3 decembrie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului: Judecarea cauzei în termen rezonabil

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului: Judecarea cauzei în termen rezonabil
Sfatul avocatului: Judecarea cauzei în termen rezonabil
judecata

Foto: dailyguideafrica.com

 

Încă în anul 2010 am înaintat o cerere de chemare în judecată privind partajul averii comune. Suntem deja la începutul anului 2016, dar nu se vede finalul nici pentru instanța de fond.

Ședințele se amână din motive formale, deseori partea opusă vine cu cereri neîntemeiate, pe care instanța de ju­decată le acceptă, cereri care se repetă ca și conținut, fapt care duce la tergiversarea nejustificată a examinării ca­uzei. De mai multe ori ședințele de judecată s-au amânat neîntemeiat din vina magistratului.

Am fost informat că pot înainta o cerere de constatare a încălcării de către instanţele jurisdicţionale la judeca­rea dosarului civil a dreptului la examinarea în termen rezonabil a cauzei.

Cum se face o astfel de cerere și ce trebuie să cunosc la capitolul dat?

 

D. Mocanu, mun. Chişinău

 

Dacă considerați că dosarul pus pe rol de către instanța de judecată nu este examinat în termen rezo­nabil și vinovat de faptul dat este judecătorul, care, prin acțiunile sau inacțiunile sale, tergiversează neîn­temeiat examinarea cauzei, puteți înainta la Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău, o cerere de chema­re în judecată împotriva Ministe­rului Justiției privind constatarea încălcării de către instanţele juris­dicţionale la judecarea dosarului civil a prevederilor art. 6 paragra­ful 1 al Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale – dreptul la exami­narea în termen rezonabil a cauzei și încasarea prejudiciului material și moral cauzat prin acțiuni ilicite.

Articolul 6 al Convenţiei Eu­ropene pentru Drepturile Omu­lui prevede că orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, public şi în termen rezonabil, de către o instanţă inde­pendentă şi imparţială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor şi obligaţii­lor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii penale îndreptate împotriva sa.

Legislația națională stabilește că sarcinile procedurii civile constau în judecarea justă, în termen rezo­nabil, a cauzelor de apărare a drep­turilor încălcate sau contestate, a libertăţilor şi a intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice şi asociaţiilor lor, ale autorităţilor pu­blice şi ale altor persoane care sunt subiecte ale raporturilor juridice civile, familiale, de muncă şi ale al­tor raporturi juridice, precum şi în apărarea intereselor statului şi ale societăţii, în consolidarea legalităţii şi a ordinii de drept, în prevenirea cazurilor de încălcare a legii.

Orice persoană fizică sau juridi­că, care consideră că i-a fost încăl­cat dreptul la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau dreptul la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătoreşti, poate adre­sa în …

 

Versiunea completă a articolului este disponibilă doar pentru abonații ziarului „Vocea Poporului”! Abonamentul poate fi perfectat în cadrul redacției ziarului: str. 31 august 1989, 129, etajul IV, mun. Chisinau, MD-2012, tel:. 373 (22) 23 40 93, tel / fax:. 373 (22) 23 41 96, precum și la întreprinderile: Posta Moldovei SA, Moldpress SA, Pressinform-Curier. Detalii aici.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand