11 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Mai multe propuneri ale sindicatelor, acceptate de reprezentanţii Guvernului

Loading
Без рубрики Mai multe propuneri ale sindicatelor, acceptate de reprezentanţii Guvernului
Mai multe propuneri ale sindicatelor, acceptate de reprezentanţii Guvernului

pirgaru

 

Majoritatea propunerilor înaintate de reprezentanţii Confederaţiei Na­ţionale a Sindicatelor din Moldova, pentru a fi incluse în Programul de activitate al Guvernului condus de Pavel Filip, au fost luate în conside­raţie în procesul de elaborare a aces­tui document.

 

Sergiu Sainciuc, vicepreşedinte al CNSM, a menţionat, în cadrul şedinţei de joi a Co­mitetului Confederal al CNSM, că, în textul elaborat al Programului de activitate al no­ului Guvern au fost incluse 34 din cele 56 de propuneri înaintate de sindicate sau peste 60 la sută dintre acestea.

Din păcate, în documentul respectiv nu au fost introduse măsurile privind dezvolta­rea parteneriatului social. Astfel, reprezen­tanţii sindicatelor au propus perfecţionarea cadrului legal în domeniul parteneriatului social, în vederea consolidării capacităţilor instituţiilor guvernamentale şi ale partene­rilor sociali pentru un dialog social eficient.

Sindicaliştii au solicitat, printre altele, crearea cadrului normativ necesar pentru promovarea dialogului social bipartit la ni­vel de ramură şi instituirea jurisdicţiei mun­cii, a instanţelor specializate în soluţionarea conflictelor de muncă.

Totodată, la cererea sindicatelor de a nu fi admisă elaborarea 

unui nou Cod al mun­cii, în programul sus-menţionat a fost indi­cată o normă privind adoptarea unui nou act normativ de acest fel sau actualizarea celui în vigoare.

În program a fost inclusă şi propunerea sindicatelor de fortificare a capacităţilor Inspectoratului de Stat al Muncii, inclusiv prin eliminarea constrângerilor de ordin legislativ, în scopul asigurării drepturilor social-economice ale salariaţilor. Şi în ceea ce priveşte instanţele specializate de genul tribunalelor muncii, în program se regăseşte o prevedere axată pe diversificarea compo­nenţei şi a structurii instanţelor de judecată şi pe instituirea celor specializate.

În Programul de activitate al Guvernului au fost introduse şi cinci din cele şase pro­puneri ale sindicatelor în domeniul remune­rării muncii şi toate cele patru puncte legate de ocuparea forţei de muncă. Dintre toate solicitările axate pe contracararea muncii „la negru” şi a plăţii salariilor „în plic” nu a fost acceptată doar una, ce se referă la înăs­prirea sancţiunilor, inclusiv cu introducerea responsabilităţii penale, în cazurile în care nu sunt achitate la timp salariile şi este prac­ticată angajarea la lucru fără forme legale.

Totodată, la compartimentul muncii, se­curităţii şi sănătăţii în muncă au fost luate în consideraţie trei din şase propuneri înainta­te, iar în domeniul asigurării şi protecţiei sociale – şapte din 12.

Sergiu Sainciuc a remarcat că o bună par­te din cele 22 de propuneri care nu au fost incluse în Programul de activitate al Gu­vernului ţin mai mult de Planul de acţiuni al Guvernului. Astfel, atunci când planul în cauză va fi elaborat şi prezentat sindicatelor spre avizare, acestea vor avea posibilitate să revină şi la cele 22 de propuneri, pentru a fi luate în considerare.

„Un lucru pe care aş vrea să-l menţionez, în context, este că nu doar existenţa unor programe bune este importantă, ci şi felul în care acestea sunt realizate în practică. De aceea, va fi necesar să cerem ca măsurile in­cluse în Programul de activitate al Guvernu­lui să fie îndeplinite”, a concluzionat Sergiu Sainciuc.

Membrii Comitetului Confederal au con­cretizat, în context, mai multe aspecte pe care este necesar să fie pus accentul în ca­drul dialogului ce va fi purtat în viitor cu re­prezentanţii Guvernului. Acestea se referă la instituirea unei noi grile de impozitare pen­tru persoanele fizice cu venituri foarte mari, majorarea indemnizaţiilor pentru creşterea copiilor, problema stabilirii în mod formal a salariilor la nivelul cuantumului minim ga­rantat pentru lucrătorii calificaţi etc.

Liuba Rotaru, preşedinta Consiliului de Femei din cadrul CNSM, a insistat asupra stabilirii unor niveluri echitabile ale indem­nizaţiilor pentru îngrijirea copiilor în cazul femeilor cu asigurare socială şi a celor care nu dispun de aşa ceva. Totodată, ea s-a re­ferit şi la problema persoanelor care conti­nuă să muncească după stabilirea pensiei de vârstă şi să achite impozite, dar nu dis­pun şi de dreptul de a le mai fi recalculată pensia.

În cadrul aceleiaşi şedinţe, membrii Co­mitetului Confederal au aprobat Regula­mentul Comisiei de Tineret a CNSM. Do­cumentul defineşte, între altele, scopul şi sarcinile comisiei respective, structura or­ganizaţională, dar şi modul de organizare şi funcţionare a acesteia.

În acelaşi context, a fost votată compo­nenţa nominală a reprezentanţilor din par­tea sindicatelor în Comisia naţională pen­tru consultări şi negocieri colective şi lista persoanelor numite ca membri ai Biroului Executiv al Comisiei tripartite.

În debutul şedinţei de joi, Angela Chicu, redactorul-şef al ziarului „Vocea poporului”, a fost felicitată cu ocazia zilei de naştere pe care şi-a sărbătorit-o în aceeaşi zi.

 

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand