, în cadrul şedinţei de joi a Comitetului Confederal, că reprezentan­ţii salariaţilor trebuie să-şi consolideze eforturile pen­tru a dobândi condiţii mai atractive de muncă şi de via­ţă pentru salariaţi. Totodată, este necesar să fie ținută şi o evidenţă strictă a factorilor de risc pentru viaţa şi sănă­tatea salariaţilor la locul de muncă, pentru ca, în cazul accidentelor ce se produc, vina să nu fie atribuită sala­riaţilor în mod nejustificat.

În context, Ana Moldo­vanu, şefa Departamentului protecţie social-economică al CNSM, a remarcat că în ţara noastră se atestă o tendinţă de reducere a numărului de persoane economic active. În acelaşi timp, în scădere numerică se află şi populaţia ocupată.

Şi cu toate că ritmul de micşorare a numărului sa­lariatelor este mai accelerat decât în cazul bărbaţilor, contrar situaţiei din majo­ritatea ţărilor din regiune, în Republica Moldova, pon­derea femeilor din rândul şomerilor este mai mică. Această situaţie este genera­tă de faptul că femeile accep­tă mai des locurile de muncă prost plătite, a apreciat Ana Moldovanu.

În condiţiile în care femeile ac­ceptă mai des locuri de muncă prost plătite, Liuba Rotaru, preşedinta Consiliului de Femei din cadrul CNSM, le-a propus membrilor Co­mitetului Confederal să lanseze o propunere ce ţine de includerea în legislaţie a unei noi prevederi. Prin aceasta ar urma să fie echivalată plata pe care o primesc bărbaţii şi femeile pentru aceeaşi muncă.

Or, femeile ar ridica, în prezent, salarii în medie cu 12 la sută mai mici decât ale bărbaţilor, a argu­mentat Liuba Rotaru.

Cât despre rata şomajului, în cazul femeilor tinere, aceasta este 

cu peste 10 la sută mai mare decât în cel al bărbaţilor tineri.

 

Şomerii tineri

 

Şomajul în rândul tinerilor ră­mâne a fi însă cea mai acută pro­blemă ce necesită atenţie sporită din partea factorilor de decizie. Ea este cauzată în mare parte de competitivitatea scăzută a proas­peţilor absolvenţi ai instituțiilor de învățământ profesional în ra­port cu lucrătorii cu experienţă de muncă. În această privinţă, Tati­ana Marian, preşedinta Comisiei de Tineret a CNSM, desemnată în această funcţie în cadrul şedinţei de joi, a precizat că sindicaliştii dis­pun de strategii bine puse la punct pentru soluţionarea problemelor tinerilor. Există şi posibilităţi reale în ceea ce priveşte realizarea dife­ritelor proiecte în acest scop.

Tatiana Marian a specificat că, în prezent, aproximativ 10 la sută dintre absolvenţii instituțiilor de formare profesională sunt angajaţi fără contract de muncă. Totodată, ponderea tuturor tinerilor angajaţi în economia informală este de pes­te 30 la sută.

În consecinţă, preşedinta Comi­siei de Tineret a CNSM şi-a asumat angajamentul de a contribui la so­luţionarea acestor şi a altor proble­me ale tinerilor şi la atragerea lor în sindicate.

 

Garanţii salariale

 

Recent, reprezentanţii sindi­catelor au elaborat un set de pro­puneri de modificare a Legii sa­larizării, în scopul asigurării unei protecţii suplimentare pentru sa­lariaţi, dar şi ca măsură de comba­tere a muncii „la negru”, a specifi­cat Sergiu Sainciuc, vicepreşedinte al CNSM.

Propunerile respective se axea-ză pe majorarea cuantumului mi-nim garantat al salariilor şi di­versificarea lui, cu excluderea din acesta a plăţilor suplimentare. Una dintre solicitările respective ţine de salariul tarifar pentru prima ca­tegorie de calificare şi cuantumul minim garantat.

Astfel, s-a propus să fie prevă­zut ca salariul tarifar pentru prima categorie de calificare în sectorul real să fie stabilit prin negocieri colective la nivel de ramură şi să nu fie mai mic decât cuantumul minim garantat. O altă solicita­re se referă la achitarea salariilor prin carduri bancare sau la locul de muncă în numerar, la dorinţa salariatului.

Propunerile sindicaliştilor au fost incluse într-un proiect de lege, care a fost deja înregistrat spre examinare la Parlament şi se bu­cură de susţinere din partea repre­zentanţilor Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

Cât priveşte salarizarea în sec­torul bugetar, sindicaliştii au fost anunţaţi că în proiectul Le­gii  bugetului de stat pentru 2016 este prevăzută plata, începând cu 1 iunie anul curent, a vechimii în muncă pentru personalul auxiliar. Aceasta va duce la majorarea de la 10 până la 30 la sută a salariilor acestei categorii de angajaţi, a adă­ugat Sergiu Sainciuc.

În cadrul şedinţei Comitetului Confederal, au mai fost examina­te chestiuni cu privire la convoca­rea şedinţei Consiliului General al CNSM, activitatea Inspectoratu­lui Muncii al Sindicatelor, Planul CNSM în domeniul formării sindi­cale şi cercetării pentru 2016.

Totodată, ordinea de zi a mai inclus subiecte legate de propune­rile CNSM cu privire la excluderea art. 96 din Legea insolvabilităţii, îndeplinirea Planului de acţiuni pentru 2015 în vederea realizării Strategiei CNSM pentru 2012-2017, organizarea Spartachiadei a patra a CNSM etc.

 

Materiale mai detaliate pe mar­ginea acestor chestiuni citiţi în numerele următoare ale ziarului „Vocea poporului”.

 

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand