3 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Guvernul şi sindicatele au un obiectiv comun: îmbunătăţirea vieţii oamenilor

Loading
Без рубрики Guvernul şi sindicatele au un obiectiv comun: îmbunătăţirea vieţii oamenilor
Guvernul şi sindicatele au un obiectiv comun: îmbunătăţirea vieţii oamenilor

guvern-sindicate

 

Întrevederea de săptămâna trecu­tă, de la sediul Guvernului, a con­ducerii Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova cu Octa­vian Calmâc, vicepremier, minis­tru al Economiei, poate fi privită ca o continuare firească a dialogu­lui început la mijlocul lunii trecu­te, când  actualul premier, Pavel Filip, pe atunci candidat desem­nat la funcţia de prim-ministru, s-a întâlnit cu membrii CNSM.

 

CNSM vine cu o listă de propuneri

 

Din start, Mihail Hîncu, vicepreşedinte al CNSM, a menţionat că sindicatele susţin priorităţile activităţii Ministerului Econo­miei pentru 100 de zile  şi că vor să se impli­ce alături de Guvernul Republicii Moldova în ceea ce priveşte acţiunile de redresare a economiei ţării, de îmbunătăţire a vieţii oamenilor. În această privinţă, a subliniat dumnealui, nu trebuie să existe nici un fel de dubii, CNSM va face front comun cu Guver­nul pentru a scoate ţara din criză şi a ridica nivelul de trai al populaţiei.

Întru confirmarea acestei intenţii ferme, Mihail Hîncu a declarat că CNSM a venit cu o listă întreagă de propuneri privind măsu­rile ce asigură creşterea economică, sporul veniturilor salariaţilor, precum a pensiilor şi indemnizaţiilor. Vicepreşedintele CNSM a insistat că membrii de sindicat din ţară ar vrea să afle ce măsuri concrete va întreprin­de Guvernul pentru asigurarea respectării principilor muncii decente la implementa­rea Acordului de Asociere RM-UE şi Acor­dului Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător.

 

Executivul promite proiecte investiţionale pentru crearea locurilor de muncă

 

La rândul său, Octavian Calmâc a expli­cat că implementarea acestor două acorduri are loc într-un mod contradictoriu. Pe de o parte, ţara noastră trebuie să se conformeze în plan legislativ cerinţelor UE, iar pe de altă parte, există 

multiple obstacole pe care le creează tocmai instituţiile care sunt respon­sabile de implementarea acestor două acor­duri. El a mai ţinut să precizeze că la momen­tul de faţă este imposibil de a ridica salariile la nivelul celor din ţările UE, câtă vreme nu înregistrăm o productivitate a muncii ca în ţările UE. Totuşi, din perspectiva dezvoltării relaţiilor economice cu UE, dânsul a preci­zat că Guvernul Republicii Moldova se ori­entează pe proiecte investiţionale mari cu implicarea investitorilor europeni, care vor asigura crearea de noi locuri de muncă bine plătite. În acest context, a mai evidenţiat dumnealui, Guvernul are de gând să ofere subvenţii pentru locurile de muncă create şi pentru instruirea specialiştilor.

 

Antreprenorii începători se vor bucura de înlesniri

 

În această ordine de idei, CNSM a mai specificat că pentru a atrage investiţiile stră­ine necesare pentru crearea de noi locuri de muncă, creşterea ocupării şi diminuarea fluxului migraţional peste hotarele ţării este nevoie de crearea unui mediu de afaceri fa­vorabil. Vicepremierul a informat că se pla­nifică înfăptuirea mai multor acţiuni menite să restabilească încrederea investitorilor, mai ales a celor străini, în Guvernul Repu­blicii Moldova. În acelaşi timp, el a eviden­ţiat că se va veni cu iniţiative noi pentru a favoriza mediul de afaceri, îndeosebi pen­tru a atrage tinerii. De exemplu, Ministerul Economiei propune reducerea impozitului pe venit cu 50 la sută pentru primii trei ani de activitate de la fondarea unui SRL. După cum este prevăzut în programul de guverna­re, se va proceda la o scutire de controale, de impozite pe venit pentru microîntreprinde­rile de familie.

Conducerea CNSM a insistat ca atât Gu­vernul, cât şi Ministerul Economiei, să în­treprindă măsuri mai drastice în vederea diminuării economiei informale. Octavian Calmâc a spus că anul acesta se prevede majorarea impozitelor, pentru a spori ve­niturile în bugetul ţării pe seama economi­ei informale. În acest sens, a mai adăugat dumnealui, multe din acţiunile politicii bu­getar-fiscale vor ţinti diminuarea sectorului informal. Totodată, el a declarat că Guver­nul este dispus să accepte pentru discuţii orice propunere a sindicatelor privind îm­bunătăţirea politicii bugetar-fiscale, ca mă­sură de diminuare a sectorului informal şi de sporire a veniturilor bugetare. Cât pri­veşte propunerea sindicatelor de a schimba Legea privind controlul de stat asupra ac­tivităţii de întreprinzător, pentru a exclude Inspectoratul de Stat al Muncii de sub inci­denţa acesteia, vicepremierul a promis că se va face o analiza detaliată şi se va adopta o decizie pozitivă dacă modificarea va favoriza atât mediul de afaceri, precum şi securitatea muncii angajaţilor.

 

Orice propunere a sindicatelor privind diminuarea muncii informale va fi luată în seamă

 

Reprezentanţii CNSM au ţinut să speci­fice că producătorii autohtoni, pentru a se dezvolta, au nevoie de o susţinere din partea statului în sensul acordării unor priorităţi la desfăşurarea achiziţiilor publice. Drept re­acţie, Octavian Calmâc a declarat că se vor face modificări în legislaţie care ar fi în fa­voarea agenţilor economici din ţară. În pri­mul rând, se va produce o decentralizare a procesului de achiziţii publice. Mai apoi, va fi creată o comisie de examinare a contesta­ţiilor pe lângă ministrul Finanţelor, în care nu vor figura colaboratorii Agenţiei pentru Achiziţii Publice, ci reprezentanţii societăţii civile: patronate, sindicate etc. Astfel încât această activitate se va desfăşura transpa­rent, obiectiv.

Mai ezitant s-a arătat ministrul Economi­ei la sugestia CNSM de a nu admite priva­tizarea întreprinderilor de importanţă vita­lă din sectorul energetic, apă şi canalizare, poştă şi telecomunicaţii, transportul public, drumuri. Deşi ferm că procesul de privati­zări va continua, nu a putut spune care în­treprinderi din ţară vor fi vândute. Dar a promis că procesul de privatizare va fi unul transparent, iar întreprinderile vor fi vându­te prin intermediul bursei de valori.

 

Tarifele la utilităţile publice vor fi ţinute în vizorul Guvernului

 

La solicitarea sindicatelor de a pune în aplicare un mecanism de reglementare a preţurilor şi tarifelor de către stat la măr­furile şi serviciile de strictă necesitate şi discutarea obligatorie a chestiunii privind majorarea tarifelor la energia electrică şi gazele naturale în cadrul Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective, Oc­tavian Calmâc a dat explicaţii că la momen­tul de faţă Ministerul Economiei analizează politica stabilirii tarifelor la utilităţile publi­ce, pentru ca acestea să fie revizuite. După cum a menţionat dumnealui, deja au fost reduse preţurile la gaze naturale, la produse petroliere. Ultimele urmează a fi ieftinite cu încă aproape 1 leu. Sunt analizate tarifele la energia electrică şi vicepremierul nu exclu­de o ieftinire a curentului electric. În genere, a recunoscut dumnealui, Guvernul exerci­tă presiuni asupra monopoliştilor. Astfel, s-a reuşit stoparea scumpirii pâinii cu 15 la sută.

Din păcate, vicepremierul Octavian Cal­mâc s-a dovedit de neînduplecat faţă de propunerea CNSM de a reduce cotele TVA la mărfurile social importante, la serviciile  de strictă necesitate, medicamente şi gaze naturale, fapt ce ar conduce la ieftinirea acestora, le-ar face mai accesibile pentru persoanele cu venituri mai mici, ar spori competitivitatea mărfurilor autohtone. El a explicat că acestea nu vor fi micşorate, de­oarece e târziu, modificările respective fiind posibile doar în primele zile ale anului. Doar pe piaţa medicamentelor mai pot fi operate anumite schimbări.

Spre finalul întâlnirii, părţile au convenit ca la epuizarea a 100 de zile de la instalarea Guvernului să se organizeze o întrevedere pentru a analiza îndeplinirea propunerilor venite din partea CNSM.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand