28 februarie 2024
Chisinau
Cititorii ne scriu

Sporul pentru vechime în muncă, acordat pe bază contractuală

Loading
Cititorii ne scriu Sporul pentru vechime în muncă, acordat pe bază contractuală
lucratori-in-constructii

Foto: enational.ro

 

„Lucrez la o întreprindere priva­tă de construcţii din capitală, la care m-am angajat îndată după încheierea studiilor de formare profesională. Stagiul de muncă mi l-am întrerupt la un moment dat, pe motiv că salariul nu-mi acoperea necesităţile familiale. Astfel, am fost plecat o vreme să muncesc în străinătate, iar la întoarcere, am fost reangajat la aceeaşi unitate economică. Nici acum nu primesc un salariu care mi-ar asigura necesităţile minime. Aş vrea să ştiu dacă, în temeiul actelor legislative şi normative în vigoare, am drep­tul la un spor pentru vechime în muncă, ce ar fi acordat pentru toţi anii lucraţi până acum. Vor­ba e că, în prezent, primesc acest spor doar pentru anii lucraţi de la ultima angajare. Vă mai aduc la cunoştinţă că sunt membru de sindicat, iar organizaţia din care fac parte este afiliată Fede­raţiei „Sindicons”.

 

Alexandru Daraban, or. Chişinău

 

Oleg Mîrleanu, vicepreşedinte al „Sindicons”, a precizat că, în cores­pundere cu art. 137 din Codul muncii, angajatorul este în drept să stabilească diferite sisteme de premiere, adaosuri, sporuri şi alte plăţi de stimulare, după consultarea reprezentanţilor salariaţi­lor. Acelaşi articol specifică şi faptul că sistemele respective pot fi stabilite şi prin contractele colective de muncă.

De aici rezultă că partenerii sociali de la unitate, în special, reprezentanţii sindicatului, pot veni cu o iniţiativă de a negocia anumite sisteme de stimulare, inclusiv sporul pentru vechime în mun­că, şi să prevadă, totodată, şi condiţiile de acordare a acestor plăţi.

Convenţia colectivă din ramura con­strucţiilor în vigoare stabileşte că sala­riaţii unităţilor din domeniu beneficia­ză de un spor la salariul de bază pentru vechime în muncă şi specifică şi mări­mea procentuală a acestui adaos.

Cotele specificate în Convenţia co­lectivă din construcţie sunt următoare­le: pentru o vechime în muncă totală de la un an până la trei ani, sporul este de cinci la sută din salariul de bază, de la trei la şase ani – de 10 la sută, de la şase la 10 ani – 15, de la 10 la 15 – 20, de la 15 la 20 – 25, de la 20 la 25 – 30, de la 25 la 30 – 35, de la 30 la 40 – 40 şi de la 40 de ani şi mai mult – 45 la sută.

În contractele colective de muncă pot fi prevăzute însă şi condiţii mai avantajoase. Or, în această privinţă, cel mai important document este contrac­tul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate. Un rol nu mai puţin impor­tant îl joacă şi contractul individual de muncă, dacă în acesta este specificată obligaţia angajatorului de a achita un spor pentru vechime în muncă şi con­diţiile concrete ale calculării acestuia.

De asemenea, potrivit art. 4 din Co­dul muncii, convenţiile colective, con­tractele colective şi contractele indivi­duale de muncă sunt acte normative care, pe lângă faptul că sunt documente negociate, ţin locul şi de acte normative ce reglementează raporturile de muncă şi sunt obligatorii pentru ambele părţi semnatare. În cazul în care una dintre părţi nu-şi îndeplinește obligaţiile, cea­laltă parte are posibilitate să se adreseze inspectorilor de muncă sau în judecată pentru a-şi revendica acest drept.

Această prevedere este obligatorie pentru acei angajatori care sunt mem­bri ai federaţiei patronale din construc­ţii, care a participat la negocierea con­venţiei sus-menţionate. În caz dacă nu este membru al acestui patronat, an­gajatorul poate şi să refuze să execute aceste prevederi.

În schimb, dacă achitarea sporului pentru vechime în muncă este prevăzu­tă în contractul colectiv de muncă, deja aceasta nu mai joacă nici un rol. Din moment ce sindicatul şi patronul au negociat această prevedere, au stabi­lit-o în contractul individual de muncă, nu mai contează dacă angajatorul este membru al patronatului, iar sindicatul face parte din federaţia de ramură. În cazul în care în contractul individual de muncă este stabilit că acest spor este achitat pentru vechimea totală de acti­vitate de muncă în domeniul construc­ţiilor, iar angajatorul îi achită doar pen­tru anii lucraţi de la ultima angajare, desigur că este o abatere şi atunci sala­riatul îşi poate revendica acest drept, a mai remarcat Oleg Mîrleanu.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand