5 martie 2024
Chisinau
Без рубрики

O politică sindicală cinstită, bazată pe respectarea fiecărui membru

Loading
Без рубрики O politică sindicală cinstită, bazată pe respectarea fiecărui membru
O politică sindicală cinstită, bazată pe respectarea fiecărui membru

comitet-confederal

 

Pentru Republica Moldo­va, 2015 a fost un an dificil din punct de vedere econo­mic și politic. Oleg Budza, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor (CNSM), a recunoscut că nici pentru sindicate nu a fost o perioadă ușoară.Cu toate acestea, și în 2015, precum face de obi­cei, CNSM s-a concentrat asupra celor mai stringente probleme existente. Este vorba de obținerea unor sa­larii decente, crearea de noi locuri de muncă, condiții de muncă sigure, angajarea în câmpul muncii a tinerilor, ca aceștia să nu fie nevoiți să părăsească țara etc.

 

„E important faptul că nu am admis în nici un fel politizarea sindicatelor”, a menționat Oleg Budza în timpul întrunirii președinților consiliilor in­terramurale teritoriale ale sindicatelor, la care au par­ticipat conducerea CNSM și membrii Comitetului Confederal. Tema ședinței a fost „Evaluarea activității consiliilor interramurale în anul 2015 și trasarea obiec­tivelor pentru anul 2016”.

Activitatea sindicatelor pe parcursul anului 2015 a fost bazată pe democrati­zarea sindicatelor, apăra­rea drepturilor salariaților, consolidarea mișcării teri­toriale etc. Fiind conștientă de rolul consiliilor interra­murale teritoriale, CNSM a organizat cele mai multe activități în teritoriu, abor­dând teme importante, precum parteneriatele soci­ale, încheierea convențiilor colective, cercetarea acci­dentelor de muncă și alte­le. „E foarte bine că avem reprezentanți în teritoriu care se întâlnesc cu condu­cerea raioanelor. Reforme­le care ne așteaptă, descen­tralizarea în administrația publică locală ne obligă să consolidăm reprezentanțele în teritoriu, care vor avea menirea de a negocia pro­blemele sociale cu puterea locală”, a afirmat pre-ședintele CNSM.

În discursul său în fața reprezentanților din teritoriu și a membrilor Comitetului Confederal, președintele CNSM a acordat o atenție deosebită 

locurilor de muncă și sa­larizării, precum și ce pot face sindicatele la aceste capitole. „Am vorbit cu deputata Va­lentina Buliga, care a înregistrat o inițiativă legislativă privind schimbarea legii salariză­rii, care va aduce o rază de lumină în proble­ma cuantumului minim garantat. Dacă vor fi salarii mai mari în sectorul real al econo­miei, vor fi și defalcările mai mari în sectorul bugetar. Astfel vom putea aborda problema să fie majorate salariile”. Liderul sindical a mai menționat că CNSM a înaintat propu­neri privind programul de activitate al gu­vernului și vor urmări ca acestea să fie în­deplinite.

O atenție deosebită a fost acordată acti-vității Inspectoratului Muncii al CNSM. Angajații acestuia au efectuat, în anul tre­cut, 403 vizite de lucru privind respecta­rea legislației și a altor acte normative în domeniul muncii, securității și sănătății în muncă. În urma vizi­telor de lucru au fost consemnate 4.860 de încălcări și abateri de la prevederile actelor legislative și normati­ve din domeniul mun­cii. În plus, inspectorii muncii au oferit peste 800 de consultații an­gajatorilor și salaria-

ților referitor la apli­carea legislației mun­cii. „Ei nu amendează managerii, ci previn diferite încălcări, accidente grave în terito­riu”, a adăugat liderul CNSM.

Au vorbit despre realizările din 2015 și au evidențiat anumite probleme cu care s-au confruntat în această perioadă și președinții consiliilor interramurale. Vera Platon, pre-ședintele Consiliului interramural din Re­zina, a afirmat că activitățile lor de bază au fost informarea, recrutarea și menținerea imaginii bune a sindicatelor. „Pe parcursul anului 2015, în raionul Rezina s-a majorat numărul contractelor colective de muncă încheiate, conținutul celor existente a fost îmbunătățit”, a specificat Platon.

Dumitru Ene, președintele Consiliului interramural din Drochia, a cerut de la Co­mitetul Confederal o politică sindicalistă cinstită, bazată pe respectarea cerințelor statutare și a dreptului fiecărui membru de sindicat. El a vorbit deschis despre lupta in­ternă incorectă, în  opinia sa, pentru mem­brii de sindicat, cerând de la CNSM „să-și arate dinții când e vorba de acest lucru”.

Natalia Vornicova, președinta Consiliului interramural al sindicatelor din UTA Găgă­uzia, a menționat că au fost incluși în pro­iectul olandez, în cadrul căruia sindicaliștii au fost instruiți privind importanța sindica­telor. „Am avut două întâlniri cu bașkanul Găgăuziei, în cadrul cărora am stabilit niște relații de conlucrare cu autoritățile publice din UTA Găgăuzia”, a spus Vornicova, în contextul afirmațiilor președintelui CNSM de a fi buni negociatori cu administrația publică locală. Și Ecaterina Sturzinschi, președinta Consiliului interramural al sin­dicatelor din Ocnița, a menționat că a avut o conlucrare bună cu Consiliul raional Ocnița, cu organele publice locale. Iar datorită con­lucrării cu Ion Vartic, specialist la Inspecto­ratul Muncii al Sindicatelor, s-a făcut evalu­area condițiilor de muncă la Centrul medical și la instituțiile de învățământ, după care a venit cu sfaturi și îndrumări”.

Schimbul de opinii privind modul de or­ganizare a activității Consiliilor interramu­rale teritoriale ale sindicatelor a fost bine­venit pentru toți participanții la eveniment. Acum, urmează ca fiecare în parte să pună umărul la transpunerea în viață a dezidera­telor trasate la reuniunea CNSM.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand