7 decembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Contradicţii legate de legislaţia privind activitatea inspectorilor de muncă

Loading
Без рубрики Contradicţii legate de legislaţia privind activitatea inspectorilor de muncă
Contradicţii legate de legislaţia privind activitatea inspectorilor de muncă
inspectia-muncii

Foto: radioimpactfm.ro

 

Confederaţia Naţională a Sin­dicatelor din Moldova consi­deră necesar să ceară Guver­nului să urgenteze procesul de amendare a legilor privind controlul de stat asupra ac­tivităţii de întreprinzător şi privind Inspectoratul de Stat al Muncii. O hotărâre în acest sens a fost aprobată la o re­centă şedinţă a Comitetului Confederal al CNSM.

 

Amendarea celor două legi ur­măreşte aducerea lor în concor­danţă cu prevederile Convenţiei nr. 81 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind inspecţia muncii în industrie şi comerţ.

Prin ratificarea, în 1995, a aces­tui document, ţara noastră s-a an­gajat să le asigure inspectorilor de muncă dreptul de a intra pe terito­riul întreprinderilor la orice oră de zi sau de noapte, fără a anunţa în prealabil angajatorul. În prezent, însă, Legea privind controlul de stat asupra activităţii de întreprin­zător stabileşte restricţii legate de efectuarea controalelor inopinate fără ca acestea să fie anunţate în prealabil şi fără probe privind exis­tenţa unor încălcări.

În aceste condiţii, reprezentanţii CNSM au înaintat, în iunie 2013, o reclamaţie împotriva Guvernului Republicii Moldova pe motiv că nu sunt respectate prevederile con­venţiei sus-menţionate a OIM, a precizat Ion Preguza, şeful Depar­tamentului juridic al CNSM.

În urma examinării acestei re­clamaţii, Comitetul tripartit al OIM a constatat neconformitatea cadru­lui legal naţional, în particular, a celor două legi menţionate mai sus cu prevederile art. 12 şi 16 ale Con­venţiei nr. 81 a OIM.

În consecinţă, Comitetul tripar­tit al OIM a recomandat Guvernu­lui de la Chişinău „să întreprindă fără întârziere măsurile necesare pentru eliminarea contradicţiilor dintre legislaţia Republicii Mol­dova şi prevederile Convenţiei nr. 81”, a accentuat Ion Preguza.

Astfel, în cadrul unui atelier de lucru tripartit, partenerii sociali au convenit asupra elaborării şi pro­movării unui proiect de modificare a celor două legi. Ulterior, Ministe­rul Economiei a remis CNSM spre avizare un proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător. Sindi­catele au respins, însă, în totalitate acest proiect de lege, pe motiv că propunerile şi completările incluse în el nu aveau drept scop elimi­narea contradicţiilor dintre legea respectivă şi Convenţia nr. 81 a OIM.

După aceasta, reprezentanţii Guvernului Republicii Moldova nu au mai întreprins măsuri în vede­rea aducerii legislaţiei naţionale în concordanţă cu prevederile Con­venţiei nr. 81 a OIM. În mod cores­punzător, recomandările Comite­tului de experţi tripartit al OIM au rămas în afara atenţiei Guvernului de la Chişinău.

Reprezentanţii sindicatelor au subliniat că susţinerea acestei so­licitări ar exclude necesitatea de a fi înaintate către OIM informaţii suplimentare la Reclamaţia depusă anterior de CNSM împotriva Gu­vernului Republicii Moldova.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand