4 martie 2024
Chisinau
Cititorii ne scriu

Cum este asigurat dreptul taţilor la concediul de paternitate

Loading
Cititorii ne scriu Cum este asigurat dreptul taţilor la concediul de paternitate
Cum este asigurat dreptul taţilor la concediul de paternitate
tata-fiu

Foto: fresher.ru

 

„Nu demult, mi-a născut nevasta cel de-al doilea copil. În legătură cu faptul că, pe parcursul ultimului an, ea nu a fost angajată, aş vrea să ştiu în ce caz aş putea să beneficiez eu de indemnizaţia pen­tru îngrijirea copilului până la vârsta de trei ani. Vă mai informez că, de aproximativ doi ani, sunt angajat oficial cu normă deplină.

 

Gheorghe Cibotaru, or. Ialoveni”

 

Conform Legii privind indemniza­ţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, de indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului până la vârsta de trei ani beneficiază, la cerere, opţional: unul dintre părinţi, bunelul, bunica, o altă rudă care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, precum şi tutorele, dacă sunt persoane asigurate şi con­firmă un stagiu total de cotizare de cel puţin trei ani sau un stagiu de cotizare de cel puţin nouă luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei naşterii copilului.

Potrivit Polinei Fisticanu, consul­tant superior în cadrul Departamen­tului protecţie social-economică al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, cuantumul lunar al in­demnizaţiei pentru creşterea copilului constituie 30 la sută din baza de calcul stabilită la art. 7 din legea sus-menţi­onată, dar nu mai puţin de 440 de lei pentru fiecare copil. Baza de calculare a indemnizaţiei pentru creşterea copi­lului până la vârsta de trei ani o consti­tuie venitul mediu lunar asigurat rea­lizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii naşterii copilului, venit din care au fost calculate contri­buţii individuale de asigurări sociale. Lunile calendaristice ale concediului prenatal se substituie cu acelaşi număr de luni calendaristice imediat  premer­gătoare perioadei incluse în calcul.

Dacă venitul asigurat lipseşte la toa­te unităţile în unele şi aceleaşi luni ca­lendaristice din perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul ori dacă venitul lunar asigurat realizat în peri­oada celor 12 luni calendaristice inclu­se în calcul este mai mic decât salariul tarifar pentru categoria întâia de sa­larizare în sectorul bugetar sau, după caz, decât cuantumul minim garantat al salariului din sectorul real din mo­tiv de concediu medical, concediu de maternitate, concediu pentru îngriji­rea copilului până la împlinirea vârstei de trei ani, şomaj cu drept de ajutor de şomaj, atunci 

aceste luni se includ în baza de calcul al indemnizaţiei pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de trei ani cu venit lunar asigu­rat în cuantumul unui salariu tarifar pentru categoria întâia de salarizare în sectorul bugetar sau, după caz, în cuantumul minim garantat al salariu­lui în sectorul real în vigoare la data producerii riscului asigurat, la locul de muncă de bază al asiguratului ori, la cererea asiguratului, se substituie cu acelaşi număr de luni calendaris­tice imediat premergătoare perioadei incluse în calcul, cu condiţia că aceas­ta va duce la majorarea cuantumului indemnizaţiei. Această prevedere nu se aplică în cazul lipsei integrale a venitului asigurat la toate unităţile în unele şi aceleaşi luni calendaristice din perioada celor 12 luni calendaris­tice incluse în calcul la determinarea bazei de calcul al indemnizaţiei din alte motive decât cele menţionate sau din motivele menţionate combinate cu alte motive.

În cazul asiguratului care este an­gajat la mai multe unităţi, acesta ur­mează să depună cererea de solicitare a concediului pentru îngrijirea copilu­lui la toate unităţile în care desfăşoară activităţi şi va avea dreptul la indem­nizaţie lunară pentru creşterea copilu­lui de la data acordării concediului şi până la vârsta de trei ani a copilului. Totodată, dacă data acordării conce­diului pentru îngrijirea copilului dife­ră de la o unitate la alta, indemnizaţia se stabileşte începând de la data ulti­mei acordări a concediului.

De asemenea, în cazul în care bene­ficiarul de indemnizaţie pentru creş­terea copilului îşi reia activitatea în condiţiile timpului de muncă integral înainte de expirarea concediului pen­tru îngrijirea copilului sau se angajează la o altă unitate, indemnizaţia stabilită se suspendă. Dacă însă tatăl beneficiar de indemnizaţie îşi reia activitatea în condiţiile timpului de muncă parţial, indemnizaţia nu se suspendă.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand