4 martie 2024
Chisinau
Dialoguri

Mihail Laşcu: „Este greu să supravieţuiești cu un salariu de funcţionar public cu statut special”

Loading
Dialoguri Mihail Laşcu: „Este greu să supravieţuiești cu un salariu de funcţionar public cu statut special”
Mihail Laşcu: „Este greu să supravieţuiești cu un salariu de funcţionar public cu statut special”
lascu

Foto: moldpres.md

 

Interviu cu Mihail Laşcu, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Moldova „Sindlex”

 

– Care este semnificaţia faptului că, pentru prima dată în ultimii ani, poliţiştilor le-au fost achitate orele lucrate peste programul de muncă?

– Sindicatul şi-a asumat, din momen­tul constituirii, obiectivul să contribuie la iradierea muncii forţate în MAI, prin a re­vendica remunerarea muncii suplimentare a angajaţilor din sistemul poliţienesc şi a diminua impactul psihologic şi cel finan­ciar din familiile salariaţilor, atunci când  aceştia sunt  antrenaţi peste program în ac­tivităţi de asigurare a ordinii şi securităţii publice.

Anul acesta, în urma agravării situaţiei politice şi social-economice, a intensifică­rii cazurilor de protest şi mitinguri cu un număr impunător de participanţi, poliţiş­tii, toţi angajaţii din subdiviziunile MAI au fost mobilizaţi la maximum în acțiunile de menţinere a ordinii publice. Astfel, aceştia au muncit în repetate rânduri pes­te program, depăşind regimul legal de muncă.

Împreună cu partenerii noştri, am soli­citat în mod insistent Guvernului, minis­terelor de profil ca munca suplimentară în orele de noapte, în zilele de odihnă şi de sărbătoare să fie remunerată. Aici vreau sa evidenţiez aportul ministrului de interne în exerciţiu, care a susţinut revendicările noastre şi a solicitat insistent acordarea mijloacelor suplimentare din bugetul de stat pentru achitarea muncii peste program a angajaţilor MAI.

Este un caz aparte. În ultimii ani nu s-a întâmplat ceva similar, când pentru   remu­nerarea muncii suplimentare se aloca mij­loace financiare destinate special pentru aceasta.

– În ce măsură rezolvă plăţile re­spective problema salariilor aces­tor angajaţi, care, se ştie, nu sunt mulţumiţi de nivelul actual de re­munerare? 

– Vreau să vă întreb şi pe dumneavoas­tră, daca cunoaşteţi salariaţi din adminis­traţia publică centrală şi cea locală care sunt mulţumiţi de salariile pe care le primesc? Eu nu cunosc, poate ar fi cei din sistemul judecătoresc, cărora le-au fost majorate sa­lariile în urma reformelor ce s-au impus în ultimii ani.

Dar devalorizarea monedei naţionale în raport cu principalele valute de referință, majorarea tarifelor la energia electrică, la gazele naturale, scumpirile la produsele ali­mentare ce se ţin lanţ, precum şi perspecti­va scumpirii serviciilor de întreţinere, pun în pericol bunăstarea familiilor, inclusiv a angajaţilor din MAI.

Salariile medii, de 4000-4500 de lei, nu acoperă nici pe departe necesităţile unui trai decent, mai ales că angajaţilor din sis­temul poliţienesc li s-au pus restricţii în a munci prin cumul în afara sistemului, în a-şi dezvolta afaceri etc. Desigur, astăzi, cu un salariu de funcţionar public cu statut special e greu să supravieţuieşti.

– Cât de deschişi sunt partenerii dvs. de dialog social? 

– Precum am mai menţionat anteri­or, noi, sindicatul de ramură, am înaintat permanent la adresa partenerilor sociali revendicări privind achitarea orelor supli­mentare şi a celor din zilele de odihnă şi de sărbătoare, a celor din timpul  de noapte. Nu pot să spun că nu avem o colaborare bună. E una constructivă, deşi uneori există reticență în abordare. Situația în domeniu se schimbă greu în ceea ce privește îmbu­nătăţirea condiţiilor sociale şi de muncă ale angajaţilor.

Noi, ca sindicat, reprezentăm angajaţii, factorul uman care munceşte în condiţii grele, pentru care trebuie să cerem respect moral, condiţii de muncă decente şi securi­tate la locul de muncă, dar şi o remunera­re motivantă. Asta vom face permanent şi vom menţine dialogul social cu partenerii noştri în limita unei comunicări eficiente, dar şi de respect reciproc.

 – Cum credeţi că ar putea fi obţi­nute şi celelalte drepturi legale ale poliţiştilor care nu sunt onorate în prezent de autorităţile statului?    

– Doar prin negocieri şi abordare seri­oasă, la nivelul Executivului, dar şi al Par­lamentului.  Precum și prin sensibilizarea opiniei publice privind rolul poliţiei în viaţa cotidiană. Pentru moment, a fost elaborat şi înaintat Guvernului proiectul legii pri­vind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care, în cazul în care va fi adoptat, va acor­da mai multe drepturi materiale, dar si alte avantaje angajaţilor cu statut special şi va exclude unele nedreptăţi sociale.

– Este suficientă majorarea cu 30 la sută a salariilor pentru a aco­peri necesităţile acestei categorii de persoane şi a stopa fluctuaţia cadrelor? 

– Iniţiativa sindicatului nostru de a ma­jora salariul angajaţilor MAI cu 30% nu reprezintă un moft sindicalist şi nici o mă-sură populistă. Ea vine din analiza ultime­lor scumpiri ale produselor şi serviciilor vitale.

Cum poate supravieţui un poliţist cu fa­milia sa în condiţiile în care munceşte doar el şi are la întreţinere soţia și un copil mic? Dar dacă acesta mai şi închiriază un aparta­ment, situația devine și mai grea.

Dacă ne dorim angajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne integri, profesionişti şi echidistanți faţă de politic, trebuie sa le asi­gurăm un salariu care le-ar permite să fie aşa.

Solicitarea noastră de a mări salariul de funcţie cu 30 la sută nici pe departe nu aco­peră  necesităţile actuale, însă ar micşora povara psihologică şi materială a acestora în vederea întreţinerii familiei.

Cu încetul se face oţetul. Pentru moment ne-am propus să obţinem atât, la anul încă puţin, şi poliţiştilor le va spori încrederea în structurile statului şi nu vor pleca din ţară, pentru a munci în construcţii, la  măturat străzi în țări străine, dar vor rămâne „să măture ţara” de elemente criminale, de in­fractori. Toţi trebuie să înţelegem aceasta.

Ca să fac o comparaţie, anul acesta, Sindicatul „Viitorul” organizaţie-membră, componentă a Federaţiei „SINDLEX”, a înaintat revendicări prim-ministrului Re­publicii Moldova şi ministrului Educaţiei privind majorarea salariului pedagogilor în mărime de 70 la sută, și ne-am expus re­gretul față de inițiativa guvernării de a in­dexa salariul cadrelor didactice în mărime de  doar 3%.

– Ce pârghii veţi folosi pentru a convinge autorităţile statului să opereze această majorare de sala­rii? 

– Cea mai bună  metodă de convingere a  celor de care depinde mărimea salariului  angajaților MAI, al poliţiştilor de frontieră, salvatorilor şi pompierilor este cea de a ex­clude prestaţia acestor categorii de perso­nal cel puţin pentru o zi. În ţară ar începe la propriu dezmăţul infracţional. Oamenii legii stau la straja ordinii publice şi  a se­curităţii cetăţenilor şi merită ca faţă de ei să se ia decizii corecte, care ar motiva  ve­nirea noilor angajaţi şi ar stopa fluctuaţia cadrelor cu experienţă. Pentru moment, avem firme particulare de pază la care 90 la sută din personal sunt foşti poliţişti, instru­iţi şi pregătiţi pentru a munci în organele statului. Vom utiliza toate metodele de con­vingere, de dialog social, de revendicare în comisiile parlamentare, iar dacă nu vom fi auziţi, vom aplica mecanismele sindicaliste integral, inclusiv cele internaţionale. Nu se poate ca decalajul dintre salariul  poliţistu­lui din Republica  Moldova şi cel din țările vecine să fie atât de  mare.

– Ce aţi vrea să le uraţi pentru 2016 salariaţilor pe care îi repre­zentaţi?

– Sănătate şi bunăstare, pentru că ele prezumă un trai decent, profesionalism şi  devotament serviciului şi Patriei, curaj de a înfrunta greutăţile şi riscul profesi­ei, integritatea profesională  şi, desigur să contribuie la educația patriotică a tinerii generații. Anul care vine să aducă angaja­ţilor membri de sindicat stabilitate şi sala­rii mai mari, stimă şi încredere din partea cetăţenilor, precum şi respectarea tuturor drepturilor social-economice ale acestora.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand