8 decembrie 2023
Chisinau
Social

Mai multe meserii noi, solicitate de agenţii economici

Loading
Social Mai multe meserii noi, solicitate de agenţii economici
Mai multe meserii noi, solicitate de agenţii economici
scoala-de-meserii-Danceni

Foto: vocea.md

 

Un număr de 9550 de persoa­ne vor fi admise în următo­rul an de studii în instituţiile de învăţământ profesional tehnic secundar la 80 de me­serii solicitate pe piaţa mun­cii. Conform proiectului pla­nului de admitere elaborat în baza noului Nomenclator al domeniilor de formare profesională şi al meserii­lor şi profesiilor, 9015 din­tre acestea vor beneficia de finanţare bugetară, iar 535 vor fi înmatriculate pe bază de contract.

 

Potrivit reprezentanţilor Minis­terului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, planul de admitere apro­bat în 2015 a fost îndeplinit la nivel de doar 85 la sută. În consecinţă, 1633 de locuri de studii au rămas neacoperite. Astfel, proiectul sus-menţionat prevede o diminuare cu 1450 de persoane, inclusiv 686 cu finanţare de la buget, a numărului de elevi ce urmează a fi admişi la studii în anul curent, faţă de planul aprobat pentru 2015.

Conform proiectului, la solicita­rea agenţilor economici, în viitorul an de studii vor fi pregătite cadre pentru cinci meserii noi. Printre acestea se numără cea de tipograf print digital şi offset, electromon­tor sisteme de pază şi semnaliza­re a incendiilor, electromontor la repararea şi montarea liniilor de cablu, electronist telecomunicaţii; instalator instalaţii de încălzire, ventilaţie şi climatizare.

Totodată, în învăţământul pro­fesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar este pre­văzută admiterea la studii a 9428 de elevi, în creştere cu 158 de per­soane în raport cu planul stabi­lit pentru anul precedent. Dintre acestea, 4239 de persoane vor be­neficia de finanţare de la buget, iar 5009 vor fi înmatriculate pe bază de contract.

Proiectul planului este elaborat în corespundere cu noul Nomen­clator al domeniilor de formare profesională, al specialităţilor şi calificărilor pentru învăţământul profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar. El preve­de admiterea la studii a elevilor la 89 de specialităţi, dintre care 34 sunt noi.

Astfel, noile specialităţi vor fi pregătite pentru domeniile: 

afaceri şi administrare, inginerie şi activi­tăţi inginereşti, tehnologia infor­maţiei şi comunicaţiilor, fabricare şi prelucrare, servicii transport, sănătate etc.

De asemenea, la solicitarea Fa­bricii de Confecţii „Ionel” S.A., a fost prevăzută admiterea a 75 de persoane la învăţământul cu frec­venţa redusă la specialităţile: mo­delarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din tricot; modelarea, proiectarea şi tehnologia confec­ţiilor din ţesături; modelarea şi tehnologia articolelor din piele şi înlocuitori.

Această modalitate de admitere este motivată prin necesitatea de a asigura un proces continuu de in­struire şi perfecţionare a specialiş­tilor de la întreprinderile de profil, precum şi de a oferi angajaţilor po­sibilitatea de a îmbina studiile cu munca.

În acelaşi timp, la studii su­perioare de licenţă (ciclul I), este prevăzută admiterea la 170 de spe­cialităţi a 17353 de persoane. La studii superioare de master (ciclul II) urmează a fi înmatriculate 7504 persoane, iar la studii de rezidenţi­at – 532.

Pentru onorarea obligaţiilor Republicii Moldova în cadrul acor­durilor bilaterale încheiate cu di­ferite ţări, este propusă admiterea la studii a 325 de cetăţeni străini, inclusiv 254 la studii superioare de licenţă şi 41 – la studii superioare de master.

Conform proiectului, 30 de cetă­ţeni străini urmează a fi admişi în baza unor burse pentru mobilitate academică, în vederea favorizării şi dinamizării mobilităţii de scurtă durată a studenţilor străini în in­stituţiile de învăţământ din ţară. Aceasta are drept scop realizarea obiectivului de bază al Procesului de la Bologna şi al Programului Comisiei Europene Erasmus+ (In­ternational credit mobility), care oferă studenţilor din diverse ţări posibilităţi de realizare a studiilor şi cercetărilor în instituţii de învă­ţământ din străinătate.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand